Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

EU PRO

Линкови

 

 

Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса, у општини Дољевац за 2014. годину

 

Јавни конкурс

за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса, у општини Дољевац за 2014. годину

 

I  - ОБЛАСТ И ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА КОЈИ СЕ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС

 

Општина Дољевац ће суфинансирати програме / пројекте од јавног интереса за општину Дољевац у 2014. години из следећих области:

 1. социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, заштите интерно расељених и избеглих лица и друштвене бриге о старим особама
 2.  друштвене бриге о деци и младима
 3.  заштита и промовисање људских и мањинских права
 4. образовања, стручног усавршавања, науке, информисања и развоја међународне сарадње
 5. одрживог развоја и развоја хуманитарних и других програма у којима удружења искључиво и непосредно следе јавне потребе (заштита потрошача, заштита животне средине, заштита животиња и сл.)
 6. културна баштина, неговање историјских тековина

               Укупан износ средстава намењених суфинансирању програма / пројекта од јавног интереса  у општини Дољевац, у наведеним областима, утврђен је Одлуком о буџету општине Дољевац за 2014. годину («Сл. лист града Ниша», бр.97/ 2013),у износу од 3.200.000,00 динара.

Подносилац пријаве може да поднесе само један предлог програма / пројекта, који се односи на једну или више наведених области од јавног интереса и може му бити одобрено финансирање само једног програма / пројекта у оквиру овог Конкурса.

Средства ће бити распоређена по областима на следећи начин: Програмске / пројектне активности из области  1) – у укупном износу до 1.300.000,00; из области  2) – у укупном износу до 300.000,00; из области  3) – у укупном износу до 350.000,00; и из области  4), 5) и 6) – у укупном износу до 1.250.000,00.  Комисија за избор програма и пројеката од јавног интереса, може изменити структуру при  расподели средстава, у зависности од приспелих пријава и предложених програмских / пројектних активности, а у оквиру средстава опредељених буџетом.

 

II  - КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

На конкурсу може да учествује удружење:

 • које је регистровано у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09),
 • које је регистровано на територији општине Дољевац
 • које програм / пројекат реализује на територији општине Дољевац;
 • које је директно одговорно за припрему и извођење програма / проjекта;
 • које је поднело годишњи извештај за претходну буџетску годину у складу са уговором о реализацији   програмских / пројектних активности, а уколико је било носилац програма / пројекта претходне године, и ако су остварени очекивани резултати реализације програма / пројекта, односно оно које је поднело годишњи финансијски извештај Агенцији за привредне регистре;
 • које није у поступку ликвидације, стечајном поступку или под привременом забраном обављања делатности;
 • које у последње две године правноснажном одлуком није кажњено за прекршај или привредни преступ везан за његову делатност;
 • које нема блокаду рачуна, пореске дугове или дугове према организацијама социјалног осигурања.

 

III - РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА:

Средства се додељују за програме / пројекте који ће трајати минимално 6 месеци, а максимално до краја  2014. године.

 

IV ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ:

Предлагач програма / пројекта обавезан је да достави следећу документацију:

 1. Образац пријаве програма / пројекта од јавног интереса у општини Дољевац, за 2014. годину
  1. попуњен образац наративног буџета програма / пројекта
  2. попуњен  табеларни преглед буџета пројекта,
  3. оверену фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм / пројекат реализује;
  4. доказ о ликвидности удружења односно извештај о завршном рачуну за претходну годину

 

V НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Оверена и одштампана пријава обавезне конкурсне документације, електронска верзија конкурсне документације и пожељна пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс – не отварати“ на пошти или писарници општине Дољевац на адреси Општинска управа општине Дољевац - Комисији за избор програма и пројеката од јавног интереса, ул. Николе Тесле бр.121, 18410 Дољевац.

VI - РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ / КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

                1. Рок за подношење пријаве и предлога програма / пројекта на овај јавни позив / конкурс је 15  дана од дана објављивање јавног конкурса на сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs .

2. Благовременом доставом сматра се пријава предата на писарници општине, односно препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија неће разматрати.

3. Листа вредновања и рангирања пријављених програма / пројеката, коју утврђује конкурсна комисија, биће објављена на званичној интернет страници општине Дољевац  (у року од 30 дана од дана истека рока за подношење пријава.

4. Одлука о избору програма / пројеката којима се из буџета општине Дољевац, додељују средства,  биће објављена у року од 30 дана од дана утврђивања листе вредновања и рангирања пријављених програма / пројеката.

 

Конкурсна документација може се преузети са следећих линкова:

Наративни буџет

Образац буџета пројекта

Образац пријаве програма и пројекта од јавног интереса

Комплетан текст конкурса

 

Рок пријаве је до 23.01.2014. године

 

За додатне информације можете се обратити на број телефона 018)810-054, или путем електронске поште на адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121