Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2020. години

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 - др. закон и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13), Националног акционог плана запошљавања за 2020. годину („Сл. гласник РС“, бр. 94/19) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Споразума о реализацији програма или мера активне политике запошљавања број 0306-101-1/2020

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ и ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС

 ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2020. ГОДИНИ

 

 

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Програм јавних радова намењен је радном ангажовању првенствено теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.

 

Јавни радови се организују на подручју општине Дољевац, које према степену развијености утврђеним у складу са посебним прописом Владе припадају:

-            четвртој групи (степен развијености испод 60% републичког просека)

 

Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова са незапосленим лицима која се воде на евиденцији НСЗ испостава Дољевац, из следећих категорија: - лица без квалификација и нискоквалификована лица; - лица старости 50 и више година;- дугорочно незапослена лица која посао траже дуже од 12 месеци, а посебно незапослена лица која посао траже дуже од 18 месеци;- жене, посебно дугорочно незапослене жене;-  млади  до  30  година  старости,  а  посебно  младе  жене,  млади  без  квалификација и нискоквалификовани, као и млади без радног искуства; - особе са инвалидитетом; - Роми; - корисници новчане социјалне помоћи и- лица у статусу вишка запослених. Такође,  у  мере  активне  политике  запошљавања  укључиваће  се  и  незапослена лица из следећих теже запошљивих категорија: млади у домском смештају, хранитељским и старатељским породицама, жртве породичног насиља, жртве трговине људима, избегла и расељена лица, повратници према Споразуму  о  реадмисији,  самохрани  родитељи,  супружници  из  породице  у  којој су оба супружника незапослена, родитељи деце са сметњама у развоју, бивши извршиоци кривичних дела. Посебан   приоритет   за   укључивање   у   мере   активне   политике   запошљавања  имају  лица  која  се  суочавају  са  више  фактора  отежане  запошљивости, односно, која припадају у две или више претходно наведених категорија теже запошљивих лица.

 

Пре укључивања у програм Национална служба врши проверу испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.

 

На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених лица из наведених категорија незапослених.

 

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.

 

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.

 

Јавни радови се могу спроводити у областима:

- одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,

- одржавања и заштите животне средине и природе.

 

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе се за:

 

  исплату накнаде за обављен посао лицима ангажованим на јавним радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини до 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу, увећану за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање; наведена накнада обухвата и трошкове доласка и одласка са рада;

 

  накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим областима, једнократно, у висини од:

- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,

- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,

- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;

 

  накнаду трошкова обуке: у зависности од врсте и сложености послова које обухвата јавни рад, у току првог месеца спровођења јавних радова може се организовати обука, по интерном програму послодавца или програму образовне установе, односно за лица ангажована код послодавца, у складу са законом; по завршетку обуке лицу се издаје потврда/сертификат о стеченим компетенцијама; послодавцу - извођачу јавног рада, односно образовној установи, исплаћују се средства у једнократном износу од 1.000,00 динара по ангажованом лицу које је завршило обуку и којем је издата потврда о стеченим компетенцијама; накнада трошкова обуке не може бити исплаћена за лица која су у претходном периоду већ завршила предвиђену обуку; Национална служба процењује оправданост потребе за обуком, уколико исто није регулисано законом.

 

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

 

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају:

 

Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног рада послодавац - извођач јавног рада може да оствари под условом да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује и да послује на територији општине Дољевац.

 

III ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ Документација за подношење пријаве:

 

Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку, неопходно је приложити интерни програм обуке или програм образовне установе на прописаном обрасцу Националне службе, као и биографију инструктора/предавача, који подлеже обавези оспособљавања новозапослених у складу са законом.

 

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење јавних радова.

 

Начин подношења пријаве

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе – Филијала Ниш испостава Дољевац, према месту спровођења јавног рада, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у свакој организационој јединици Национaлне службе или преузети на сајту www.nsz.gov.rs. и сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs.

 

 

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

 

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада доноси се на основу ранг-листе, а након провере испуњености услова Јавног конкурса и бодовања поднете пријаве, односно приложене документације послодавца - извођача јавног рада од стране Националне службе, у року од 30 дана од дана истека Јавног конкурса. Изузетно, пријаве које испуњавају услове Јавног конкурса, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узете у разматрање уколико се за то стекну услови.

 

Национална служба приликом одлучивања процењује оправданост укључивања броја лица и/или трајања јавног рада из пријаве, као и оправданост поднете пријаве послодавца - извођача јавног рада коме је 2018, 2019. и 2020. године финансирано спровођење јавног рада у истој области, у складу са износом средстава који је опредељен за надлежну филијалу Националне службе.

 

Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних радова се објављује на огласној табли надлежне филијале Националне службе.

