Јавни оглас ради отуђења покретне ствари - службеног путничког моторног возила

 

 I              ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

Предмет јавног огласа је отуђење покретне ствари - службеног путничког моторног возила  у јавној својини општине Дољевац, прикупљањем писмених затворених понуда, и то:

- Хаварисано службено путничко моторно возило, марке ŠKODA модел: SUPERBELEGANCE 2.0 TDI, радне запремине 1968  ccm (цм) 103.0 kW (кц), датум прве регистрације 05.03.2013.године, година производње: 2012.

- Почетна цена покретне ствари: 2.912,93 ЕУР

- Износ депозита: 291,29 ЕУР, у динарској противвредности, по средњем курсу НБС на дан уплате депозита.

Почетни износ цене за отуђење горе наведеног возила, утврђен је по почетној процењеној тржишној вредности умањеној на 60% од почетне процењене вредности, која је утврђена на основу Записника о процени вредности употребљивог возила, Министарства финансија-Пореске управе, Филијала Ниш од 18.01.2019.године.

Наведено возило, отуђује се у виђеном и постојећем стању, без права купаца на накнадну рекламацију.

 

II            УСЛОВИ ОТУЂЕЊА

Отуђење се врши у поступку прикупљања писаних затворених понуда.

Коначна купопродајна цена покретне ствари биће утврђена након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда.

Купопродајна цена покретне ствари утврђена у висини најповољније понуде исплатиће се у динарској противредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије, на дан уплате.

Рок за плаћање купопродајне цене је 15 (петнаест) дана од дана закључења купопродајног уговора.

Трошкови транспорта покретне ствари, као и други трошкови који проистекну из реализације уговора, падају на терет купца.

 

III           УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Рок за подношење понуда је 30 дана, од дана објављивања јавног огласа у дневном листу «Курир» , односно до  21.10.2019.год. до 14,45 часова.

Право учешћа у поступку прикупљања писмених понуда имају сва физичка и правна лица, која  испуњавају услове огласа и која уплате депозит за предметну покретну ствар.

Уплата депозита врши се на  рачун Општинске управе општине Дољевац-депозитни рачун бр. 840-951804-08, модел  97, позив на број 81-038.

Подносиоци понуде у обавези су да понуду поднесу на прописаним обрасцима, који се могу преузети на web сајтуопштине Дољевацwww.opstinadoljevac.rs.

Уредна и потпуна писмена понуда мора да садржи:

висину понуђене купопродајне цене изражене у еврима;

потврду о уплати депозита;

Уредна и  потпуна писмена понуда мора бити  потписана и оверена печатом уколико се ради о правном лицу и мора да садржи и све податке о подносиоцу понуде и то:

- Понуда  физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број личне карте и број телефона , а ако је лице предузетник, уз понуду се прилаже  оригинални извод из регистра привредних субјеката или потврда да је предузетник  уписан у одговарајући регистар, назнаку покретне ствари која је предмет отуђења, износ понуђене купопродајне цене изражене у еврима и број рачуна за враћање депозита, чији је он власник.

- Понуда  правног лица мора да садржи: назив, седиште и број телефона,  оригинални извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице, не старије од 30 (тридесет) дана, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун; копију решења о додељеном пореском идентификационом броју – ПИБ; име  и  презиме  лица  овлашћеног  за  заступање  (директор),  са  овереним картоном депонованих потписа, назнаку покретне ствари која је предмет отуђења, износ понуђене купопродајне цене изражене у еврима и број рачуна за враћање депозита.

У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити  оверено од стране јавног бележника.

Пуномоћник  може заступати само једног понуђача у поступку прикупљања писмених понуда.

Право учешћа у поступку прикупљања писмених понуда имају само она лица која поднесу благовремену и потпуну понуду.                  

Уколико подносилац благовремене и потпуне понуде не приступи отварању писмених понуда, сматраће се да је одустао од понуде.

У поступку прикупљања понуда, могу учествовати само лица која су положила депозит.

Благовременом се сматра понуда за отуђење покретне ствари у својини општине Дољевац,  приспела, до дана и сата назначеном у јавном огласу, без обзира на начин достављања.

Понуда за учешће  у поступку прикупљања понуда,  доставља се, на адресу Општинска  управа општине Дољевац, ул. Николе Тесле бр. 121, 18410 Дољевац, препорученом пошиљком, или преко писарнице Општинске управе општине Дољевац, радним даном до 15 часова, у затвореној коверти,  на којој је јасно назначено: „НЕ ОТВАРАТИ, Понуда за отуђење, хаварисаног службеног путничког моторног возила,маркеŠKODA SUPERBELEGANCE 2.0 TDI“.

