Јавни позив за суфинансирање пројекaта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Дољевац у 2021. години

На основу члана 19. Закона о јавном информисању и медијима („Службени гласник РС“, број 83/2014 и 58/2015 и 12/2016 – аутентично тумачење), чл. 4 и 8. Правилника о суфинансирању пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања („Службени гласник РС“, број 16/16 и 8/2017) и Одлуке о буџету општине Дољевац за 2021. годину („Службени лист града Ниша“, број 120/2020), Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности расписује

 

 

Ј А В Н И    П О З И В

за суфинансирање пројекaта за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Дољевац у 2021. години

 

 

I НАМЕНА СРЕДСТАВА ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА 

 

Конкурс за суфинансирање пројеката за остваривање јавног интереса у области јавног информисања на територији општине Дољевац за 2021. годину расписује се за суфинансирање производње медијских садржаја из области јавног интереса на територији општине Дољевац.

Циљеви конкурса: подршка остваривању права грађана на јавно информисање; развој медијског плурализма; подстицај медијског стваралаштва у области културе, науке, образовања, физичке културе и др; подршка медијског стваралаштва и остваривање права на информисање у свим областима јавног живота посебних, а нарочито заштићених група.

 

II ИЗНОС СРЕДСТАВА КОЈА СУ ОПРЕДЕЉЕНА ЗА КОНКУРС

 

Висина средстава предвиђених за пројекте/програме производње медијских садржаја износе 1.800.000,00 динара.

Најмањи износ средстава који се може одобрити по пројекту износи 100.000,00 динара, а највећи износ средстава по пројекту износи 1.100.000,00 динара.

Учесник конкурса може поднети захтев за суфинансирање пројекта у износу до највише 80% вредности предложеног пројекта, односно највише до износа утврђеног конкурсом.

 

III ПРАВО УЧЕШЋА НА КОНКУРСУ

 

На конкурсу могу учествовати:

  1. издавач медија чији медиј је уписан у Регистар медија, односно Регистар јавних гласила у Агенцији за привредне регистре;
  2. правно лице, односно предузетник који се бави производњом медијских садржаја и који приложи доказ да ће суфинансиран медијски садржај бити реализован путем медија који је уписан у Регистар медија.

Право учешћа на Конкурсу немају издавачи који се финансирају из јавних прихода.

Право учешћа на Конкурсу немају лица која су у претходном периоду добила средства намењена пројектном суфинансирању, а нису у уговором прописаном року и форми поднела наративни и финансијски извештај и лица за која се утврди да су средства ненаменски трошила.

Учесник Конкурса може конкурисати само са jедним проjектом.

Издавач више медија има право учешћа на Конкурсу са једним пројектом за сваки медиј.

Учесник Конкурса који је у текућој календарској години већ користио средства намењена пројектном суфинансирању у области јавног информисања на републичком, покрајинском или локалном нивоу, може учествовати на конкурсу за суфинансирање истог пројекта само још једном у тој години, и то у износу који, уз средства која је већ добио, не прелази 80% вредности пројекта.

 Конкурс се расписује за спровођење пројеката чија реализација траје до 31.12.2021.године.

 

IV КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕНУ ПРОЈЕКАТА

 

Критеријуми на основу којих ће се оцењивати пројекти пријављени на Конкурс су:

1.  Мера у којој је предложена пројектна активност подобна да оствари јавни интерес у области јавног информисања:

2. Мера пружања веће гаранције привржености професионалним и етичким медијским стандардима.

На основу критеријума из става 1. тачка 1. овог члана, посебно се оцењује:

  1. Значај пројекта са становишта:
  1. Утицај и изводљивост са становишта:
  1. Капацитети са становишта:
  1. Буџет и оправданост трошкова са становишта:

На основу критеријума из става 1. тачка 2. овог члана посебно се оцењује:

  1. да ли су учеснику конкурса изречене мере од стране државних органа, регулаторних тела или тела саморегулације у последњих годину дана, због кршења професионалних и етичких стандарда (податке прибавља стручна служба од Регулаторног тела за електронске медије, за електронске медије, а од Савета за штампу, за штампане и онлајн медије)
  2. доказ о томе да су након изрицања казни или мера предузете активности које гарантују да се сличан случај неће поновити.

