Оглас о отуђењу покретних ствари у јавној својини општине Дољевац, службених путничких моторних возила, прикупљањем писмених понуда

На основу члана 31а. и  чл.33. став 2. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, број 72/11, 88/13, 105/14,  104/2016 - др. закон и 108/2016,113/2017 и 95/2018), члана 86.став 1. тачка 17. Статута општине Дољевац („Службени лист града Ниша“,број  127/18),члана 2. став 1. тачка 17. Oдлуке о Општинском већу Општине Дољевац („Сл. лист Града Ниша“ број 127/18), члана 3. Одлуке Општинског већа општине Дољевац број 404-106  од 10.05.2019.године и члана 3.Одлуке број 404-107 од 10.05.2019.године, Општинско веће општине Дољевац, објављује

 

О Г Л А С

О ОТУЂЕЊУ ПОКРЕТНИХ СТВАРИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ  ДОЉЕВАЦ, СЛУЖБЕНИХ ПУТНИЧКИХ МОТОРНИХ ВОЗИЛА, ПРИКУПЉАЊЕМ ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

 

I              ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

Предмет јавног огласа је отуђење покретних ствари, у јавној својини општине Дољевац, прикупљањем писмених затворених понуда, и то:

1.Службено путничко моторно возило, марке AUDI A6 Limusine Diesel 3.0 TDI  Quattro S-tronik, радне запремине 2967  ccm (цм) 180.0 kW (кц), датум прве регистрације: 19.09.2011. године, година производње: 2011

- Почетна цена покретне ствари: 9.098,70 ЕУР

- Износ депозита: 909, 87 ЕУР, у динарској противвредности, по средњем курсу НБС на дан уплате депозита.

2. Хаварисано службено путничко моторно возило, марке ŠKODA модел: SUPERBELEGANCE 2.0 TDI, радне запремине 1968  ccm (цм) 103.0 kW (кц), датум прве регистрације 05.03.2013.године, година производње: 2012.

- Почетна цена покретне ствари: 2.912,93 ЕУР

- Износ депозита: 291, 29 ЕУР, у динарској противвредности, по средњем курсу НБС на дан уплате депозита.

Почетни износ цене за отуђење горе наведених возила, утврђен је по почетној процењеној тржишној вредности умањеној на 60% од почетне процењене вредности, која је утрвђена на основу Записника о процени вредности употребљивог возила, Министарства финансија-Пореске управе, Филијала Ниш од 18.01.2019.године.

Наведена возила, отуђују се у виђеном и постојећем стању, без права купаца на накнадну рекламацију.

II            УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право учешћа у поступку прикупљања писмених понуда имају сва физичка и правна лица, у складу са законом, која у року од 30 дана од дана објављивања овог огласа, доставе потпуне понуде.

Понуда у поступку прикупљања писмених понуда мора бити читко попуњена и доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на коверти на који се оглас односи и на коју покретну ствар, као и ко је подносилац понуде.

Понуда  правног лица мора да садржи: назнаку покретне ствари која је предмет отуђења, назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од овлашћеног лица, оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из јавног огласа, доказ о уплаћеном депозиту, број рачуна за враћање депозита.

Уз понуду правног лица прилаже се извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Понуда  физичког лица мора да садржи: назнаку покретне ствари која је предмет отуђења,  име и презиме,  адресу, број личне карте, матични број и број телефона, изјаву о прихватању свих услова из јавног огласа, доказ о уплаћеном депозиту, број рачуна за враћање депозита и мора бити потписана, а ако је то лице приватни предузетник уз понуду се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Подносиоци понуде у обавези су да у понуди наведу износ који се нуди за предметну покретну ствар, службено путничко моторно возило.

У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено код надлежног органа.

Сви подносиоци понуда морају уз понуду доставити оригинал доказа о уплати депозита, чији је износ наведен уз покретну ствар, која је предмет овог огласа и који се уплаћује на рачун Општинске управе општине Дољевац-депозитни рачун бр. 840-951804-08, модел  97, позив на број 81-038.

Уплата депозита од лица које није подносилац понуде неће бити прихваћена, те ће се понуда уз тако уплаћен депозит сматрати непотпуном.

Право учешћа у поступку прикупљања писмених понуда имају само она лица која поднесу благовремену и потпуну понуду.

Благовременом се сматра понуда за отуђење покретне ствари у својини општине Дољевац,  приспела, до дана и сата назначеном у јавном огласу, без обзира на начин достављања.

Понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно објављеном огласу.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне понуде, не могу да учествују у поступку прикупљања понуда, а непотпуне односно неблаговремене понуде се одбацују.

