Email
Register
Štampa
Napisao Administrator   
sreda, 01 februar 2012 09:17

ta je biznis plan?

Izvo?enje definicije kao i odre?ivanje najbitnijih ta?aka biznis plana gotovo uvek je uslovljeno pozicijom i potrebama njegovog autora i/ili korisnika. Biznis plan ima jedno zna?enje za banke i druge finansijske institucije koje ih ocenjuju i koriste pri donoenju odluka o odobravanju kredita, drugo za konsultantske ku?e koje ih sastavljaju, i tre?e za klijente koji koriste ove planove ili kao instrument upravljanja ili pri konkursima za dobijanje kredita. U tom smislu ve?i broj razli?itih autora pokuao je da odgovori na ovo pitanje.

Zato je neophodan biznis plan?

Biznis plan je dokument kojim se analizira predstoje?i poslovni poduhvat kada ve? imate razvijen biznis, odnosno provera isplativosti celokupnog biznisa kada se po?inje sa novim poslom. Tako?e, potreban je da bi se sagledale sve faze poslovanja kao i nedostaci samog poslovnog poduhvata.

Za detaljnije informacije izaberite kategorije iz podmenija.

 
advert


O nama

Dana 12.12.2011.god. Optinsko ve?e je donelo saglasnost o izmeni i dopuni Pravilnika o unutranjem ure?enju i sistematizaciji radnih mesta u Optinskoj upravi optine Doljevac... Dalje

Kontakt

Broj telefona: 018/4-810-054

E-mail: klerdoljevac@gmail.com

Home
Copyright © 2019. www.opstinadoljevac.rs/kler.