EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Планови рада и извештаји о раду инспекција

Позитивно мишљење Координационе комисије на планове инспекција 2023. годину


Инспекција за заштиту животне средине

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Годишњи план рада инспекције за заштиту животне средине за 2024. годину

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Позитивно мишљење на план инспекцијског надзора инспекцији за заштиту животне средине општинске управе општине Дољевац за 2023. године

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину


Пореска инспекција

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину пореске инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период јануар-јун 2023. године

Извештај о раду пореске инспекције за 2022. годину

Предлог Плана рада пореске инспекције за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције на терену за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције у канцеларији за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора пореског одељења за 2021. годину

Извештај о раду пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину


Комунална инспекција

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2024. годину

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину комуналне инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2023. годину

План рада комуналне инспекције за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2022.годину

План рада комуналне инспекције за 2021. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину


Грађевинска инспекција

Програм уклањања објеката за период 01.07.2024 - 30.09.2024. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2023. годину

Програм уклањања објеката за период 01.04.2024 - 30.06.2024. године

Прописи по којима поступа грађевинска инспекција

Предлог годишњег плана грађевинске инспекције за 2024. годину

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.01.2024 - 31.03.2024. године

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.07.2023 - 30.09.2023. године

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.01.2023 - 31.03.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2022 - 31.12.2022. године

Програм уклањања објеката за период 01.07.2022 - 30.09.2022. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2021. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину


Просветна инспекција

План рада просветне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

Годишњи план просветне инспекције за 2019. годину


Инспекција за саобраћај и путеве

Прописи по којима поступа инспекција за саобраћај и путеве

Планови саобраћајне инспекције за 2023. годину

Извештаји о раду саобраћајне инспекције за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2024. годину

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2022. годину

Предлог годишњег Плана инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2023. годину са мишљењем

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2021. годину


Буџетска инспекција

Програм рада буџетске инспекције за 2021. годину


Туристичка инспекција

Сагласност начелника туристичке инспекције Одељења Ниш за предлог годишњег плана инспектора за 2023. годину

План инспекцијског надзора туристичког инспектора за 2023. годину

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Јавни конкурс за суфинансирање програма и пројеката од јавног интереса, у општини Дољевац за 2013. годину

 

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА СУФИНАНСИРАЊЕ ПРОГРАМА И ПРОЈЕКАТА ОД ЈАВНОГ ИНТЕРЕСА, У ОПШТИНИ ДОЉЕВАЦ ЗА 2013. ГОДИНУ

 

 

1. ОБЛАСТ И ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА КОЈИ СЕ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС

 

Општина Дољевац ће суфинансирати програме и пројекте од јавног интереса за општину Дољевац у 2013. години из следећих области:

  1. социјалне заштите, заштите лица са инвалидитетом, заштите интерно расељених и избеглих лица и друштвене бриге о старим особама
  2. друштвене бриге о деци и младима
  3. заштита и промовисање људских и мањинских права
  4. одрживог развоја и развоја хуманитарних и других програма у којима удружења искључиво и непосредно следе јавне потребе (заштита потрошача, заштита животне средине, заштита животиња и сл.)

 

                Укупан износ средстава намењен суфинансирању програма и пројекта од јавног интереса  у општини Дољевац утврђен је Одлуком о буџету општине Дољевац за 2013. годину («Сл. лист града Ниша», бр.104/ 2012),у износу од 2.000.000,00 динара, која ће по областима бити распоређена на следећи начин: Пројектне активности из области  1) – у укупном износу до 750.000,00; из области  2) – у укупном износу до 250.000,00; из области  3) – у укупном износу до 250.000,00; и из области  4) – у укупном износу до 750.000,00. Комисија за избор програма и пројеката од јавног интереса, може изменити структуру при расподели средстава, у зависности од приспелих пријава и предложених пројектних активности, а у оквиру средстава опредељених буџетом.

 

2. СУБЈЕКТИ ОВЛАШЋЕНИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

 

Право на подношење пријава имају удружења грађана, друштвене организације и невладине организације, као и други правни субјекти регистровани за обављање делатности друштвеног и хуманитарног карактера, чије је седиште на територији општине Дољевац, а који обављају делатност  из става И овог конкурса.

