Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса, у општини Дољевац за 2018. годину

На основу члана 38. став 1-5. Закона о удружењима (""Сл. гл. РС"" број 51/09 и 99/11),  чланa 5.  Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења («Сл.гласник РС бр. 8/12, 94/2013 и 93/2015)  чл. 79. став 1. тачка 12. Статута општине Дољевац („Сл. лист Града Ниша“, бр. 69/08, 89/2010, 14/2012, 32/2012, 70/2012, 53/2013, 9/2014, 26/2015, 99/2015 и 100/2016), расписује

ЈАВНИ КОНКУРС

за СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА, У ОПШТИНИ ДОЉЕВАЦ ЗА 2018. ГОДИНУ

 

 

 

I  - ОБЛАСТ И ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА КОЈИ СЕ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС

 

Општина Дољевац ће суфинансирати програме / пројекте од јавног интереса за општину Дољевац у 2018. години из следећих области:

 1. борачко - инвалидске заштите;
 2. заштита лица са инвалидитетом, здравствена заштита и подстицање наталитета
 3. успостављање услуга социјалне заштите инвалидних и старих лица и похађање акредитованих програма обуке из области социјалне заштите;
 4. друштвене бриге о деци и младима;
 5. друштвене бриге о пензионерима и старим особама;
 6. заштите и промовисања људских и мањинских права и родне равноправности;
 7. образовања, стручног усавршавања, науке и културе;
 8. одрживог развоја и други програми у којима удружења искључиво и непосредно следе јавне потребе.

 

            Средства намењена суфинансирању програма / пројекта од јавног интереса у општини Дољевац за 2018. годину, утврђена су Одлуком о буџету општине Дољевац за 2018. годину («Сл. лист града Ниша», бр.137/2017),уукупном износу од =2.600.000,00 динара, у разделу 5, , глава 5.01 Општинска управа – Функц.кл. 090 Социјална заштита некласификована на другом месту, Програм 0901 - ПРОГРАМ 11: СОЦИЈАЛНА И ДЕЧИЈА ЗАШТИТА, Програмска активност 09035/0     ПА 0003, економска класификација - 481000            ДОТАЦИЈЕ НЕВЛАДИНИМ ОРГАНИЗАЦИЈАМА    ПА 0003,

 

Подносилац пријаве може да поднесе највише два предлога програма / пројеката, од јавног интереса, за које може бити одобрено финансирање у складу са јавним конкурсом.

Средства ће бити распоређена по областима на следећи начин: Програмске / пројектне активности из области  1) – у укупном износу до =600.000,00; из области  2) – у укупном износу до =600.000,00; из области  3) – у укупном износу до =460.000,00;  из области  4) – у укупном износу до =300.000,00; из области  5) – у укупном износу до =120.000,00; из области  6) – у укупном износу до =200.000,00; из области  7) – у укупном износу до =100.000,00; из области  8) – у укупном износу до =220.000,00.  Комисија за избор програма и пројеката од јавног интереса, може изменити структуру при  расподели средстава, у зависности од приспелих пријава и предложених програмских / пројектних активности, а у оквиру средстава опредељених буџетом.

 

II  - КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ УДРУЖЕЊЕ ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

На конкурсу могу да учествују удружења:

 1. Која  су регистровани у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11),
 2. Која  су регистровани на територији општине Дољевац;
 3. Која програм / пројекат реализују на територији општине Дољевац;
 4. Која су директно одговорни за припрему и извођење програма / проjекта;
 5. Која су поднели годишњи извештај за претходну буџетску годину, у складу са уговором о реализацији   програмских / пројектних активности;
 6. која су поднели годишњи финансијски извештај Агенцији за привредне регистре за 2017. годину, (односно 2016. годину);

 

III - РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА:

Средства се додељују за програме / пројекте који ће трајати минимално 6 месеци, а максимално до краја  2018. године.

IV ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ:

Предлагач програма / пројекта обавезан је да достави следећу документацију:

 1. Образац пријаве програма / пројекта од јавног интереса у општини Дољевац, за 2018. годину
 2. Попуњен образац наративног буџета програма / пројекта
 3. Попуњен  табеларни преглед буџета пројекта,
 4. оверену фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм / пројекат реализује;
 5. Изјаву о партнерству у реализацији програмских / пројектних активности са другим савезима, удружењима
 6. Доказ да је поднет  годишњи финансијски извештај Агенцији за привредне регистре за 2017. годину, (односно 2016. годину);

 

V НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Оверена и одштампана пријава обавезне конкурсне документације, електронска верзија конкурсне документације и потребна пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс – не отварати“ пошти или писарници општине Дољевац на адресу Општинска управа општине Дољевац - Комисији за избор програма и пројеката од јавног интереса, ул. Николе Тесле бр.121, 18410 Дољевац.

VI - РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ / КОНКУРС И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

            1. Рок за подношење пријаве и предлога програма / пројекта на овај јавни конкурс је 15  дана од дана објављивање јавног конкурса на сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs .

2. Благовременом доставом сматра се пријава предата на писарници општине, односно препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија неће разматрати.

3. Листа вредновања и рангирања пријављених програма / пројеката, коју утврђује конкурсна комисија, у складу са критеријумима утврђених Правилником о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Дољевац за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса, биће објављена на званичној интернет страници општине Дољевац,  у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.

4. Одлука о избору програма / пројеката којима се из буџета општине Дољевац, додељују средства,  биће објављена у року од 30 дана од дана утврђивања листе вредновања и рангирања пријављених програма / пројеката.

 

Конкурсна документација може се преузети са интернет странице општине Дољевац  www.opstinadoljevac.rs

За додатне информације можете се обратити на број телефона 018/4810-054, или путем електронске поште на адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Документа за преузимање:

1. Комплетан текст огласа у ворд формату преузмте овде::::

2. Образац пријаве преузмите овде:::

3. Образац буџета преузмите овде:::

4. Образац наративног буџета преузмите овде::::

гис-технологии
ткани для вышивания