Јавни увид у нацрт ПДР-а на југозападном делу "Петље Дољевац" и двоструког далековода 35kW за увођење „TС – Ниш 15“ од далековода „ТС – Клисура – ТС – Житорађа“

Комисија за планове општине Дољевац, на седници одржаној 24.05.2016. године, извршила је стручну контролу и утврдила Нацрт Плана детаљне регулације на југозападном делу «Петље Дољевац» у КО Кочане и на седници одржаној 21.07.2016. године, извршила је стручну контролу и утврдила Нацрт Плана детаљне регулације двоструког далековода 35kW за увођење „TС – Ниш 15“ од далековода „ТС – Клисура – ТС – Житорађа“ у општини Дољевац, на основу члана 50. Закона о планирању и изградњи (''Сл. гласник РС'' бр. 72/2009, 81/2009, 64/2010, 24/2011, 121/2012, 42/2013, 50/2013, 98/2013, 132/2014 и 145/2014) и члана 60. Правилника о садржини, начину и поступку израде планских докумената (''Сл. гласник РС'', број 31/2010, 69/2010 и 16/2011)

оглашава

 

ЈАВНИ УВИД

 

- У нацрт Плана детаљне регулације на југозападном делу «Петље Дољевац» у КО Кочане и

- Нацрт Плана детаљне регулације двоструког далековода 35KV за увођење „TС – Ниш 15“ од далековода „ТС – Клисура – ТС – Житорађа“ у општини Дољевац

1. ЈАВНИ УВИД обавиће се у згради Скупштине општине Дољевац, Николе Тесле 121 у Дољевцу, у периоду од 06. августа 2016. годинедо 05. септембра 2016. годинегодине, сваког радног дана од 8 до 14 часова.

2. Примедбе на планирана решења,  искључиво у писаној форми, могу се током јавног увида доставити Групи за урбанизам, комунално-стамбене послове  Општинске управе општине Дољевац, најкасније до 05. септембра 2016. године.

3. ЈАВНА СЕДНИЦА Комисије за планове Општине Дољевац одржаће се у згради Скупштине општине Дољевац, Николе Тесле 121 у Дољевцу, дана 06. септембра 2016. године, у 12 часова. У току јавне седнице, сва физичка и правна лица која су поднела примедбе у вези са Нацртима ПДР-а у писаном облику, могу исте образложити пред Комисијом за планове општине Дољевац.

 

КОМИСИЈА ЗА ПЛАНОВЕ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

 

Нацрт Плана детаљне регулације на југозападном делу «Петље Дољевац» можете преузети овде::::

Нацрт Плана детаљне регулације двоструког далековода 35KV за увођење „TС – Ниш 15“ од далековода „ТС – Клисура – ТС – Житорађа“ можете преузети овде::::

гис-технологии
ткани для вышивания