 

3. МЕРИЛА И КРИТЕРИЈУМИ ЗА ПОДНОСИОЦА ПРИЈАВЕ

 

Основна мерила и критеријуми за избор програма и пројеката који се суфинансирају из буџета општине  Дољевац су:
- усклађеност са усвојеним стратешким документима на националном и локалном нивоу;
- усклађеност са јавним потребама и интересима грађана

- подстицање солидарности, заштите, самопомоћи и помоћи лицима у специфичним животним ситуацијама
- усмереност ка што већем броју корисника
- степен успешности апликанта у реализовању претходних програма и пројеката.

 

4. ОПШТИ УСЛОВИ КОНКУРСА

 

Пријава на конкурс подноси се Комисији која је расписала конкурс на обрасцу «Пријава на Конкурс за суфинансирање програма / пројеката од јавног интереса».

За сваки програм, односно пројекат, подноси се посебна пријава.

Уз пријаву, подносилац пријаве дужан је да обавезно приложи:
- доказ о упису у регистар код надлежног органа
- копију извештаја о стању рачуна подносиоца пријаве (биланс стања и биланс успеха

за претходну годину са доказом да је извештај поднет Агенцији за привредне регистре)

- одлуку надлежног органа удружења о усвајању програма рада за текућу годину
- одлуку надлежног органа удружења о усвајању пројекта којим се конкурише за

средства буџета

- доказ о суфинансирању од партнерске или донаторске организације, ако се пројекат

тако реализује

- детаљан опис програма, односно пројекта, за чије финансирање или, суфинансирање

се подноси пријава

- детаљан опис програма односно пројекта треба да садржи следеће податке:

кориснике програма / пројекта, значај, место и време реализације програма / пројекта и детаљан финансијски план

- потписане и оверене протоколе о сарадњи са свим наведеним партнерима на

пројекту ако се пројекат тако реализује

- три штампане пријаве, потписане и оверене.

 

5. ОБРАЗАЦ ПРИЈАВЕ НА КОНКУРС

 

Пријава на конкурс подноси се на обрасцу пријаве, која је саставни део конкурсне документације и може се преузети  на сајту општине Дољевац http://opstinadoljevac.rs или у Одељењу за привреду и финансије Општинске управе општине Дољевац.

 

6. НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА И РОКОВИ

 

Пријаве на конкурс и остала конкурсна документација се достављају  у једној затвореној коверти. Пријаве  се предају на писарници Општинске управе општина Дољевац или поштом на адресу: Општинска управа општине Дољевац - Комисији за избор програма и пројеката од јавног интереса, ул. Николе Тесле бр.121, 18410 Дољевац.

Благовременом доставом сматра се препоручена пошиљка предата пошти најкасније

до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија неће разматрати.

Рок за подношење пријава је 10 дана од дана објављивања јавног конкурса у дневном листу „Народне новине“.

 

7. ПОСТУПАК ДОДЕЛЕ СРЕДСТАВА

 

Поступак за доделу средстава спроводи  Комисија за избор програма и пројеката од јавног интереса, у складу са Правилником  о критеријумима и поступку доделе средстава из буџета општине Дољевац за суфинансирање програма и пројеката од  јавног интереса, која у року од 15 дана од дана истека јавног конкурса, сачињава предлог одлуке о избору пројеката  који се суфинансирају  из буџета општине Дољевац.

Комисија задржава право,  да пре достављања предлога решења председнику

општине, може  извршити  одређене  измене у програму или пројекту у погледу  активности и трошкова реализације, подносиоца пријаве.

Решење о суфинансирању програма и пројеката од  јавног интереса доноси

председник општине  и исто се објављује на сајту општине Дољевац http://opstinadoljevac.rs

 

Све додатне информације могу се добити у Општинској управи општине Дољевац. Лице за контакт је Јовица Пешић, начелника Одељења за привреду и финансије,  телефон 018/810-054.

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121