EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Планови рада и извештаји о раду инспекција

Позитивно мишљење Координационе комисије на планове инспекција 2023. годину


Инспекција за заштиту животне средине

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Годишњи план рада инспекције за заштиту животне средине за 2024. годину

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Позитивно мишљење на план инспекцијског надзора инспекцији за заштиту животне средине општинске управе општине Дољевац за 2023. године

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину


Пореска инспекција

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину пореске инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период јануар-јун 2023. године

Извештај о раду пореске инспекције за 2022. годину

Предлог Плана рада пореске инспекције за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције на терену за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције у канцеларији за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора пореског одељења за 2021. годину

Извештај о раду пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину


Комунална инспекција

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2024. годину

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину комуналне инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2023. годину

План рада комуналне инспекције за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2022.годину

План рада комуналне инспекције за 2021. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину


Грађевинска инспекција

Програм уклањања објеката за период 01.04.2024 - 30.06.2024. године

Прописи по којима поступа грађевинска инспекција

Предлог годишњег плана грађевинске инспекције за 2024. годину

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.01.2024 - 31.03.2024. године

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.07.2023 - 30.09.2023. године

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.01.2023 - 31.03.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2022 - 31.12.2022. године

Програм уклањања објеката за период 01.07.2022 - 30.09.2022. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2021. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину


Просветна инспекција

План рада просветне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

Годишњи план просветне инспекције за 2019. годину


Инспекција за саобраћај и путеве

Прописи по којима поступа инспекција за саобраћај и путеве

Планови саобраћајне инспекције за 2023. годину

Извештаји о раду саобраћајне инспекције за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2024. годину

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2022. годину

Предлог годишњег Плана инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2023. годину са мишљењем

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2021. годину


Буџетска инспекција

Програм рада буџетске инспекције за 2021. годину


Туристичка инспекција

Сагласност начелника туристичке инспекције Одељења Ниш за предлог годишњег плана инспектора за 2023. годину

План инспекцијског надзора туристичког инспектора за 2023. годину

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Јавни конкурс за реализацију програма стручна пракса у циљу стицања услова за полагање стручног испита у 2015. години

 

 

 

 

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ

Дана 03.08.2015.године

Расписују

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОГРАМА СТРУЧНА ПРАКСА У ЦИЉУ СТИЦАЊА УСЛОВА ЗА ПОЛАГАЊЕ СТРУЧНОГ ИСПИТА   У 2015. ГОДИНИ

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Програм стручна пракса подразумева стручно оспособљавање незапосленог за самосталан рад у струци и стицање услова за полагање стручног испита у складу са посебним законом, без заснивања радног односа.

 

Стручна пракса траје у складу са посебним законом, а најдуже 12 месеци и намењена је незапосленим лицима која се први пут стручно оспособљавају за занимање за која су стекла одређену врсту и степен стручне спреме или која су се стручно оспособљавала краће од времена потребног за полагање стручног испита.

Незапослени који се стручно оспособљавао краће од времена потребног за полагање стручног испита, у програм се укључује за преостали периодпотребан за стицање услова за полагање стручног испита.

 

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

Tоком трајања програма стручне праксе Национална служба за запошљавање:

 1. ангажованим лицима исплаћује новчану помоћ у месечном износу од:

-       10.000,00 динара за лица са средњим образовањем,     

-       12.000,00 динара за лица са вишим или високим трогодишњим образовањем и

-       14.000,00 динара за лица са најмање четворогодишњим високим образовањем;

 1. врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, у складу са законом

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови

Право учешћа у реализацији програма стручна пракса може остварити послодавац који припада приватном сектору, а регистрован је на територији општине Дољевац, под условом:

-          да уредно измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;

-          да је посебним законом као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања стажа, односно полагања стручног испита;

-          да је измирио раније уговорне обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току;

-          да има најмање једно запослено лице;

-          да оспособљава незапосленог са евиденције Националне службе Испоставе Дољевац, који:

 • има средње, више или високо образовање
 • нема радног искуства у струци или нема довољног радног искуства за стицање услова за полагање стручног испита
 • није био у радном односу код послодавца – подносиоца захтева, у пероду од  6 месеци пре подношења захтева  

-          да има кадровске и друге капацитете за стручно оспособљавање лица, односно има запосленог ментора који, уколико позитивним прописима није другачије одређено, испуњава следеће услове:

 • има одговарајућу струку, најмање je истог нивоа образовања као и  лице које се оспособљава
 • има најмање 12 месеци радног искуства у струци.

 

Документација за подношење захтева:

-          Захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;

-          фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР;

-          обавештење Пореске управе о поднетој појединачној пореској пријави ППП ПД  у месецу који претходи месецу у коме је поднет захтев;

-          извод из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодаваца, за пријаву поднету у месецу који претходи месецу у коме је поднет захтев;

-          извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање, за пријаву поднету у месецу који претходи месецу у коме је поднет захтев;

-          извод из закона где је као услов за рад на одређеним пословима прописана обавеза обављања стажа, односно полагања стручног испита;

-          доказ о кадровским капацитетима за стручно оспособљавање лица и то:

 • доказ о запослењу ментора код подносиоца захтева (фотокопија радне књижице, уговор о раду, потврда послодавца и сл.)
 • доказ о квалификацијама ментора (диплома, уверење, сертификат, лиценца и сл.),
 • доказ о радном искуству ментора у струци (уговор о раду, потврда послодавца о радном искуству и сл.),
 • доказ о дужини радног искуства ментора у оспособљавању лица (одлука, решење, потврда  и сл.)

