Јавни позив за учешће у финансирању програма обуке на захтев послодавца у 2017. години, за послодавце са територије општине Дољевац

Комплетан текст јавног позива у ворд формату можете преузети овде::::

Захтев за учешће у програму за обуку на захтев послодавца ЛАПЗ Дољевац можете преузети овде::::


 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

        Програм обуке на захтев послодавца подразумева учешће у финансирању обуке ради стицања знања и вештина потребних за обављање послова на конкретном радном месту, уколико на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање Филијале Ниш, Испоставе Дољевац (у даљем тексту: Национална служба) нема лица са потребним знањима и вештинама.

 Програм обуке на захтев послодавца подразумева:

-           реализацију обуке у трајању од 160 до 480 часова (у зависности од врсте, сложености послова и других елемената од значаја за трајање обуке), у складу са стандардима нивоа обука[1],, и

-           заснивање радног односа са лицима која су са успехом завршила обуку.

На основу образложеног захтева Националној служби, послодавац може да заснује радни однос са полазником обуке и за време трајања обуке, уз обавезу да након завршене обуке лице остане у радном односу минимум још 6 месеци.

 

 

Јавни позив за реализацију програма обуке на захтев послодавца представља основ за доделу de minimis државне помоћи.

 

1 Стандарди програма обука налазе се на сајту НСЗ – www.nsz.gov.rs

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

За реализацију обуке Национална служба, а у складу са потписаним Споразумом између  Општине Дољевац и Националне службе Филијале Ниш, исплаћује:

 

  1. незапосленом полазнику обуке:

 

Послодавац, за кога буде донета Одлука о одобравању средстава обука на захтев послодавца, обавезује се изјавом да ће полазницима обуке организовати и сносити трошкове превоза( од места становања до места обуке и назад), за све време трајања обуке.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови

 

Право учешћа у реализацији програма обуке на захтев послодавца може остварити послодавац под условом:

-  да припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%);

-  да је регистрован на територији општине Дољевац,

-  да у законским роковима измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;

- да у последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате НБС;

-  да је измирио раније уговорне обавезе и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте редовно измирује;

- да обучава и запошљава незапосленог који се води на евиденцији Националне службе  Испоставе Дољевац и који задовољава опште и посебне услове за укључивање на у обуку, у складу са важећим актима Националне службе;

- да има кадровске капацитете за реализацију програма обуке, односно обезбеди инструктора који има:   минимум завршену средњу школу,одговарајућу стручну квалификацију и најмање 12 месеци радног искуства на пословима за које се лице обучава или најмање 24 месеца радног искуства на пословима за које се лице обучава, уколико нема одговарајућу стручну квалификацију;

- послодавац треба да обезбеди једног инструктора за једну образовну групу од највише 10 полазника; обука мора да се реализује у једном циклусу, са могућношћу формирања више полазничких група;

- да има техничке, просторне и друге капацитете за реализацију програма обуке, односно, да радни простор, техничка средства и опрема по функционалности одговарају величини образовне групе и у складу су са радним местом за које се лица обучавају, као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду.

 

 

Документација за подношење захтева:

-   захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;

- обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи мале вредности, на прописаном обрасцу Националне службе;

- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР; уколико делатност обавља изван седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) - извод из регистра или одлука надлежног органа о образовању организационог дела;

- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев - за послодавца који паушално измирује пореске обавезе;

- извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;

- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање за пријаве поднете у три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;

-  извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено радно ангажовање лица одређеног профила, односно занимања или назив и опис послова за које ће се незапослени обучавати, као и услови за обављање истих;

- доказ о кадровским капацитетима за реализацију програма обуке, и то: доказ о квалификацијама/стручној оспособљености инструктора (диплома, уверење, сертификат, лиценца и сл.); доказ о дужини радног искуства инструктора на пословима за које се лице обучава (уговор о раду, потврда послодавца о радном искуству и сл.).

 

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о поднетом захтеву.

 

Начин подношења захтева

Захтев за учешће у програму обука на захтев послодавца са пратећом документацијом подноси се Национaлној служби за запошљавање Филијали Ниш, Ратка Вукићевића бр.3.

 

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

 

Одлуку о одобравању средстава за програм обуке на захтев послодавца доноси председник општине Дољевац на основу бодовне листе послодаваца.

                                   

Провера поднетих захтева

Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености услова из Јавног позива по поднетом захтеву, Национална служба ће извршити службени обилазак послодавца.

 

 

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми: програм обуке, кадровски капацитети, претходно коришћена средства у организацији Националне службе по програму обука на захтев послодавца, делатност послодавца (претежна), најнижа цена .

 

БОДОВНА ЛИСТА

Бр.

Критеријуми

Бодови

1.

Програм обуке

(структура и садржај)

Детаљно разрађен програм обуке - детаљно су разрађени сви елементи програма са јасно видљивим везама и исходима и дефинисаним стручним компетенцијама, знањима и вештинама

20

Разрађен програм обуке - елементи програма са наведеним везама и исходима и дефинисаним стручним компетенцијама, знањима и вештинама

10

2.

