EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Планови рада и извештаји о раду инспекција

Позитивно мишљење Координационе комисије на планове инспекција 2023. годину


Инспекција за заштиту животне средине

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Годишњи план рада инспекције за заштиту животне средине за 2024. годину

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Позитивно мишљење на план инспекцијског надзора инспекцији за заштиту животне средине општинске управе општине Дољевац за 2023. године

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину


Пореска инспекција

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину пореске инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период јануар-јун 2023. године

Извештај о раду пореске инспекције за 2022. годину

Предлог Плана рада пореске инспекције за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције на терену за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције у канцеларији за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора пореског одељења за 2021. годину

Извештај о раду пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину


Комунална инспекција

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2024. годину

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину комуналне инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2023. годину

План рада комуналне инспекције за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2022.годину

План рада комуналне инспекције за 2021. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину


Грађевинска инспекција

Програм уклањања објеката за период 01.07.2024 - 30.09.2024. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2023. годину

Програм уклањања објеката за период 01.04.2024 - 30.06.2024. године

Прописи по којима поступа грађевинска инспекција

Предлог годишњег плана грађевинске инспекције за 2024. годину

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.01.2024 - 31.03.2024. године

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.07.2023 - 30.09.2023. године

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.01.2023 - 31.03.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2022 - 31.12.2022. године

Програм уклањања објеката за период 01.07.2022 - 30.09.2022. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2021. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину


Просветна инспекција

План рада просветне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

Годишњи план просветне инспекције за 2019. годину


Инспекција за саобраћај и путеве

Прописи по којима поступа инспекција за саобраћај и путеве

Планови саобраћајне инспекције за 2023. годину

Извештаји о раду саобраћајне инспекције за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2024. годину

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2022. годину

Предлог годишњег Плана инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2023. годину са мишљењем

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2021. годину


Буџетска инспекција

Програм рада буџетске инспекције за 2021. годину


Туристичка инспекција

Сагласност начелника туристичке инспекције Одељења Ниш за предлог годишњег плана инспектора за 2023. годину

План инспекцијског надзора туристичког инспектора за 2023. годину

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Јавни оглас за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Дољевац, ради изградње мотела, прикупљањем понуда

I ПРЕДМЕТ ЈАВНОГ ОГЛАСА

 

Предмет јавног огласа је отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Дољевац , прикупљањем понуда, и то:

- катастарске парцеле бр. 4532/12 КО Кочане, укупне површине 5001 м2, уписане у листу непокретности број 453 КО Кочане.

Намена локације и урбанистички параметри су дефинисани  Планом Генералне регулације Дољевац („Сл.лист града Ниша“, бр. 70/2012),  и Планом детаљне регулације радно пословне зоне на југоисточном делу „Петље Дољевац“ (Службени лист града Ниша, бр.75/11 и бр.97/13).

 

Земљиште из овог јавног огласа отуђује се као неизграђено земљиште, које није уређено и отуђује се у виђеном стању, а прибавилац се не може позивати на његове физичке недостатке.

Допринос  за уређивање грађевинског земљишта плаћа прибавилац , чији се износ утврђује Решењем о  издавању грађевинске дозволе, а на основу обрачуна доприноса који врши Дирекција за изградњу општине Дољевац,  у складу са Одлуком  о утврђивању доприноса за уређивање грађевинског земљишта („Сл.лист града Ниша“, број 14/2015).

Почетна цена по којој се непокретност отуђује утврђена је у висини тржишне вредности по метру квадратном грађевинског земљишта, а на основу процене Министарства финансија и привреде-Пореска управа, Регионални центар Ниш, Филијала Ниш, Експозитура у Дољевцу,  у износу од 480,00 динара, по m2.

Критеријум за оцењивање понуда је највиша понуђена купопродајна цена по 1 м2.

 

II ОПШТИ УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

 

 Право учешћа у поступку  имају сва заинтересована правна и физичка лица, која уплате депозит.

Понуда  правног лица мора да садржи: назнаку грађевинског земљишта које је предмет отуђења, фирму и матични број, име и презиме директора и његов потпис, оверену фотокопију извода из Агенције за привредне регистре,  судски оверено пуномоћје за заступање, оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из јавног огласа, доказ о уплаћеном депозиту, број рачуна за враћање депозита.