На полеђини коверте видљиво назначити назив, адресу  и контакт телефон подносиоца понуде.

Понуда  у  којој  цена  није  наведена  у  еврима,  или  је  дата  описно  неће  се разматрати.

Општинско веће задржава право да поништи поступак по Јавном огласу, као и да у случају пријема неодговарајућих и непотпуних понуда не изврши избор најповољнијег понуђача.

Општинско веће неће сносити никакву одговорност нити бити дужно да надокнади било какву штету коју би учесник евентуално могао имати поводом учешћа у овом поступку.

IV         ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Општинско веће  донеће решење о формирању Комисије за спровођење поступка по јавном огласу за избор најповољнијег понуђача за продају покретне ствари из тачке 1. овог огласа.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене  купородајне  цене.

Јавно отварање приспелих  понуда извршиће се комисијски, дана_23.10.2019.године са почетком у 15,00 часова, на првом спрату, Општинске управе општине Дољевац, у канцеларији бр.11, ул.Николе Тесле бр.121, 18410 Дољевац.

Услови за спровођење поступка разматрања писмених понуда су испуњени уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда.

Основни критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.

У случају да два или више понуђача понуде исту купопродајну цену, Комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ купопродајне цене, да у року од 3 (три) дана од дана пријема позива доставе нову понуду, са увећаним износом у односу на претходну понуду, а које понуде ће Комисија отворити и упутити Општинском већу општине Дољевац  извештај са предлогом за избор најповољнијег понуђача.

Уколико позвани понуђачи у року од 3 (три) дана не доставе нову понуду, односно уколико су понуђачи доставили понуду са истоветном купопродајном ценом, Комисија задржава право да по слободном уверењу и ценећи целисходност правног посла, Општинском већу општине Дољевац, упути извештај са предлогом за избор најповољнијег понуђача.

Решење о избору најповољнијег понуђача, након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда за отуђење покретне ствари из јавне својине Општине, службеног путничког моторног возила, доноси Општинско веће општине Дољевац.

Уговор са најповољнијим понуђачем у име општине Дољевац закључује Председник Општинског већа општине Дољевац, или лице које он овласти, најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана коначности Решења Општинског већа општине Дољевац о избору најповољнијег понуђача, након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда, да се предметна покретна ствар у јавној својини отуђи најповољнијем понуђачу.

Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 8 (oсам) дана од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор, сматраће се да је одустао од купопродаје, а на закључење уговора биће позван следећи најповољнији понуђач.

У року од 8 (oсам)  дана од дана доношења одлуке Општинског већа  о избору најповољнијег понуђача, учеснике огласа Веће ће обавестити писмено о избору најповољније понуде.

Најповољнијем понуђачу се уплаћени депозит задржава до закључења уговора о купопродаји и исти се урачунава у купопродајну цену.

Депозит се задржава :

  1. Уколико заинтересовано лице уплати депозит, а не поднесе понуду;
  2. Уколико је уплаћен од стране лица које није подносилац понуде;
  3. Уколико  понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 8 дана од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор;
  4. Уколико најповољнији понуђач потпише уговор, а не уплати целокупну купопродајну цену у року од 15 дана од дана закључења уговора.

Депозит се, у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији, враћа у року од 10 дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача.

Разгледање службеног путничког моторног возила, које је предмет отуђења, може се извршити сваког радног дана у времену од 10 – 14 часова на паркингу иза зграде општине Дољевац, уз претходну најаву Одељењу за општу управу, Општинске управе општине Дољевац, позивом на телефон број 018/4810-054, локал бр.18, најкасније  један дан, пре разгледања.  Ближа обавештења о службеном путничком моторном возилу, могу се добити позивом на телефон број 018/4810-054, локал бр.18, у термину од 08,00-14,00 часова. Контакт особа је: Јелена Илић.

Ближа обавештења у вези са огласом могу се добити код Општинске управе општине Дољевац,  на телефон број 018/4810-054, локал бр.12., у термину од 08,00-14,00 часова. Контакт особа је: Мирјана Младеновић.

Јавни оглас објавити у дневном листу „Курир“ и на сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs.

 

Документација за преузимање:

Текст огласа у ворд формату

Понудa правног лица

Понудa предузетника

Понудa физичког лица

гис-технологии
ткани для вышивания