 

 

V РОКОВИ

 

Пријаве на Конкурс подносе се у року од 15 дана од дана објављивања у дневном листу „Курир“ и на сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs.

Рок за подношење пријава је до 10.03.2021.године до 15,00 часова.

Корисник средстава је дужан да извештај о реализацији утрошених средстава достави до 31.12.2021. године.

 

VI ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ПРИЛАЖЕ ПОДНОСИЛАЦ ПРОЈЕКАТА

 

Учесник Јавног позива је обавезан да попуњен образац за учешће на Јавном позиву достави у два примерка. Образац се преузима са сајта општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs.

 

Учесник Конкурса је обавезан да достави следећу документацију:

 

  1. Попуњен и оверен Образац 1 – пријава за пројектно суфинансирање из области јавног информисања у шест примерака:

Образац се преузима на сајту Општине Дољевац.

  1. Копије следећих докумената у једном примерку:

Види: Усклађени динарски износи из Тарифе републичких административних такси („Службени гласник РС“, бр. 53/2004, 42/2005, 42/2006, 47/2007, 54/2008, 35/2010, 70/2011, 55/2012, 47/2013, 57/2014, 45/2015, 50/2016, 61/2017, 50/2018, 38/2019, 98/2020)

 

 

VII ПОЗИВ ЗА УЧЕШЋЕ У РАДУ КОМИСИЈЕ

Позивају се новинарска и медијска удружења, која су регистрована најмање три године пре датума расписивања Јавног позива, да предложе чланове конкурсне комисије.

Уз предлог за члана комисије, новинарска и медијска удружења, прилажу и доказ о регистрацији тог удружења у Регистру удружења.

Позивају се и медијски стручњаци заинтересовани за учешће у раду комисије да писаним путем предложе своје чланство у комисији.

Уз предлог за члана комисије доставља се и његова кратка биографија.

Удружења и појединци, предлоге за члана комисије могу послати у року од 10 дана од дана објављивања Јавног позива у дневном листу „Курир“, односно најкасније до 05.03.2021.годинe до 15,00 часова, Одељењу за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности Општинске управе општине Дољевац.

 

VIII ОПШТЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Јавни позив обjављује се на веб-сајту општине Дољевац и у дневном листу „Курир“, где је видљив и доступан све време трајања Јавног позива.

Образац за пријаву је доступан на сајту општине Дољевац одакле се може преузети.

Решење о суфинансирању пројеката по расписаном позиву, биће обjављено на сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs и достављено свим учесницима конкурса у електронској форми.

Конкурсни материјал се не враћа.

Пријаве које стигну ван прописаног рока или на погрешном обрасцу, неће бити разматране.

Пријава на конкурс са пратећом документацијом се подноси најкасније до 10.03.2021.године до 15,00 часова, у затвореној коверти на адресу Општинска управа општине Дољевац, Ул. Николе Тесле бр.121, 18410 Дољевац са назнаком: ЗА УЧЕШЋЕ НА КОНКУРСУ ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОЈЕКАТА У ОБЛАСТИ ЈАВНОГ ИНФОРМИСАЊА, или предати лично на писарници Општинске управе општине Дољевац.

Додатне информациjе се могу добити радним даном од 7 до 15 часова на телефоне:  018/4-810-054 и 018/4-810-056.

Контакт особа је Властимир Анђелковић.

 

 ОДЕЉЕЊЕ ЗА УРБАНИЗАМ, ИНСПЕКЦИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

И ВАНПРИВРЕДНЕ ДЕЛАТНОСТИ

Број: 400 - 54

Дана 23.02.2021.године

 

 

                                                                                                         Начелник Одељења

                                                                                                      Властимир Анђелковић

Документа за преузимње:

Текст јавног позива у ворд формату

Образац 1 - Пријава

Образац 1- Буџет пројекта

Образац 2 - Наративни буџет

Образац 2 - Финансијски извештај

гис-технологии
ткани для вышивания