 Понуда  физичког лица мора да садржи: назнаку грађевинског земљишта које је предмет отуђења,  име и презиме, име и презиме једног од родитеља,  адресу, матични број и потпис,судски оверено пуномоћје за заступање, изјаву о прихватању свих услова из јавног огласа, доказ о уплаћеном депозиту, број рачуна за враћање депозита.

            Обавеза учесника у поступку отуђења грађевинског замљишта у својини општине Дољевац је да уплати депозит у висини 10% од почетне цене грађевинског земљишта у јавној својини на рачун бр. 840-951804-08, модел 97, позив на број 81-038. Учесник уз понуду мора доставити потврду о уплати депозита, изјаву да прихвата све услове из јавног огласа и изјаву о условима враћања депозита.

Понуда се доставља Комисији за прикупљање понуда, лично преко  писарнице Општинске управе општине Дољевац ул. Николе Тесле бр. 121, Дољевац, или препорученом пошиљком, најкасније до 04.01.2016. године до 12 часова. Понуда се доставља у затвореној коверти са назнаком «Не отварати. Понуда за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини».   

На полеђини коверте видљиво назначити назив, адресу  и контакт телефон подносиоца понуде.

III СПРОВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА

 

Поступак прикупљања понуда за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Дољевац, спровешће Комисија за прикупљање понуда за отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Дољевац.

Отварање приспелих понуда извршиће се комисијски. У случају да два или више учесника понуде исту цену, председник Општине задржава право да по слободном уверењу изврши избор најповољнијег понуђача.

Услови за спровођење поступка пазматрања писмених понуда су испуњени уколико пристигне  најмање једна благовремене и потпуна понуда.

Благовременом се сматра понуда за отуђење грађевинског земишта у својини општине Дољевац,  приспела у општини, до дана и сата датог у јавном огласу, без обзира на начин достављања.

Понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је предвиђено у огласу или су подаци дати супротно објављеним условима.

Подносиоци неблаговремене односно непотпуне понуде, не могу да учествују у постпуку прикупљања понуда, а непотпуне односно неблаговремене понуде се одбацују.

О току поступка отварања приспелих понуда, Комисија води записник и по окончању поступка утврђује предлог за избор најповољнијег понуђача..

Решење о отуђењу грађевинског земљишта доноси председник општине.

Изабрани понуђач је дужан да закључи уговор о отуђењу грађевинског земљишта са  председником општине Дољевац у року од 30 дана од дана коначности решења о отуђењу грађевинског земљишта.

Уколико изабрани понуђач, у остављеном року не закључи уговор о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини, решење председника општине се поништава.

Учесник јавног огласа коме се отуђује грађевинско земљиште дужан је да уплати купопродајну цену у року од 15 дана од дана закључења уговора о отуђењу грађевинског земљишта.

            Најповољнијем понуђачу задржава се уплаћени депозит до потписивања уговора. Осталим учесницима у јавном огласу враћа се уплаћени депозит.

            Уколико учесник који је изабран за најповољнијег понуђача не закључи уговор и не плати купопродајну цену, у року утврђеном огласом, губи право на повраћај депозита.

            Учесници поступка прикупљања писмених понуда који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита у року од 15 дана.

Рок за подношење понуда се утврђује на 30 дана од дана објављивања јавног огласа у дневном листу «Народне новине».

Јавно отварање понуда ће се одржати дана 04.01.2016. године у 12,15 часова у просторијама  Општинске управе општине Дољевац, канцеларија бр. 22.

Увид у документацију о власништву и измиреним трошковима коришћења непокретности може се извршити у просторијама  Општинске управе општине Дољевац, канцеларији бр. 22, сваког радног дана од 12-14 часова, од наредног дана од дана објављивања јавног огласа.

Преузимање продајне документације може се извршити у просторијама Општинске управе општине Дољевац, канцеларији број 22, сваког радног дана од 12-14 часова, од наредног дана од дана објављивања јавног огласа у дневном листу «Народне новине».

Јавни оглас се налази и на сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs

Ближа обавештења у вези са јавним огласом могу се добити у Општинској управи општине Дољевац, Николе Тесле 121 или на телефон 018/4810-054.

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121