Оглас јавни увид - Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину измене и допуне Просторног плана општине Дољевац

Општинска управа општине Дољевац, Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности, на основу чл.50. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон), члана 19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 и 88/10), чл. 55-68. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", број 32 од 3. маја 2019.год.), по обављеној стручној контроли Комисије за планове

 

ОГЛАШАВА

 ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

 

 

Јавни увид трајаће 30 дана, почев од 17.07.2019.год. закључно са 17.08.2019.год. Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину предметног плана биће изложен, сваког радног дана, од 700 до 1500 часова, у згради Општинске управе општине Дољевац, 18410 Дољевац, ул. Николе Тесле бр. 121, у холу приземља Општинске управе општине Дољевац, као и на интернет страни општине Дољевац (www.opstinadoljevac.rs).

 

Заинтересованим правним и физичким лицима која врше увид у изложени Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину пружиће се све потребне информације и стручна помоћ, у вези са појединим решењима и евентуалним давањем примедби и сугестија (канцеларија бр.22).

 

Дана 23.07.2019.године. одржаће се јавна презентација Извештаја о стратешкој процени утицаја на животну средину у сарадњи са обрађивачем планског документа у просторијама Општинске управе општине Дољевац, у Већници са почетком од 12 сати.

 

Примедбе на планирана решења, искључиво у писаној форми, лично на писарници или поштом могу се током трајања јавног увида доставити Одељењу за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности Општинске управе општине Дољевац, најкасније до 17.08.2019.год.

 

По завршеном јавном увиду, одржаће се јавна седница Комисије за планове 22.08.2019.год. у 1200 часова, у Већници Општинске управе општине Дољевац, ул. Николе Тесле бр. 121. У току јавне седнице сва правна и физичка лица која су поднела примедбе у писаном облику током трајања јавног увида могу их образложити у наведеном термину.

Извештај о стратешкој процени утицаја на животну средину измене и допуне Просторног плана општине Дољевац можете преузети на следећем линку>>>>

                                                                                       

                                                                                          Општинска управа општине Дољевац

                                                                                                        Одељење за урбанизам,

                                                                                                          инспекцијске послове

                                                                                                    и ванпривредне делатности

гис-технологии
ткани для вышивания