Одлука о поништењу јавног огласа

На основу  члана 85.став 1. тачка 6.Статута општине Дољевац („Службени лист града Ниша“, број 69/08,89/10,14/12,32/12,70/12,57/13,9/14,26/15, 99/15 и 100/16),  члана 15. став 6. и 7. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Дољевац  („Службени лист града Ниша“, број 69/2014, 72/2015, 41/2016, 100/2016, 147/16 и 59/2017) и Програма уређивања грађевинског земљишта на територији општине Дољевац у 2017.години („Службени лист града Ниша“, бр.147/2016, 17/2017 и 103/2017),  Председник општине Дољевац дана 05.02.2018.године доноси

 

О Д Л У К У

О поништавању Одлука о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини општине Дољевац, прикупљањем писмених понуда, број 464-54/2017 од 03.11.2017. године и број 464-55/2017 од 03.11.2017. године

 

I  ПОНИШТАВА СЕ ОДЛУКА о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини општине Дољевац, прикупљањем писмених понуда број 464-54/2017 од 03.11.2017. године, катастарске парцеле број 2471/2 КО Кочане, општина Дољевац, укупне  површине 1974 м2 и ОДЛУКА о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини општине Дољевац, прикупљањем писмених понуда број 464-55/2017 од 03.11.2017.године, катaстарске пацеле бр.2166, КО Белотинац, општина Дољевац, укупне површине 4934 м2  и објеката који се налазе на катастарској парцели бр.2166 КО Белотинац, општина Дољевац.

II  Овом Одлуком поништава се и Јавни оглас за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Дољевац, из става I ове  Одлуке, прикупљањем писмених понуда који је објављен у дневном листу „Курир“ дана 16.11.2017.године.

III  Ову одлуку објавити у дневном листу „Курир“, у којем је објављен и Јавни оглас поводом Одлука из става  I, које се овом Одлуком поништавају, као и на огласној табли општине Дољевац.

                                                                                                            

 

ПРЕДСЕДНИК

ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

Горан Љубић

 Комплетан текст одлуке у ворд формату преузмите овде::::

гис-технологии
ткани для вышивания