EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Планови рада и извештаји о раду инспекција

Позитивно мишљење Координационе комисије на планове инспекција 2023. годину


Инспекција за заштиту животне средине

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Годишњи план рада инспекције за заштиту животне средине за 2024. годину

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Позитивно мишљење на план инспекцијског надзора инспекцији за заштиту животне средине општинске управе општине Дољевац за 2023. године

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину


Пореска инспекција

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину пореске инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период јануар-јун 2023. године

Извештај о раду пореске инспекције за 2022. годину

Предлог Плана рада пореске инспекције за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције на терену за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције у канцеларији за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора пореског одељења за 2021. годину

Извештај о раду пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину


Комунална инспекција

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2024. годину

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину комуналне инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2023. годину

План рада комуналне инспекције за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2022.годину

План рада комуналне инспекције за 2021. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину


Грађевинска инспекција

Програм уклањања објеката за период 01.07.2024 - 30.09.2024. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2023. годину

Програм уклањања објеката за период 01.04.2024 - 30.06.2024. године

Прописи по којима поступа грађевинска инспекција

Предлог годишњег плана грађевинске инспекције за 2024. годину

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.01.2024 - 31.03.2024. године

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.07.2023 - 30.09.2023. године

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.01.2023 - 31.03.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2022 - 31.12.2022. године

Програм уклањања објеката за период 01.07.2022 - 30.09.2022. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2021. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину


Просветна инспекција

План рада просветне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

Годишњи план просветне инспекције за 2019. годину


Инспекција за саобраћај и путеве

Прописи по којима поступа инспекција за саобраћај и путеве

Планови саобраћајне инспекције за 2023. годину

Извештаји о раду саобраћајне инспекције за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2024. годину

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2022. годину

Предлог годишњег Плана инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2023. годину са мишљењем

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2021. годину


Буџетска инспекција

Програм рада буџетске инспекције за 2021. годину


Туристичка инспекција

Сагласност начелника туристичке инспекције Одељења Ниш за предлог годишњег плана инспектора за 2023. годину

План инспекцијског надзора туристичког инспектора за 2023. годину

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Оглас о јавном надметању

На основу члана 96. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник Републике Србије", бр. 72/09, 81/09 ,24/11 и 121/12) и члана 22. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист града Ниша“, број 2/2010 и 34/2010), општина Дољевац

 

РАСПИСУЈЕ ОГЛАС О

ЈАВНОМ НАДМЕТАЊУ

 

 

за давање у закуп грађевинског земљишта на локацији : „Шаиновац 1“, „Шаиновац 2“ и „Шаиновац 3“, ради изградње комплекса-соларних електрана

 

Предмет давања у закуп је земљиште на катастарској парцели бр.568/7 КО Шаиновац,

површине  2.03,88  ha, на кп.бр. 568/8 КО Шаиновац, површине 1.59,26 ha , на кп.бр. 568/9 површине 1.59,36 ha све уписане у лист непокретности број 130 КО Шаиновац  на име јавна својина општине Дољевац.

 

Намена локација и урбанистички параметри су дефинисани Планом детаљне регулације комплекса соларних електрана: „Шаиновац 1“, „Шаиновац 2“ и „Шаиновац 3“, на кп.бр. 568/1 у КО Шаиновац, снаге 3x999 Kw („Сл. лист града Ниша “, бр. 104/2012).

 

Земљиште из овог огласа издаје се у закуп као неизграђено земљиште, које није уређено и даје се у виђеном стању и закупац се не може позивати на његове физичке недостатке.

Закупац земљишта је дужан да у складу са чланом 87. Закона о планирању и изградњи ( „Службени гласник РС“, број 72/2009, 81/2009, 24/2011 и 121/2012), пре издавања локацијске дозволе, плати накнаду за промену намене пољопривредног земљишта у грађевинско, у складу са чланом 25. Закона о пољопривредном земљишту ( „Службени гласник РС“, број 62/2006, 65/2008 и 41/2009).

Накнаду за уређивање грађевинског земљишта, плаћа закупац пре издавања грађевинске дозволе, у складу са чланом 3. Одлуке о накнади за уређивање грађевинског земљишта ( „Службени лист града Ниша“, број 2/2010 и 58/2010). Рок и динамика плаћања накнаде за уређивање грађевинског земљишта биће регулисани уговором који се закључује са Дирекцијом након прибављања правноснажне локацијске дозволе.

Почетни износ закупнине по м2 у поступку јавног надметања за кат. парцелу број 568/7 КО Шаиновац, површине 20388 м2, износи 8,064 динара; за кат. парцелу број 568/8 КО Шаиновац, површине 15926 м2, износи 8,064 динара и за кат. парцелу број 568/9 КО Шаиновац, површине 15936 м2, износи 8,064 динара и исти подлеже усклађивању са индексом потрошачких цена у Републици Србији, према објављеним подацима надлежне организације за послове вођења статистике, за период од уговореног обрачуна закупнине до последњег дана у месецу.Рок и динамика плаћања закупнине биће регулисани уговором који се закључује са Дирекцијом за изградњу општине Дољевац, а у складу са Одлуком о грађевинском земљишту ("Сл. лист града Ниша", бр. 2/2010 и 34/2010).

Закупац је дужан да закључи уговор о закупу са Дирекцијом у року од 30 дана од дана коначности решења о давању у закуп грађевинског земљишта.