Кадровски капацитети

Поседује исту струку и има више од 36 месеци радног искуства

или

поседује стручна и практична знања за обављање послова на којима се стручно оспособљавају полазници обуке и има више од 48 месеци радног искуства на тим пословима

20

Поседује исту струку у којој се полазници обуке оспособљавају и има од 24 до 36 месеци радног искуства 

или

поседује стручна и практична знања за обављање послова на којима се стручно оспособљава полазник обуке и има од 36 до 48 месеци радног искуства на тим пословима

10

Поседује исту струку у којој се полазници обуке оспособљавају и има од 12 до 24 месеца радног искуства

или

поседује стручна и практична знања за обављање послова на којима се стручно оспособљава полазник обуке и има од 24 до 36 месеци радног искуства на тим пословима

5

3.

 

Делатност послодавца (претежна)

Производна

10

Услужна

8

Остало

5

4.

 

 

 

Претходно коришћена средства Националне службе, ЛС Дољевац, по програму обуке на захтев послодавца

 

 

 

Проценат запослених лица по завршетку уговорне обавезе

 

 

 

Послодавац раније није користио финансијска средства или уговорна обавеза послодавца још траје

Више од 71% запослених лица

40

Запослено 51-70% лица

30

Запослено 31-50% лица

25

Запослено 11-30% лица

20

Запослено до 10% лица

15

Није било запослених

0

 

 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

90

 

Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму обуке на захтев послодавца“ односи се на програме обука на захтев послодавца спроведене по јавним позивима Националне службе од 2013. до 2017. године.

Критеријум „Проценат запослених лица по завршетку програма обуке на захтев послодавца“ подразумева однос броја лица која су у периоду од 6 месеци након завршетка програма задржана у радном односу код истог или су засновала радни однос код другог послодавца и броја незапослених лица која су била укључена у програм код подносиоца захтева. Наведене податке Национална служба ће утврдити на основу увида у базу података из свог информационог система.

Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Националне службе по програму обуке на захтев послодавца“, следи „Програм обуке“, затим „Кадровски капацитети“ и „Делатност послодавца“. Уколико постоји већи број захтева са истим бројем бодова по појединачним критеријумима, одлучиваће се по редоследу подношења захтева.  

Динамика одлучивања

Одлука о одобравању средства доноси се најкасније у року од 15 дана од дана затварања јавног позива.

Национална служба у сарадњи са ЛС Општином Дољевац, задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивим средствима која су дефинисана Споразумом између Филијале Ниш и Општине Дољевац,.

 

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

 

Општина Дољевац, Национална служба и послодавац у року до 60 дана од дана доношења одлуке о одобравању средстава закључују уговор, којим уређују међусобна права и обавезе. Датум почетка обуке мора бити након датума закључивања уговора са послодавцем, а у току календарске године у којој је донета одлука.

 

Документација за закључивање уговора са незапосленим полазником обуке:

- фотокопија/очитана лична карта полазника

- фотокопија текућег рачуна полазника.

 

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да током трајања обуке:

- обезбеди потребне кадровске, просторне, техничке и друге услове за реализацију програма обуке;

- упозна полазника обуке са планом и програмом обуке и његовим обавезама;

- доставља редовно Националној служби извештаје о присутности полазника на обуци, најкасније до 05. у месецу за претходни месец, а на основу вођења евиденције о присутности полазника на обуци;

- обучи полазника за рад на пословима у складу са програмом обуке и закљученим уговором;

- изврши замену лица са другим незапосленим лицем са евиденције Националне службе, уколико полазник прекине обуку и уколико надлежна филијала и послодавац процене да се ново лице може обучити за током преосталог периода трајања обуке;

- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза;

- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

 

Послодавац је у обавези да после завршетка обуке:

- изда полазнику обуке одговарајући сертификат - уверење о стеченим компетенцијама или му омогући стицање истог у надлежној институцији/телу;

- по завршетку обуке достави Националној служби писани извештај о реализацији обуке и списак издатих сертификата;

- у року од 30 дана од дана завршетка обуке заснује радни однос  са полазницима обуке на пословима за које су обучени;

- након заснивања радног односа са полазником обуке Националној служби достави уговор о раду и копију пријаве на обавезно социјално осигурање;

- задржи лица у радном односу најкраће 6 месеци од датума заснивања радног односа након завршене обуке;

- изврши замену са другим незапосленим лицем са евиденције Националне службе, у року до 30 дана од дана престанка радног односа, за преостало време дефинисано уговором, продужено за период спроведене замене, у случају престанка радног односа лица по истеку периода обуке;

- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза;

- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

 

У случају да послодавац у току обуке не реализује обавезе утврђене уговором, дужан је да врати општини исплаћена средства на име новчане помоћи полазницима обуке и исплаћена средства на име осигурања за случај повреде на раду и професионалне болести, увећана за законску затезну камату.

Послодавац који по истеку периода обуке не испуни уговором преузете обавезе, дужан је да врати општини исплаћена средства на име новчане помоћи полазницима обуке и исплаћена средства на име осигурања за случај повреде на раду и професионалне болести, увећана за законску затезну камату.

 

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у Националној служби за запошљавање Филијали Ниш или Испостави Дољевац, на телефон:018/501-273, 501-282 или 018/810-069.

Јавни позив је објављен на сајту НСЗ и општине Дољевац, и биће отворен 3 (три) дана.[1] Стандарди нивоа обука налазе се на сајту НСЗ - www.nsz.gov.rs

Комплетан текст јавног позива у ворд формату можете преузети овде::::

Захтев за учешће у програму за обуку на захтев послодавца ЛАПЗ Дољевац можете преузети овде::::

гис-технологии
ткани для вышивания