Јавни позив за презентацију

Општинска управа Општине Дољевац, Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), објављује

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за изградњу локалног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Пуковац са прилазним путем

и Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације дела центра насеља Пуковац

 

 

           

Јавна презентација Урбанистичког пројекта за изградњу локалног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Пуковац са прилазним путем и Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације дела центра насеља Пуковац, који су израђени од стране ЈП Завод за урбанизам, ул.7. јули. бр.6., 18 000 Ниш, одржаће се радним данима у периоду од 25.09.2020.год., закључно са 02.10.2020.год., од 8,00 до 15,00 часова, у згради Општинске управе Општине Дољевац, ул.Николе Тесле 121., у холу приземља, као и на интернет страни Општине Дољевац (www.opstinadoljevac.rs).

 

Позивају се сва заинтересована правна и физичка лица да изврше увид у предметне Урбанистичке пројекте, као и да у току трајања јавне презентације доставе своје примедбе и сугестије у писаном облику преко писарнице или поштом Одељењу за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности Општинске управе Општине Дољевац или путем електронске поште на адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. закључно са датумом 02.10.2020.год.

 

За давање обавештења о јавној презентацији неопходно је обратити се Одељењу за привреду и финансије Општинске управе општине Дољевац (канцеларија бр.12.).

 

 

Општинска управа општине Дољевац

                                                                                        Одељење за урбанизам,

                                                                                                          инспекцијске послове

                                                                                                    и ванпривредне делатности

Документа:

Урбанистички пројекат за изградњу локалног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Пуковац са прилазним путем

Урбанистички пројекат за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације дела центра насеља Пуковац

гис-технологии
ткани для вышивания