Јавни позив за остваривање права коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Дољевац за 2017. годину

У складу са Законом о пољопривредном земљишту („Службени гласник РС“, бр. 62/06, 65/08 – др. Закон, 41/09 и 112/2015), Комисија за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљишта ( у даљем тексту: Комисија) општине  Дољевац расписује јавни позивкојим обавештава:

-      образовнe установe - школe, стручнe пољопривреднe службe и социјалнe установe да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена делатности којом се баве, а највише до 100 хектара;

-      високообразовнe установe - факултетe и научнe институтe чији је оснивач држава и установe за извршење кривичних санкција да им се може дати на коришћење површина пољопривредног земљишта у државној својини која је примерена

делатности којом се баве, а највише до 1.000 хектара;

-      правнa лицa у државној својини регистрована за послове у области шумарства;

 да доставе потребну документацију ради остваривања коришћења без плаћања накнаде пољопривредног земљишта у државној својини на територији општине Дољевац за 2017. годину, до дана 31.октобра 2016. године. 

 

 

Потребна документација:

1)      Захтев за остваривање бесплатног коришћења без плаћања накнаде потписан од стране одговорног лица 

2)      Акт о оснивању установе, односно извод из привредног регистра за правно лице (не старији од шест месеци);

3)      Изјава подносиоца захтева коју површину пољопривредног земљишта у државној својини већ користи без плаћања накнаде (у складу са чланом 61. Закона о пољопривредном земљишту) на територији Републике Србије.

 

 Подносиоци захтева достављају потребну документацију из овог јавног позива, у неовереним копијама које морају бити читљиве, при чему Комисија општине Дољевац, задржава право да у случају потребе затражи достављање оригинала или оверене копије достављене документације.

 

 Образац захтева може се преузети сваког радног дана од 8,00 до 15,00 часова, у просторијама Одељења за привреду и финансије Општинске управе општине Дољевац, Улица Николе Тесле, бр. 121, I спрат, канцеларијa 11 или са сајта www.opstinadoljevac.rs. 

 

 Рок за достављање захтева и потребне документације из овог јавног позива је 31. октобар 2016. године. Захтев приспео по истеку датума одређеног у овом јавним позиву сматраће се неблаговременим и Комисија ће га вратити подносиоцу неотвореног.

 

 Захтев са потребном документацијом се подноси непосредно на писарници општине или поштом, у затвореној коверти са назнаком на предњој страни: „Право коришћења пољопривредног земљишта у државној својини без плаћања накнаде за 2017. годину“ за Комисију за израду Годишњег програма заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљиштa општине Дољевац за 2017. годину, на адресу: Одељење за привреду и финансије Општинске управе општине Дољевац ул. Николе Тесле, бр. 121. На полеђини коверте наводи се назив и адреса подносиоца захтева.

 

 Контакт особа за све информације у вези са овим јавним позивом је Јовица Пешић, телефон: 018/4810-054, email: This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. или лично у просторијама Одељења за привреду и финансије  Општинске управе општине Дољевац, ул. Николе Тесле, бр.121, I спрат, канцеларија 11.

 

 Овај јавни позив објавити у Службеном листу града Ниша, на интернет страници општине Дољевац  www.opstinadoljevac.rs.  и огласним таблама месних канцеларија.

 

Комплетан текст у word формату можете преузети овде::::

гис-технологии
ткани для вышивания