Поновни оглас за отуђење покретне ствари у јавној својини општине Дољевац, службеног путничког моторног возила у поступку прикупљања писмених понуда

На основу чл.33 став 2.  Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, број 72/11, 88/13, 105/14,  104/2016 - др. закон и 108/2016) и члана 16. и 17. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Дољевац ( „Службени лист града Ниша“, број 69/2014, 72/2015, 41/2016, 100/2016, 147/16 и 59/2017), Председник општине Дпљевац,  дана 06.02.2018.године, објављује

 

ПОНОВНИ ОГЛАС

ЗА ОТУЂЕЊЕ ПОКРЕТНЕ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ  ДОЉЕВАЦ, СЛУЖБЕНОГ ПУТНИЧКОГ МОТОРНОГ ВОЗИЛА У  ПОСТУПКУ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

 

I ПРЕДМЕТ ОГЛАСА:

Предмет јавног огласа је отуђење покретне ствари у јавној својини општине Дољевац, прикупљањем писмених затворених понуда, и то:

- службено путничко моторно возило, AUDI A6 Limusine Diesel 3.0 TDI  Quattro S-tronik, радне запремине 2967  ccm (цм) 180.0 kW (кц), датум прве регистрације: 19.09.2011 године, година производње: 2011

- Почетна цена покретне ствари:  17.075,70 ЕУР

- Износ депозита:  1.707, 60 ЕУР, у динарској противвредности, по средњем курсу НБС на дан уплате депозита.

Почетни износ цене за отуђење горе наведеног возила, утврђен је у висини тржишне вредности возила, а на основу Записника о процени вредности употребљаваног возила, Министарства финансија-Пореске управе, Експозитура Дољевац.

Наведено возило, отуђује се у виђеном и постојећем стању, без права купаца на накнадну рекламацију.

 

II УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право учешћа у поступку прикупљања писмених понуда имају сва физичка и правна лица, у складу са законом, која у року од 30 дана од дана објављивања овог огласа, доставе потпуне понуде.

Понуда у поступку прикупљања писмених понуда мора бити читко попуњена и доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на коверти на који се оглас односи и на коју покретну ствар, као и ко је подносилац понуде.

Понуда  правног лица мора да садржи: назнаку покретне ствари која је предмет отуђења, назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од овлашћеног лица, оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из јавног огласа, доказ о уплаћеном депозиту, број рачуна за враћање депозита.

Уз понуду правног лица прилаже се извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Понуда  физичког лица мора да садржи: назнаку покретне ствари која је предмет отуђења,  име и презиме,  адресу, број личне карте, матични број и број телефона, изјаву о прихватању свих услова из јавног огласа, доказ о уплаћеном депозиту, број рачуна за враћање депозита и мора бити потписана, а ако је то лице приватни предузетник уз понуду се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Подносиоци понуде у обавези су да у понуди наведу износ који се нуди за предметну покретну ствар.

У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено код надлежног органа.

Сви подносиоци  понуда морају уз понуду доставити оригинал доказа о уплати депозита, чији је износ наведен уз покретну ствар, која је предмет овог огласа и који се уплаћује на рачун Општинске управе Дољевац-депозитни рачун бр. 840-951804-08, модел  97, позив на број 81-038.

Уплата депозита од лица које није подносилац понуде неће бити прихваћена, те ће се понуда уз тако уплаћен депозит сматрати непотпуном.

Право учешћа у поступку прикупљања писмених понуда имају само она лица која поднесу благовремену и потпуну понуду.

Благовременом се сматра понуда за отуђење покретне ствари у својини општине Дољевац,  приспела, до дана и сата датог у јавном огласу, без обзира на начин достављања.

Понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно објављеном огласу.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне понуде, не могу да учествују у поступку прикупљања понуда, а непотпуне односно неблаговремене понуде се одбацују.

Понуде за учешће  у поступку прикупљања писмених понуда,  достављају се у затвореној коверти, лично преко  писарнице Општинске управе општине Дољевац, ул. Николе Тесле бр. 121, Дољевац, или препорученом пошиљком, најкасније до 08.03.2018.године до 15,00 часова, са назнаком “НЕ ОТВАРАТИ, Понуда за отуђење покретне ствари у јавној својини општине Дољевац, службеног путничког моторног возила,  у поступку прикупљања писмених понуда“.

На полеђини коверте видљиво назначити назив, адресу  и контакт телефон подносиоца понуде.

III ПОСТУПАК ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА И ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Поступак прикупљања писмених понуда спроводи Комисија за спровођење поступка отуђења покретне ствари,  у јавној својини општине Дољевац, у поступку прикупљања писмених понуда, образована Решењем Председника општине Дољевац.

Подносиоци неблаговремене односно непотпуне понуде немају право да учествују у поступку прикупљања писмених понуда.

Уколико подносилац благовремене и потпуне понуде не приступи поступку прикупљања писмених понуда, сматраће се да је одустао од понуде.

Поступак прикупљања писмених понуда, спровешће се уколико на оглас пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.

Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује Изјаву о висини понуђене цене.

Отварање писмених понуда извршиће се комисијски, дана08.03.2018.године, са почетком у 15,15 часова, на првом спрату, Општинске управе општине Дољевац, у канцеларији бр.11, ул.Николе Тесле бр. 121, 18410 Дољевац.

Решење о избору најповољнијег понуђача, након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда за отуђење покретне ствари из јавне својине Општине, службеног путничког моторног возила, доноси Председник општине Дољевац.

Уговор са најповољнијим понуђачем у име општине Дољевац закључује Председник општине, најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана доношења одлуке Председника општине, о избору најповољнијег понуђача након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда, да се покретна ствар у јавној својини отуђи најповољнијем понуђачу, а купопродајна цена мора бити плаћена у целости року од 15 (петанест) дана од дана закључења уговора са најповољнијим понуђачем.

Уколико најповољнији понуђач не закључи уговор или не плати купопродајну цену у наведеним роковима, губи право на повраћај депозита.

Обавештење о резултатима Огласа биће истакнуто на на сајту општине Дољевац и огласној табли Општинске управе општине Дољевац.

Учесници прикупљања писмених понуда који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита, у року од 10  радних дана од дана доношења Одлуке  о избору најповољенијег понуђача. Најповољнији понуђач има право на повраћај депозита у року од 10 радних дана од дана уплате купопродајне цене.

Трошкови, таксе и јавне дажбине  у вези закључења  овог уговора, преноса права својине  возила на купца, и сви други евентуални трошкови који могу настати из реализације овог правног посла падају на терет купца.

Рок за подношење понуда се утврђује на 30 дана, од дана објављивања јавног огласа у дневном листу «Курир».

Јавни оглас се налази и на сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs.

Разгледање службеног путничког моторног возила, које је предмет отуђења, може се извршити сваког радног дана у времену од 10 – 14 часова на паркингу иза зграде општине Дољевац, уз претходну најаву Одељењу за привреду и финансије, Општинске управе општине
Дољевац, на телефон број 018/4810 054, локал бр.12, најраније  један дан, пре разгледања.

Додатна обавештења и информације о овом јавном огласу могу се добити од Општинске управе општине Дољевац, Одељења за привреду и финансије, на телефон број 018/4810 054, локал бр.12.

 

Документа за преузимање:

Комплетан текст огласа преузмите овде::::

Образац понуде физичког лица преузмите овде::::

Образац понуде правног лица преузмите овде::::

Образац понуде предузетника преузмите овде::::

 Изјаву о прихватању услова преузмите овде::::

гис-технологии
ткани для вышивания