Понуде за учешће  у поступку прикупљања писмених понуда,  достављају се у затвореној коверти, лично преко  писарнице Општинске управе општине Дољевац, ул. Николе Тесле бр. 121, Дољевац, или препорученом пошиљком, најкасније до 19.06.2019.године, до   14,45 часова, са назнаком:

 1.За службено путничко моторно возило, марке AUDI A6 Limusine Diesel 3.0 TDI  Quattro S-tronik  “НЕ ОТВАРАТИ, Понуда за отуђење службеног путничког моторног возила, марке AUDI A6 Limusine Diesel 3.0 TDI  Quattro S-tronik“.

2.За хаварисано службено путничко моторно возило марке ŠKODA SUPERB ELEGANCE 2.0 TDI , „НЕ ОТВАРАТИ, Понуда за отуђење, хаварисаног службеног путничког моторног возила,маркеŠKODA SUPERB ELEGANCE 2.0 TDI“.

На полеђини коверте видљиво назначити назив, адресу  и контакт телефон подносиоца понуде.

III           ПОСТУПАК ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА И ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Поступак прикупљања писмених понуда спроводи Комисија за спровођење поновог поступка отуђења покретне ствари,  у јавној својини општине Дољевац,  прикупљањем писмених понуда, образована Решењем Општинског већа општине Дољевац, бр.02-93 од 10.05.2019.године и бр.02-94 од 10.05.2019.године.

Подносиоци неблаговремене односно непотпуне понуде немају право да учествују у поступку прикупљања писмених понуда.

Уколико подносилац благовремене и потпуне понуде не приступи поступку прикупљања писмених понуда, сматраће се да је одустао од понуде.

Поступак прикупљања писмених понуда, спровешће се уколико на оглас пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.

Отварање писмених понуда извршиће се комисијски и то:

1.За службено путничко моторно возило, марке AUDI A6 Limusine Diesel 3.0 TDI  Quattro S-tronik, дана 19.06.2019.год. са почетком у 15,00 часова, на првом спрату, Општинске управе општине Дољевац, у канцеларији бр.11, ул.Николе Тесле бр. 121, 18410 Дољевац;

2.За хаварисано службено путничко моторно возило, марке ŠKODA SUPERB ELEGANCE 2.0 TDIдана 20.06. 2019.године, са почетком у 15,00 часова, на првом спрату, Општинске управе општине Дољевац, у канцеларији бр.11, ул.Николе Тесле бр.121, 18410 Дољевац.

Решење о избору најповољнијег понуђача, након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда за отуђење покретних ствари из јавне својине Општине, службених путничких моторних возила, доноси Општинско веће општине Дољевац.

Уговор са најповољнијим понуђачем у име општине Дољевац закључује Председник Општинског већа општине Дољевац, најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана доношења одлуке Општинског већа општине Дољевац, о избору најповољнијег понуђача, након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда, да се предметне покретне ствари у јавној својини отуђе најповољнијем понуђачу, а купопродајна цена мора бити плаћена у целости року од 15 (петанест) дана од дана закључења уговора са најповољнијим понуђачем.

Уколико најповољнији понуђач не закључи уговор или не плати купопродајну цену у наведеним роковима, губи право на повраћај депозита.

Учесници прикупљања писмених понуда који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита, у року од 10 радних дана од дана отварања понуда. Најповољнији понуђач има право на повраћај депозита у року од 10 радних дана од дана уплате купопродајне цене.

Трошкови, таксе и јавне дажбине у вези закључења  овог уговора и сви други евентуални трошкови који могу настати из реализације овог правног посла, падају на терет купца. Трошкови на име пореза на пренос апсолутних права падају на терет продавца.

Рок за подношење понуда се утврђује на 30 дана, од дана објављивања јавног огласа у дневном листу «Курир».

Јавни оглас се налази и на сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs.

Разгледање службених путничких моторних возила, која су предмет отуђења, као и све информације о службеним путничких моторним возилима може се извршити сваког радног дана у времену од 10 – 14 часова на паркингу иза зграде општине Дољевац, уз претходну најаву начелници Одељења за општу управу, Општинске управе општине Дољевац, Јелени Илић, позивом на телефон број 018/4810-054, локал бр.18, најраније  један дан, пре разгледања.

Ближа обавештења у вези са огласом могу се добити у Општинској управи општине Дољевац  на телефон број 018/4810-054, локал бр.12., у термину од 08,00-14,00 часова. Контакт особа је Мирјана Младеновић.

 

Документација за преузимање:

Текст огласа у ворд формату

Изјава о прихватању услова (ауди)

Изјава о прихватању услова (шкода)

Понудa правног лица

Понудa предузетника

Понудa физичког лица

 

гис-технологии
ткани для вышивания