ЈАВНИ КОНКУРС ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА У ОБЛАСТИ АФИРМАЦИЈЕ И РАЗВОЈА СПОРТА У ОПШТИНИ ДОЉЕВАЦ у 2016. години

I  - ОБЛАСТ И ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА КОЈИ СЕ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС

 

Општина Дољевац ће суфинансирати програме / пројекте од јавног интереса у области афирмације и развоја спорта у општини Дољевац у 2016-ој години, који се односе на:

 1. 1.      Унапређење школског спорта на територији општине Дољевац
 2. 2.      Унапређење спортских објеката на територији општине Дољевац
 3. 3.      Унапређење такмичарског  и рекреативног спорта  на територији општине Дољевац
 4. 4.      Функционисање и унапређење рада спортских савеза на територији општине Дољевац

 

Укупан износ средстава намењених суфинансирању програма / пројекта од јавног интереса у области афирмације и развоја спорта, у општини Дољевац, за 2016. годину, одређен је Одлуком о буџету општине Дољевац за 2016. годину («Сл. лист града Ниша», бр.106/2015, 10/16, 41/16 и 66/16),  у разделу 5, глава 5.14 – СПОРТ, Програмска класификација 1301 - ПРОГРАМ 14 - РАЗВОЈ СПОРТА И ОМЛАДИНЕ, Програмска активност ПА 0001, Подршка локалним спортским организацијама, удружењима и савезима, функција 810- Услуге рекреације и спорта, позиција 94, економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама.

Укупна расположива средства за реализацију пројеката по овом јавном конкурсу износе =4.950.000,00 динара.

Подносилац пријаве може да поднесе само један предлог програма / пројекта од јавног интереса, који се односи на један или више наведених приоритета у оквиру овог Конкурса.

 

 

II  - КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ  ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА ТРЕБА

ДА ИСПУНИ

На конкурсу могу да учествују  сва спортска удружења, спортски савези и организације које доприносе развоју спорта, које испуњавају критеријуме предвиђене Правилником о финансирању у области спорта општине Дољевац и Правилником о категоризацији спортских удружења (клубова) из области такмичарског спорта општине Дољевац:

 1. 1.      Који  су регистровани у складу са Законом о удружењима („Службени гласник РС“, бр. 51/09 и 99/11),
 2. 2.      Који  су регистровани на територији општине Дољевац
 3. 3.      који програм / пројекат реализују на територији општине Дољевац;
 4. 4.      који су директно одговорни за припрему и извођење програма / проjекта;
 5. 5.      који су поднели годишњи извештај за претходну буџетску годину, у складу са уговором о реализацији   програмских / пројектних активности,
 6. 6.      који су поднели годишњи финансијски извештај Агенцији за привредне регистре за 2015. годину, (односно 2014. годину);

 

III - РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА:

Средства се додељују за програме / пројекте који ће трајати максимално до краја  2016. године.

   

IV ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ:

 

Предлагач програма / пројекта обавезан је да достави следећу документацију:

 1. 1.      Образац пријаве програма / пројекта од јавног интереса у општини Дољевац, за 2016. годину
 2. 2.      Попуњен образац наративног буџета програма / пројекта
 3. 3.      Попуњен  табеларни преглед буџета пројекта,
 4. 4.      оверену фотокопију извода из статута удружења у коме је утврђено да се циљеви удружења остварују у области у којој се програм / пројекат реализује;
 5. 5.      Изјаву о партнерству у реализацији програмских / пројектних активности са другим савезима, удружењима
 6. 6.      Доказ да је поднет  годишњи финансијски извештај Агенцији за привредне регистре за 2015. годину, (односно 2014. годину);

 

V НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

Оверена и одштампана пријава обавезне конкурсне документације, електронска верзија конкурсне документације и потребна пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс – не отварати“ пошти или писарници општине Дољевац на адресу Општинска управа општине Дољевац - Комисији за избор програма и пројеката од јавног интереса, ул. Николе Тесле бр.121, 18410 Дољевац.

 

VI - РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ / КОНКУРС

И  ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

 

                1. Рок за подношење пријаве и предлога програма / пројекта на овај јавни позив / конкурс је 15  дана од дана објављивање јавног конкурса на сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs .

2. Благовременом доставом сматра се пријава предата на писарници општине, односно препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија неће разматрати.

3. Листа вредновања и рангирања пријављених програма / пројеката, коју утврђује конкурсна комисија у складу са критеријумима из Правилника о финансирању у области спорта општине Дољевац и Правилника о категоризацији спортских удружења (клубова) из области такмичарског спорта општине Дољевац, биће објављена на званичној интернет страници општине Дољевац,  у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.

4. Одлука о избору програма / пројеката којима се из буџета општине Дољевац, додељују средства,  биће објављена у року од 30 дана од дана утврђивања листе вредновања и рангирања пријављених програма / пројеката.

 

Конкурсна документација може се преузети са интернет странице општине Дољевац 

www.opstinadoljevac.rs

 

За додатне информације можете се обратити на број телефона 018/4810-054, или путем електронске поште на адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

Председник општине Дољевац

 Горан Љубић

Документа за преузимање:

1. Образац пријаве програма / пројекта од јавног интереса у општини Дољевац, за 2016. годину

2. Образац наративног буџета

3. Образац буџета пројекта

4. Текст огласа у ворд формату

гис-технологии
ткани для вышивания