Обавештење о исправци огласа

На основу члана 144.став 1.Закона о општем управном поступку („Службени лист РС“, бр.18/2016),  Општинска управа општине Дољевац, Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности, дана 18.04.2018.године, објављује

 

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О

ИСПРАВЦИ ОГЛАСА

 

 

            I ИСПРАВЉА СЕ Оглас о излагању на рани јавни увид Просторног плана општине Дољевац,  објављен у дневном листу ''Курир''  дана 11.04.2018.године, због настале техничке грешке, на следећи начин:

 

„ У наслову и тексту Огласа из претходног става, уместо: „Просторни план општине Дољевац“, треба да стоји:

 „Измена и допуна Просторног плана општине Дољевац“.

 

II Исправка трехничке грешке производи правно дејство од дана објављивања огласа у дневном листу „Курир“ и интернет страници општине Дољевац.

 

III У преосталом делу огласа, текст остаје непромењен.

IV Ово обавештење о исправци огласа, објавити у дневном листу „Курир“ и на интернет страници Општине Дољевац.

 

 

Општинска управа општине Дољевац

Одељење за урбанизам,

инспекцијске послове

и ванпривредне делатности

 

гис-технологии
ткани для вышивания