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о захтеву подносиоца.

Начин подношења захтева:

Захтев за учешће у програму, подноси се у Испостави Дољевац или Филијали Ниш, на прописаном обрасцу, који се може добити у Испостави Дољевац или Филијали Ниш

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

Одлука о спровођењу програма стручна пракса доноси се на основу провере и бодовања поднетих захтева за учешће у програму.

Провера поднетих захтева

Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености услова из Јавног позива по поднетом захтеву, Национална служба задржава право да изврши службени обилазак послодавца.

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми:

БОДОВНА ЛИСТА

Бр.

Критеријуми

Бодови

1.

Кадровски капацитети

Искуство ментора у оспособљавању лица

(менторство)

Више од 73 месеца

15

Од 37 - 72 месеца

10

Од 12 –36 месеци

5

Радно искуство ментора у струци

Више од 73 месеца

15

Од 37 - 72 месеца

10

Од 12 –36 месеци

5

2.

Дужина обављања делатности

Пословање преко 6 година

20

Пословање од 3 – 6 година

15

Пословање до 3 године

10

3.

Претходно коришћена средства Националне слубе по програму Стручна пракса

Проценат запослених лица  по завршетку програма Стручна праксе

Више од 71% запослених лица

50

Запослено од  51 -70% лица

40

Запослено од  31-50% лица

35

Запослено од   11-30% лица

30

Запослено до 10% лица

25

Није било запослених

0

Послодавац раније није користио финансијска средства или уговорна обавеза послодавца још траје

Да

25

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

100

 

Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму стручне праксе“ односи се на програм стручне праксе спроведен у организацији Националне службе по Јавним позивима из  2011., 2012. и 2013. године.

КритеријумПроценат запослених лица по завршетку програма стручне праксе“  подразумева однос броја лица која су у периоду од 6 месеци након завршетка програма засновала радни однос код истог или другог послодавца и броја лица која су била укључена у програм код подносиоца захтева. Наведене податке Национална служба ће утврдити на основу података из ЈИС Националне службе.

Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Националне службе по програму Стручна пракса“, затим „Кадровски капацитети“, и на крају критеријум „Дужина обављања делатности“.

Доношење  одлуке

Одлука о одобравању средстава за реализација програма стручна пракса у циљу полагања стручног испита, доноси се на основу бодовне листе а након провере испуњености услова из Јавног конкурса, и бодовања поднетих захтева са приложеном документацијом, од стране Националне службе у року од 20 дана од дана истека рока за подношење захтева.

Одлуку о спровођењу програма стручне праксе којом се укључује до 49 незапослених, доноси директор надлежне филијале Националне службе, по овлашћењу директора Националне службе.

Одлуку о спровођењу програма стручне праксе којом се укључује 50 и више незапослених, доноси директор Националне службе уз претходну сагласност Управног одбора.  

Национална служба задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са одобреним средствима по Споразуму.

Списак послодаваца којима је одобрена реализација  програма Стручне праксе за ЛАПЗ Дољевац 2015 објављује се на огласној табли надлежне филијале Националне службе.                                        

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

Национална служба и послодавац у року до 30 дана од дана доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе закључују уговор, којим уређују међусобна права и обавезе.

У циљу закључивања уговора, послодавац је у обавези да Националној служби достави потписан уговор о стручном оспособљавању са незапосленим на стручној пракси.

Након закључивања уговора са послодавцем, Национална служба и лице на стручној пракси закључују уговор којим се регулишу међусобна права и обавезе.

Датум почетка спровођења програма стручне праксе мора бити после датума доношења одлуке о спровођењу програма стручне праксе.

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да:

-          стручно оспособљава незапосленог у дужини трајања уговорне обавезе;

-          оспособи незапосленог за самосталан рад у струци, у складу са законом;

-          доставља Националној служби извештаје о присутности лица на стручној пракси, у складу са уговором;

-          достави Националној служби извештај о обављеној стручној пракси, у складу са уговором;

-          организује незапосленом полагање стручног испита за самосталан рад, односно обезбеди доказе о оспособљавању неопходне за полагање испита пред надлежним органом;

-          изда потврду о обављеној стручној пракси, односно положеном стручном испиту;

-          омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза и

-          обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

У случају прекида стручног оспособљавања незапосленог, послодавац може да у року од 30 дана од дана прекида стручног оспособљавања, изврши замену са другим незапосленим који испуњава потребне услове у складу са законом за преостало време дефинисано уговором увећаним за период спроведене замене.

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у Испостави Дољевац или преко Позивног центра Националне службе, телефон: 0800-300-301 или на сајту www.nsz.gov.rs.

Јавни позив је отворен од дана објављивања на сајту НСЗ, сајту општине Дољевац, огласној табли Испоставе НСЗ и огласној табли општине Дољевац. Последњи рок за пријем захтева  за учешће послодаваца по Јавном конкурсу  СП је до 17.08.2015. године.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.

 

Комплетан текст огласа у word формату можете преузети овде:::::

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121