Рани јавни увид

Општинска управа општине Дољевац, Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14) и чл.36. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.64/15), дана 27.04.2018.године,

 

ОГЛАШАВА

 ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

 

-       ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ индустријске зоне у Пуковцу,

-       ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ МХЕ „Бисерка“ снаге 400kV са рекреативно-туристичким центром „Топлички Бистрик“

-       ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ Комплекса-соларних електрана „Шајиновац 1“, „Шајиновац 2“ и „Шајиновац 3“ на к.п.бр. 568/1 у К.О. Шајиновац, снага 3x999 kW

 

Рани јавни увид одржаће се у трајању од 15 дана, од 04.05.2018.год. закључно са 18.05.2018.год. Материјал је изложен у згради Општинске управе општине Дољевац, ул. Николе Тесле бр.121, у холу приземља, сваког радног дана од 7 до 15 часова, као и на интернет страни општине Дољевац (www.opstinadoljevac.rs).

Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности, Општинске управе општине Дољевац, као носилац израде предметних Планова детаљне регулације организује рани јавни увид у циљу упознавања јавности са општим циљевима и сврхом израде Планова, могућим решењима за развој, очекиваним ефектима планирања и др.

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени материјал: Изменe и допунe Плана детаљне регулације индустријске зоне у Пуковцу, Изменe и допунe Плана детаљне регулације МХЕ „Бисерка“ снаге 400kV са рекреативно-туристичким центром „Топлички Бистрик“ иИзменe и допунe Плана детаљне регулације Комплекса-соларних електрана „Шајиновац 1“, „Шајиновац 2“ и „Шајиновац 3“ на к.п.бр. 568/1 у К.О. Шајиновац, снага 3x999 kW, носилац израде Планова, Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности, Општинске управе општине Дољевац (канцеларија бр.22) пружиће све потребне информације и стручну помоћ у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија.

Примедбе и сугестије на изложени  материјал могу се доставити током трајања раног јавног увида у писаном облику, Општинској управи општине Дољевац, Одељењу за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности ул. Николе Тесле бр.121,  18410 Дољевац, лично преко писарнице  или поштом, закључно са 18.05.2018.год.

По завршеном раном јавном увиду, Општинска управа општине Дољевац, Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности припрема извештај о обављеном раном јавном увиду.

 

 

Измену и допуну ПДР-а комплекса МХЕ „Бисерка“ снаге 400 kv са рекреативно-туристичким центром „Топлички бистрик“ можете преузети овде::::

Измену и допуну ПДР-а индустријске зоне у Пуковцу можете преузети овде::::

Измену и допуну ПДР-а комплекса-соларних електрана „Шајиновац 1“, „Шајиновац 2“ и „Шајиновац 3“ на к.п.бр.568/1 у КО Шајиновац, снага 3x999kW можете преузети овде:::

 

Општинска управа општине Дољевац

Одељење за урбанизам,

инспекцијске послове

и ванпривредне делатности

гис-технологии
ткани для вышивания