Јавни конкурс за попуњавање извршилачког радног места у Општинској управи

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број: 111 - 38

Датум: 06.04.2020.год.

Д о љ е в а ц

 

На основу члана 94. и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016 113/2017 и 95/2018), члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016), Закључка 51 Број: 112-1914/2020 од 28.02.2020.године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава и Решења о попуњавању извршилачког радног места у Општинској управи општине Дољевац јавним конкурсом број 112 – 37 од 03.04.2020.године, Општинска управа општине Дољевац, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКОГ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

 

 

I Орган у коме се радна места попуњавају:

Општинска управа општине Дољевац, Ул.Николе Тесле 121, 18410 Дољевац.

II Радно место које се попуњава:

Послови бесплатне правне помоћи грађанима, у Општинској управи општине Дољевац, у Одељењу за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делантости, звање: саветник – један извршилац.

 

Опис послова:

            Пружа опште правне информације, попуњава формуларе, саставља јавнобележничке исправе и посредује у решавању спорова; пружа правне савете, саставља поднеске којим се покреће поступак пред судом, другим државним органом, односно органом јавне власти или који се подноси током већ покренутог поступка (састављање тужбе, захтева, предлога, молбе, притужбе, приговора, поднеска, жалбе  и друга правна средства); заступа  корисника бесплатне правне помоћи у поступку пред судом, другим државним органом, органом јавне власти или у поступку мирног решавања спора;  одлучује о захтеву за одобравање бесплатне правне помоћи; обавља најсложеније нормативно – правне послове и задатке из делокруга рада  председника Општине, Општинског већа и Скупштине општине; припрема нацрте општих аката, анализира и проучава законе и друге прописе за припрему нацрта општих аката, сарађује са надлежним органима; припрема одговоре и мишљења, анализе и извештаје и обавља друге послове по налогу начелника одељења.

             

Услови:

-  Стечено високо образовање из научне области правнe наукe на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;

- најмање 3 годинe радног искуства у струци и

- положен државни стручни испит.

 

У изборном поступку, усменим разговором проверавају се: познавање Закона о локалној самоуправи,  Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закона о бесплатној правној помоћи, Закона о парничном поступку, Породичног закона, Закона о наслеђивању, Закона о облигационим односима, Закона о основима својинско-правних односа,  Закона о општем управном поступку, Уредбе о тарифи за пружање бесплатне правне помоћи, Правилника о упућивању подносиоца захтева на пружаоца бесплатне правне помоћи, Правилника о начину вођења евиденције органа управе јединице локалне самоуправе по захтевима за одобравање бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке и  Правилника о начину вођења евиденције о пруженој бесплатној правној помоћи и бесплатној правној подршци.

III Место рада: Општинска управа општине Дољевац, Ул.Николе Тесле 121, 18410 Дољевац.

IV Aдреса на коју се подноси пријава:

Општинска управа општине Дољевац, Ул.Николе Тесле 121, 18410, са назнаком: "За јавни  конкурс – попуњавање извршилачког радног места, Послови пружања бесплатне правне помоћи грађанима".

У пријави обавезно назначити за које радно место се пријава подноси.

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Властимир Анђелковић, контакт телефон: 4810-054, лок.12.

VI Услови за рад на радном месту:

 

Да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике Србије; да има прописано образовање; да испуњава остале услове одређене законом и актом о систематизацији радних места; да није правноснажно осуђивано на безусловну казну затвора од најмање шест месеци; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу, односно органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе, због теже повреде дужности из радног односа.

VII Рок за подношење пријава:  15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања обавештења о расписаном јавном конкурсу у дневном листу «Kурир», односно од 08.04.2020.године и истиче 22.04.2020.године.

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

- Потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;

- изјава у којој се кандидат опредељује да  ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција;

- изјава у којој се кандидат саглашава да се његов ЈМБГ користи у сврху прибављања података о чињеницама о којима се води службена евиденција;

- извод из матичне књиге рођених; 

- уверење о држављанству;

- оверена фотокопија дипломе/уверење  којим се потврђује стручна спрема;  

- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту);  

- доказ о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство);

- уверење надлежне Полицијске управе да кандидат није правноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

- уверење надлежног суда да против кандидата није покренут кривични поступак, да није донета наредба о спровођењу истраге, да није поднет оптужни предлог и да није поднета нити потврђена оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности;

- потврда да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа, издата од стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.

Одредбама члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тумачење) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.

Попуњену изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе како би Комисија могла даље да поступа.

Наведену изјаву која се налази у прилогу јавног конкурса, могуће је преузети на интернет презентацији општине Дољевац  www.оpstinadoljevac.rs.

IX  Трајање радног односа: радни однос се заснива на неодређено време.

X  Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне, уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним  местима обавиће се провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку о чему ће кандидати бити писмено обавештени на контакте (бројеве телефона и адресе) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА:

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита, примају се на рад под условом да тај испит положе  у року од 6 месеци од дана заснивања радног односа. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Сагласно одредбама члана 19. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017 и 95/2018), којим је прописано да су при запошљавању свим кандидатима под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата заснива на стручној оспособљености, знању и вештинама, кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду) биће одбачене.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелнице Општинске управе општине Дољевац.

Овај оглас објављује се на web страници општине Дољевац www.оpstinadoljevac.rs., а обавештење о јавном конкурсу биће објављено у дневном листу „Курир”.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

НАЧЕЛНИЦА

 ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

Цветковић Гордана, дипл. правник

 Документација за преузимање:

Текст конкурса у ворд формату

Изјава

гис-технологии
ткани для вышивания