Одлука о буџету општине Дољевац за 2021. годину

Неуручена решења о рушењу

Неуручена решења о рушењу погледајте овде::::

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Програм рада буџетске инспекције за 2020

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Оглас ради давања у закуп пословног простора у јавној својини општине дољевац путем прикупљања писмених понуда

На основу члана 27.став 10 и члана. 34.став 1. Закона о јавној својини („Сл. гласник РС“, број 72/11, 88/13, 105/14,104/2016 - др. закон и 108/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 6. став 1.Уредбе о условима прибављања и отуђења пословног простора непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима  јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Сл. гласник РС“, број, 16/2018) и члана 4.Одлуке о покретању поступка давања у закуп пословног простора у јавној својини општине Дољевац, бр.361-15 од 25.12.2019. године, Општинско веће општине Дољевац, објављује

 

ОГЛАС

РАДИ ДАВАЊА У ЗАКУП ПОСЛОВНОГ ПРОСТОРА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

I    ПРЕДМЕТ ДАВАЊА У ЗАКУП

Предмет давања у закуп  је пословни простор, локал бр.5, који се налази  у Дољевцу, у ул.Др Михајла Тимотијевића бр.005, површине 35 м2, у приземљу стамбеног пословног објекта, на кп.бр.2040/2 у КО Дољевац, уписана у листу непокретности број 23 КО Дољевац, општина Дољевац.

Предметни пословни простор се даје у закуп по почетној цени по м2 у износу од 1,02 еура /м2, односно по укупној почетној месечној висини закупнине у износу од 35,74 евра, за обављање редовне делатности.

Заинтересована лица ради разгледања пословног простора, као и додатних информација и обавештења могу се обратити контакт особи Јовици Пешићу,  радним даном од 9,00 до 14,00 часова, на тел. 018/4810 054, лок.12.

 

II    УСЛОВИ ДАВАЊА У ЗАКУП

Пословни простор из става 1. овог огласа, даје се у закуп  на одређено време, на период од 5 (пет) година.

Пословни простор, даје се у закуп по спроведеном поступку прикупљања писмених понуда, најповољнијем понуђачу, који ће бити изабран на основу висине понуђене закупнине, уколико испуњава и друге услове огласа.

Пословни простор се даје у закуп у постојећем -„виђеном” стању, тако да се закупац потписом уговора о закупу одриче било каквих примедби по основу евентуаних материјалних недостака на предметној пословног простора.

Закупнина се плаћа у динарској противвредности по средњем курсу евра Народне банке Србије, до петог  у месецу за текући месец, у свему према рачуну који испоставља закуподавац.

 

III    УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право учешћа на огласу имају сва физичка и правна лица ради обављања редовне делатности, која уплате депозит у износу од 10.000,00 динара и испуњавају остале услове из огласа.

Уплата депозита врши се на  рачун Општинске управе општине Дољевац-депозитни рачун бр. 840-951804-08, модел  97, позив на број 81-038.

 

Рок за подношење понуда је до15.01.2020. године до 15,00 часова.

 

Подносиоци понуде у обавези су да понуду поднесу на прописаним обрасцима, који се могу преузети на web сајтуопштине Дољевацwww.opstinadoljevac.rs.

Уредна и  потпуна писмена понуда мора бити  потписана и оверена печатом уколико се ради о правном лицу и мора да садржи и све податке о подносиоцу понуде и то:

- Понуда  физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број личне карте и број телефона, а ако је лице предузетник, уз понуду се прилаже  оригинални извод из регистра привредних субјеката или потврда да је предузетник  уписан у одговарајући регистар, назнаку пословног простора који је предмет давања у закуп, износ понуђене цене закупа по м2 изражене у еврима,  износ понуђене месечне закупнине изражене у еврима и број рачуна за враћање депозита.

- Понуда  правног лица мора да садржи: назив, седиште и број телефона,  оригинални извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице, не старије од 30 (тридесет) дана, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун; копију решења о додељеном пореском идентификационом броју – ПИБ; име  и  презиме  лица овлашћеног  за  заступање, назнаку пословног простора који је предмет давања у закуп, износ понуђене цене закупа по м2 изражене у еврима,  износ понуђене месечне закупнине изражене у еврима и број рачуна за враћање депозита.