 

 

БОДОВНА ЛИСТА – ЈАВНИ РАДОВИ

 

 

Критеријуми

 

Број бодова

 

 

 

 

Област спровођења јавног рада

Одржавање и заштита живoтне средине и природе

 

10

 

 

 

Одржавање и обнављање јавне инфраструктуре

 

10

 

 

 

Дужина трајања јавног рада

3 и 4 месеца

20

 

2 месеца

10

 

1 месец

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорија лица

Јавни рад подразумева ангажовање искључиво жена без квалификација и нискоквалификованих

 

 

20

 

Јавни рад подразумева ангажовање искључиво лица без квалификација и нискоквалификованих

 

 

15

 

Јавни рад подразумева ангажовање искључиво жена које припадају следећим категоријама: 1. радно способни корисници новчане социјалне помоћи, 2. Роми, 3. лица која посао траже дуже од 18 месеци, а не припадају категоријама из тачака 1 и 2

 

 

 

 

10

 

 

 

Претходно коришћена средства Националне службе по програму јавних радова*

 

Нису раније коришћена средства

 

10

 

Коришћена средства у другим областима

 

 

 

5

 

Коришћена средства у истој области

 

0

 

Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје надлежне филијале**

 

 

до 10

 

 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

 

70

 

 

*Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму јавних радова“ односи се на 2018, 2019. и 2020. годину, које је организовала и финансирала у целости или делимично Национална служба.

 

**Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје надлежне филијале“ подразумева да је директор надлежне филијале донео одлуку о додатним критеријумима, која је истакнута на огласној табли надлежне филијале уз јавни конкурс. На основу одлуке је могуће доделити до 10 бодова, узимајући у обзир следеће критеријуме: развијеност општине, друштвену корист која се остварује кроз реализацију јавног рада, привредни значај за развој региона, мишљење надлежног органа територијалне аутономије или локалне самоуправе / локалног савета за запошљавање и др.

 

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

 

Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада, а пре закљученог уговора о спровођењу јавног рада, закључи уговор о привременим и повременим пословима са лицима са евиденције незапослених.

 

Датум ангажовања лица са којима је закључен уговор о привременим и повременим пословима не може бити пре датума закључивања уговора о спровођењу јавног рада, нити након 60 дана од дана доношења одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада.

 

Председник општине Дољевац, директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне службе (или други запослени којег овласти директор Националне службе) и послодавац - извођач јавног рада, у року од 30 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу којег се врши исплата средстава. Изузетно, уколико од датума доношења одлуке до краја календарске године има мање од 30 дана, уговор се закључује до краја те календарске године.

 

Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:

 

У циљу закључивања уговора о спровођењу јавног рада, послодавац - извођач јавног рада је у обавези да достави и одговарајућа средства обезбеђења уговорних обавеза:

 

1. За предузетника:

  за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара - две истоветне бланко трасиране менице корисника средстава са два жиранта и меничним овлашћењем;

  за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара и више - банкарска гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци од дана издавања.

 

2. За правно лице:

  за одобрена средства у износу до 2.000.000,00 динара - две истоветне бланко соло менице са меничним овлашћењем;

  за одобрена средства у износу од 2.000.001,00 динара и више - банкарска гаранција у вредности одобрених средстава са роком важења од 6 месеци од дана издавања.

 

3. За кориснике јавних средстава:

  изјава одговорног лица, послодавца - извођача јавног рада корисника јавних средстава, да су обезбеђени сви предуслови за отпочињање спровођења јавног рада и да не постоји могућност прилагања одговарајућег средства обезбеђења.

 

*Жирант може бити свако пословно способно физичко лице које је у радном односу на неодређено време, физичко лице које самостално обавља своју делатност (предузетник), односно лице које самостално обавља делатност у складу са посебним законом (нпр. адвокат, нотар, јавни извршитељ и сл.), пензионер.

 

Статус послодавца - извођача јавног рада у погледу извора средстава финансирања биће проверен од стране Националне службе на основу расположивих података Управе за трезор и Народне банке Србије.

Почетком спровођења јавног рада сматра се датум пријаве на осигурање првог незапосленог лица ангажованог на јавном раду.

 

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

 

Послодавац - извођач јавног рада дужан је да:     

 

У случају неиспуњења или делимичног испуњења обавеза из уговора, послодавац - извођач јавног рада је у обавези да врати цео или сразмеран износ исплаћених средстава увећан за законску затезну камату од дана преноса средстава.

 

VII ЗАШТИТА ПОДАТАКА О ЛИЧНОСТИ

Сви подаци о личности који буду достављени Националној служби биће обрађивани искључиво у сврху учешћа у Јавном конкурсу, а у складу са Законом о заштити података о личности.

Приступ личним подацима имаће само овлашћена лица Националне службе која су обавезана на чување поверљивости података о личности и неће их откривати трећој страни, осим ако је то неопходно у сврху контроле поступка спровођења Јавног позива или ревизије.

Национална служба ће чувати податке о личности у року предвиђеним законом, уз примену одговарајућих техничких, организационих и кадровских мера.

Лица чији се подаци обрађују имају право на приступ, исправку и брисање својих података, право на ограничење обраде својих података, право на приговор и право на притужбу Поверенику за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

 

VIII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Информације о јавном конкурсу могу се добити у организационој јединици Националне службе Филијала Ниш и испостава Дољевац, преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs, као и на сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs

 

Јавни конкурс је отворен од дана објављивања у средствима јавног информисања, а последњи рок за пријем пријава за учешће на јавном конкурсу је 24.06.2020. године.


 

Документа за преузимање:

Текст јавног конкурса у ворд формату

Пријава

гис-технологии
ткани для вышивания