ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

На основу члана 14. став 1, чл. 15, чл.16. став 4 и чл. 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и тач. 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 15/12, 88/18, 67/20, 40/21, 90/21 и 16/22),  Одељење за општу управу и ванпривредне делатности општине Дољевац

  ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА

ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

 

 

            ИЗЛАЖЕ СЕ на увид грађанима Дољевца део Јединственог бирачког списка за општину Дољевац.

 

             Увид у део бирачког списка грађани могу извршити у згради Општинске управе општине Дољевац, Николе Тесле 121 на шалтеру бр. 6, сваког дана осим недеље од 07,00 до 15,00 часова почев од 03. марта 2022.године, до закључења бирачког списка 18. марта 2022. године.

Захтеве за доношење решења на којима се заснивају промене у бирачком списку грађани могу поднети Општинској управи општине Дољевац до закључења бирачког списка тј. до 18. марта 2022. године.

Грађани који ће на предстојећим изборима за председника Републике гласати према месту боравишта морају поднети захтев Општинској управи да се у бирачки списак упише тај податак, најкасније пет дана пре дана закључења бирачког списка, односно до 13. марта 2022. године. У истом року, грађани који имају боравиште у иностранству могу преко дипломатско – конзуларног представништва Републике Србије поднети захтев о упису податка да ће на предстојећим изборима за председника Републике гласати у иностранству.

Након закључења бирачког списка, све промене у бирачком списку, на начин и по поступку утврђеним законом, врши Министарство државне управе и локалне самоуправе, најкасније 72 часа пре дана одржавања избора.

У поступку вршења увида у бирачки списак лице овлашћено за ажурирање бирачког списка, лице за пружање техничке подршке општинске управе и овлашћено лице подносиоца изборне листе дужни су да поступају у складу са законом којим се уређује заштита података о личности.

            Увид у бирачки списак може се извршити и електронским путем на званичној интернет страници Министарства државне управе и локалне самоуправе https://upit.birackispisak.gov.rs/ уношењем података о јединственом матичном броју грађана.

Све додатне информације грађани могу добити на телефон: 018/4810-054, локал 19.

                                                              Одељење за општу управу и ванпривредне делатности

                                                                          Општинске управе општине Дољевац

гис-технологии
ткани для вышивания