 Ради обезбеђења плаћања закупнине, закупац је дужан да, приликом закључења уговора о закупу, достави један од инструмената обезбеђивања плаћања: неопозиву банкарску гаранцију „без приговора“ и наплативу „на први позив“; менице; неопозиво уговорно овлашћење или други инструмент обезбеђивања који се одреди при уговарању, а у складу са прописима, односно достави доказ о праву својине на некој непокретности и сагласност за стављање хипотеке на исту. Наплата инструмената обезбеђивања ће се вршити у корист прописаних уплатних рачуна.

Земљиште се даје у закуп на рок од 25 година.

Рок завршетка изградње објекта на грађевинској парцели је највише 24 месеци од дана добијања грађевинске дозволе, с тим да је закупац у обавези да поднесе захтев за издавање грађевинске дозволе у року од 12 месеци од дана закључења уговора са Дирекцијом, а учесник у поступку јавног надметања може понудити и краћи рок завршетка изградње објеката.

Учесници у поступку јавног надметања дужни су да уплате гарантни изнод од 10 % од почетног износа закупнине, што кат. парцелу број 568/7 КО Шаиновац износи 16.441,00 динара; за кат. парцелу број 568/8 КО Шаиновац износи 12.843,00 динара и за кат. парцелу број 568/9 КО шаиновац износи 12.851,00 динара или да приложе гаранцију банке „без приговора“ и наплативу „ на први позив“, на износ депозита са роком важности до 180 дана од дана давања пријаве.

Депозит уплаћен на депозитни рачун у поступку јавног оглашавања, по закључењу уговора о закупу, представља део закупнине уколико закупац плаћа закупнину једнократно. Уколико закупац плаћа закупнину на рате, депозит уплаћен на депозитни рачун у поступку јавног оглашавања представља део закупнине у висини прве рате, док се преостали износ депозита враћа закупцу у року од 5 дана од закључења уговора о закупу. Депозит уплаћен на депозитни рачун који представља део закупнине преноси се на одговарајући рачун општине.

У случају да учесник јавног надметања који је понудио највиши износ закупнине одустане, губи право на повраћај гарантног износа.

На уговорени износ накнаде за уређивање грађевинског земљишта не утиче смањење површине објеката, уколико до исте дође после доношења акта о давању грађевинског земљишта у закуп ради изградње.

Уколико закупац оствари право на изградњу објеката веће површине него што је предвиђено овом одлуком, у обавези је да за разлику у квадратури плати увећану накнаду за уређивање грађевинског земљишта и то тако што ће се износ накнаде за уређивање грађевинског земљишта по метру квадратном објеката из овог огласа множити са понуђеним коефицијентом увећања закупнине.

Све обавезе по основу пореза сноси закупац.

Време трајања огласа се утврђује на 30 дана.

ОПШТИ УСЛОВИ

- Право учешћа у поступку јавног надметања имају сва правна и физичка лица.

- Предметно земљиште има право да добије закупац који излицитира највећи износ закупнине.

- Пријава за учествовање у поступку јавног надметања јавним огласом са доказом о уплаћеном гарантном износу се доставља на писарницу Општинске управе општине Дољевац ул. Николе Тесле бр. 121, Дољевац, најкасније до 28.02.2013. године до 12 часова. Пријава се доставља у затвореној коверти са видљивом назнаком на коју локацију се односи и ко је подносилац пријаве. Благовременом се сматра пријава приспела у општини, до дана и сата датог у јавном огласу, без обзира на начин достављања.

- Пријава правног лица мора да садржи: назнаку грађевинског земљишта које је предмет закупа, фирму и матични број, име и презиме директор и његов потпис, оверену фотокопију извода из Агенције за привредне регистре, оверену фотокопију овлашћења за заступање, оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из јавног огласа, доказ о уплаћеном гарантном износу, број рачуна за враћање гарантног износа.

- Пријава физичког лица мора да садржи: назнаку грађевинског земљишта које је предмет закупа,  име и презиме, име и презиме једног од родитеља,  адресу, матични број и потпис, изјаву о прихватању свих услова из јавног огласа, доказ о уплаћеном гарантном износу, број рачуна за враћање гарантног износа.

- Пријава је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је предвиђено јавним огласом или су подаци дати супротно објављеним условима.

- Подносилац неблаговремене и неуредне пријаве, не може стећи статус учесника у јавном надметању. До одржавања јавног надметања не могу се давати обавештења о пријављеним учесницима.

- Услови за почетак јавног надметања су испуњени ако су најмање два лица стекла статус учесника на јавном надметању и ако они или њихови овлашћени представници присуствују јавном надметању.

- Надметање је јавно и могу му присуствовати сва заинтересована лица

- Јавно надметање ће се одржати дана 28.02.2013. године у Општинској управи општине Дољевац, канцеларија број 9 , са почетком у 14 часова.

- Решење о давању земљишта у закуп доноси председник општине.

- Закупац је дужан да закључи уговор о закупу са Дирекцијом у року од 30 дана од дана коначности решења о давању у закуп грађевинског земљишта.

- Учесницима у поступку јавног надметања који нису добили земљиште у закуп биће враћен гарантни износ у року од најкасније пет дана од дана одржане седнице Комисије.

- Учесник у поступку јавног надметања који сматра да му је повређено право, може да покрене управни спор против решења о давању земљишта у закуп, у року од 30 дана од дана достављања тог решења.

- Непотпуне и неблаговремене пријаве неће бити узете у разматрање.

- Овај оглас се налази и на сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs.

- Ближа обавештења у вези са огласом могу се добити у општинској управи општине Дољевац, Николе Тесле 121 или на телефон 018/810-054.

 

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121