У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити  оверено од стране јавног бележника.

Непотпуне и неблаговремене  понуде, неће бити разматране.

Пуномоћник  може заступати само једног понуђача у поступку прикупљања писмених понуда.

Уколико подносилац благовремене и потпуне понуде не приступи отварању писмених понуда, сматраће се да је одустао од понуде.

Понуда за учешће  у поступку прикупљања понуда,  доставља се на адресу Општинска  управа општине Дољевац, ул. Николе Тесле бр. 121, 18410 Дољевац, препорученом пошиљком, или преко писарнице Општинске управе општине Дољевац, радним даном до 15 часова, у затвореној коверти,  на којој је јасно назначено:НЕ ОТВАРАТИ, Понуда за давање у закуп пословног простора  у јавној својини општине Дољевац, локал бр.5 “.

На полеђини коверте видљиво назначити назив, адресу и телефон понуђача.

Понуда у којој цена закупа није наведена у еврима, или је дата описно неће се разматрати. Није дозвољено удруживање понуђача и подношење заједничких понуда.

Нису дозвољене понуде са варијантама, нити издавање у подзакуп.

Општинско веће општине Дољевац задржава право да поништи поступак по јавном огласу, као и да у случају пријема неодговарајућих и непотпуних понуда не изврши избор најповољнијег понуђача.

Општинско веће општине Дољевац неће сносити никакву одговорност нити бити дужно да надокнади било какву штету коју би учесник евентуално могао имати поводом учешћа у овом поступку.

IV ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

 

Јавно отварање приспелих понуда извршиће се комисијски,дана 16.01.2020.године, са почетком у 15,00 часова,  на првом спрату, Општинске управе општине Дољевац, у канцеларији бр.11, ул.Николе Тесле бр.121, 18410 Дољевац.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је висина понуђене закупнине, као и да испуњава остале услове из огласа.

Комисија утврђује редослед важећих понуда.

Уколико на оглас пристигне једна понуда, иста ће се узети у разматрање.

У случају да два или више понуђача понуде исту цену закупа, Комисија  за спровођење поступка давања у закуп предметног пословног простора, у јавној својини општине Дољевац, прикупљањем писмених понуда,  позваће понуђаче који су понудили исти износ закупнине, да у року од три дана од дана пријема позива, доставе нову писмену затворену понуду, са увећаним износом закупнине у односу на претходно дату понуду, а које понуде ће Комисија отворити и упутити Општинском већу општине Дољевац  извештај са предлогом за избор најповољнијег понуђача.

Уколико наведени понуђачи у року од три дана не доставе нову понуду, односно ако су доставили нову понуду са истоветном закупнином, Комисија задржава право да по слободном уверењу и ценећи целисходност правног посла, Општинском већу општине Дољевац, упути извештај са предлогом за избор најповољнијег понуђача.

Комисија задржава право да не прихвати ни једну понуду уколико оцени да иста није одговарајућа о чему ће упутити извештај са предлогом Општинском већу општине Дољевац.

Одлуку о давању пословног простора у закуп, на образложени предлог Комисије доноси Општинско веће општине Дољевац.

Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, не закључи уговор о закупу предметне пословног простора, у року од 30 (тридесет) дана од дана доношења одлуке Општинског већа о избору најповољнијег понуђача, сматраће се да је одустао од закупа предметног пословног простора, у ком случају ће се приступити позивању следећег најповољнијег понуђача.

Депозит се, у случају да понуђач не буде изабран као најповољнији, враћа у року од 20 дана од дана доношења одлуке Већа о избору најповољнијег понуђача, а у случају да најповољнији понуђач одустане од закључења уговора, уплаћени депозит неће бити враћен.

Oвај оглас се објављује  и на сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs.

Документа за преузимање:

Текст огласа у ворд формату

Образац понуде физичког лица

Образац понуде предузeтника

Образац понуде правног лица

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121