Јавни позив - удружења

На основу чланa 5.  Уредбе о средствима за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења („Службени гласник РС”, број 16/18), члана 6. Правилникa о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Дољевац за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса („Сл.лист града Ниша“, број 4/19) и  Одлуке о буџету општине Дољевац за 2020. годину («Сл. лист града Ниша», број 114/19),

Председник општине Дољевац, расписује

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТAВА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ ЗА 2020. ГОДИНУ, ЗА ПОДСТИЦАЊЕ ПРОГРАМА ИЛИ НЕДОСТАЈУЋЕГ ДЕЛА СРЕДСТАВА ЗА ФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА КОЈЕ РЕАЛИЗУЈУ УДРУЖЕЊА

 

 I           Расписује се Јавни конкурс за доделу средстaва из буџета општине Дољевац за 2020. годину, за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења, предвиђених у разделу „5 – Општинска управа“, Програмска класификација „0901-0003 - Подршка социо-хуманитарним организацијама“,  Функц.кл. „090 - Социјална заштита некласификована на другом месту“,  позиција 87, економска класификација – „481000 - Дотације невладиним организацијама“, у износу од  3.000.000,00 динара.

 

II         Право подношења пријаве за финансирање  програма од јавног интереса имају удружења која имају регистровано седиште на територији општине Дољевац. Програме које реалиизују удружења, реализују се на територији општине Дољевац.

 

III        Удружењима из става II овог јавног конкурса средства могу да се користе за реализацију програма из следећих области: социјалне заштите, борачко-инвалидске заштите, заштите лица са инвалидитетом, друштвене бриге о деци, помоћи старима, здравствене заштите, заштите и промовисања људских и мањинских права, образовања, науке,  одрживог развоја, заштите животиња, као и хуманитарни програми и други програми у  којима удружење искључиво и  непосредно следи јавне потребе.

 

IV        Услови за избор програма који се финансирају из буџета општине Дољевац су:

-   усклађеност са усвојеним стратешким документима на националном и локланом нивоу;

-   усклађеност са јавним потребама и интересима грађана;

- подстицање солидарности, заштите, самопомоћи и помоћи лицима у специфичним животним ситуацијама;

-  усмереност ка што већем броју кокрисника.

 

V         Ближа мерила и допунски критеријуми чијом применом се врши вредновање пријављених програма који се финансирају из буџета општине Дољевац су:

1) Референце програма: област у којој се реализује програм, дужина трајања програма, број корисника програма, циљеви који се постижу: обим задовољавања јавног интереса, степен унапређења стања у области у којој се програм спроводи; (од 0 до 10 бодова)

2) суфинансирање програма из других извора: сопствених прихода, буџета Републике Србије, аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, фонда Европске уније, поклона, донација, легата, кредита и друго, у случају недостајућег дела средстава за финансирање  програма; (од 0 до 10 бодова)

3) законитост и ефикасност коришћења средстава  и одрживост ранијих програма: ако су раније коришћена средства буџета, да ли су испуњене уговорне обавезе; (од 0 до 25 бодова)

4) квалитет, значај  и садржина иновативности и одрживост програма; (од 0 до 25 бодова)

5) усклађеност програма са свим захтевима из Конкурса; (од 0 до 10 бодова)

6) капацитет подносиоца програма (материјална и кадровска опремљеност, стручност кадрова укључених у пројекат и др.); (од 0 до 10 бодова)

7) реалан финансијски план за предложени програм; (од 0 до 10 бодова)

 

Максимални број који појединачан програм може да оствари је 100 бодова. Програми ће бити рангирани од програма са највећим бројем бодова, до програма са најмањим бројем бодова. Скалу бодова са појединачним параметрима за сваки критеријум одредиће комисија за вредновање.

 

VI        Пријава на конкурс подноси се председнику општине са назнаком „Пријава на конкурс за доделу средстaва из буџета општине Дољевац за 2020. годину, за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења

 За сваки програм, подноси се посебна пријава.

Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи:

-          детаљан опис програма, за чије финансирање се подноси пријава,

-          буџет програма, односно пројекта,

-          одлуку надлежног органа удружења о усвајању  програма рада за текућу годину,

-          потписане протоколе о сарадњи са свим наведеним партнерима на пројекту  ако се пројекат тако реалиизује,

-          кратак опис активности реализованих  програма организације са потврдом о броју чланова и материјалном и кадровском опремљеношћу

-          доказ о суфинансирању од стране партнерске или донаторске организације, ако се програм тако реализује.

 

VII      Комплетна конкурсна документација доставља се у затвореној коверти председнику општине са назнаком „За доделу средстaва из буџета општине Дољевац за 2020. годину, за подстицање програма или недостајућег дела средстава за финансирање програма од јавног интереса које реализују удружења пошти или писарници општине Дољевац на адресу:  ул. Николе Тесле бр.121, 18410 Дољевац, најкасније до 31.01.2020. године.

Благовременом доставом сматра се и препоручена пошиљка предата пошти најкасније до  истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум доспећа.

Заинтересована удружења  могу преузети конкурсну документацију сваког радног дана од 09-15 часова у канцеларији број 39. или са званичне интернет презентације општине  www.opstinadoljevac.rs .

 

VIII     Удружење, корисник средстава је дужно да омогући контролу реализације програма и увид у сву потребну документацију.

Надлежни орган прати реализацију програма за који су одобрена средства у складу са уредбом.

Праћење реализације програма обухвата:

1)      обавезу удружења да обавештава надлежни орган о реализацији програма, у роковима одређеним уговором;

2)      прегледање извештаја од стране надлежног органа;

3)      мониторинг посете представника надлежног органа;

4)      обавезу удружења да омогући представницима надлежног органа да изврше увид у релевантну документацију насталу у току реализације програма;

5)      прикупљање информација од корисника програма;

6)      друге активности предвиђене уговором.

Ако се приликом контроле  утврди ненаменско трошење средстава, надлежни орган дужан је да раскине уговор и затражи повраћај пренетих средстава, а удружење је дужно да средства врати.

Реалиизатори програма, дужни су да у року од 30 дана по завршетку реализације програма, поднесу извештај  о реализацији и доставе доказе о наменском трошењу средстава, у складу са закљученим Уговором.

Извештај  о реалиизацији програмам, подноси се Комисији на обрасцу „Извештај о реализацији програма“.

Извештај се подноси у штампаном облику предајом Одељењу за привреду и финансије Општинске управе општине Дољевац или шаље  поштом.

Јавни  конкурс се објављује на званичној интернет презентације општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs  и и на порталу e-Uprava.

Одлука о додели средстава по конкурсу биће објављена на званичној  интернет презентацији општине Дољевац  www.opstinadoljevac.rs и и на порталу e-Uprava.

За додатне информације можете се обратити на број телефона 018/4810-054, или путем електронске поште на адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

   

Број: 400-21

У Дољевцу, дана 15.01.2020. године

 

Документа за преузимање:

Јавни позив у ворд формату

Образац пријаве

Образац буџета пројекта

Образац наративног буџета пројекта

 

 

 

гис-технологии
ткани для вышивания