EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Планови рада и извештаји о раду инспекција

Позитивно мишљење Координационе комисије на планове инспекција 2023. годину


Инспекција за заштиту животне средине

Годишњи план рада инспекције за заштиту животне средине за 2024. годину

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Позитивно мишљење на план инспекцијског надзора инспекцији за заштиту животне средине општинске управе општине Дољевац за 2023. године

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину


Пореска инспекција

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину пореске инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период јануар-јун 2023. године

Извештај о раду пореске инспекције за 2022. годину

Предлог Плана рада пореске инспекције за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције на терену за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције у канцеларији за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора пореског одељења за 2021. годину

Извештај о раду пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину


Комунална инспекција

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2024. годину

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину комуналне инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2023. годину

План рада комуналне инспекције за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2022.годину

План рада комуналне инспекције за 2021. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину


Грађевинска инспекција

Програм уклањања објеката за период 01.04.2024 - 30.06.2024. године

Прописи по којима поступа грађевинска инспекција

Предлог годишњег плана грађевинске инспекције за 2024. годину

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.01.2024 - 31.03.2024. године

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.07.2023 - 30.09.2023. године

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.01.2023 - 31.03.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2022 - 31.12.2022. године

Програм уклањања објеката за период 01.07.2022 - 30.09.2022. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2021. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину


Просветна инспекција

План рада просветне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

Годишњи план просветне инспекције за 2019. годину


Инспекција за саобраћај и путеве

Прописи по којима поступа инспекција за саобраћај и путеве

Планови саобраћајне инспекције за 2023. годину

Извештаји о раду саобраћајне инспекције за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2024. годину

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2022. годину

Предлог годишњег Плана инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2023. годину са мишљењем

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2021. годину


Буџетска инспекција

Програм рада буџетске инспекције за 2021. годину


Туристичка инспекција

Сагласност начелника туристичке инспекције Одељења Ниш за предлог годишњег плана инспектора за 2023. годину

План инспекцијског надзора туристичког инспектора за 2023. годину

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Јавни позив за суфинансирање годишњих програма и пројеката којима се задовољавају потреби и интереси грађана у области спорта, у општини Дољевац за 2017. годину

I  - ОБЛАСТ И ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА КОЈИ СЕ РАСПИСУЈЕ ЈАВНИ ПОЗИВ

 

Општина Дољевац ће суфинансирати годишње програме и пројекте којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта, у општини дољевац за 2017. годину, који се односе на:

 1. Подстицање и стварање услова за унапређење спортске рекреације, односно бављења грађана спортом, посебно деце, омладине, жена и особа са инвалидитетом
 2.  Физичко васпитање деце предшколског узраста и школски спорт (унапређење физичког вежбања, рад школских спортских секција и друштава, општинска, градска и међуопштинска школска спортска такмичења и др.);
 3. Организација и унапређење такмичарског и рекреативног спорта  на територији општине Дољевац
 1. учешће спортских организација са територије јединице локалне самоуправе у домаћим и европским клупским такмичењима
 2. Функционисање и унапређење рада спортских савеза на територији општине Дољевац

 

            Укупан износ средстава намењених суфинансирању програма и пројекта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта, у општини Дољевац за 2017. годину, одређен је Одлуком о буџету општине Дољевац за 2017. годину («Сл. лист града Ниша», бр.106/2016),  у разделу 5 Општинска управа,  глава 5.01 Општинска управа, Програм 1301 програм 14 - Развој спорта и омладине Функц.кл. 810           Услуге рекреације и спорта, позиција 98, економска класификација 481 - Дотације невладиним организацијама.

            Укупна расположива средства за реализацију програма и пројеката по овом јавном позиву износе =5.000.000,00 динара.

Подносилац пријаве може да поднесе само један предлог програма / пројекта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта, у општини дољевац за 2017. годину, који се односи на један или више наведених приоритета у оквиру овог позива.

 

II  - КРИТЕРИЈУМИ КОЈЕ  ПРЕДЛАГАЧ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКТА ТРЕБА ДА ИСПУНИ

На јавном позиву могу да учествују  сва спортска удружења, спортски савези и организације које доприносе развоју спорта (појединачно), које испуњавају критеријуме предвиђене Правилником о одобравању и финансирању програма, којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у  општини Дољевац и Правилником о категоризацији спортских организација са седиштем на територији општине Дољевац:

1)     да буде регистрован у складу са Законом;

2)     да буде уписан у националну евиденцију у складу са Законом;

3)     да искључиво или претежно послује на недобитној основи, ако Законом није друкчије одређено;

4)      да има седиште на територији општине Дољевац, ако Законом или овим правилником није другачије утврђено;

5)      да је директно одговоран за припрему и извођење програма;

6)      да је претходно обављао делатност најмање годину дана;

7)      да испуњава, у складу са Законом, прописане услове за обављање спортских активности и делатности;

8)     да је са успехом реализовао одобрени програм, уколико је био носилац програма ранијих година;

9)     да располаже капацитетима за реализацију програма;

10) да буде члан одговарајућег надлежног националног гранског спортског савеза.

 

 III - РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА / ПРОЈЕКАТА:

Средства се додељују за програме / пројекте који ће трајати максимално 6 месеци.

IV ОБАВЕЗНА ДОКУМЕНТАЦИЈА КОЈУ ТРЕБА ДОСТАВИТИ:

Предлагач програма / пројекта обавезан је да достави следећу документацију:

 1. Образац пријаве програма / пројекта којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта, у општини Дољевац за 2017. годину
 2. Попуњен образац наративног буџета програма / пројекта
 3. Попуњен  табеларни преглед буџета пројекта,
 4. Фотокопија оснивачког акта (Одлуке о оснивању, уговора или Статута)
 5. Изјаву о партнерству у реализацији програмских / пројектних активности са другим савезима, удружењима
 6. Доказ да је поднет  годишњи финансијски извештај Агенцији за привредне регистре за 2016. годину, (односно 2015. годину);

 

V НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА ПОЗИВ

Оверена и одштампана пријава обавезне конкурсне документације, електронска верзија конкурсне документације и потребна пратећа документација доставља се у затвореној коверти са назнаком „За јавни позив – не отварати“ пошти или писарници општине Дољевац на адресу Општинска управа општине Дољевац - Комисији за избор програма и пројеката којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта, у општини Дољевац за 2017. годину, ул. Николе Тесле бр.121, 18410 Дољевац.

VI– ВИСИНА СРЕДСТАВА КОЈА СЕ МОЖЕ ОДОБРИТИ ПО ЈАВНОМ ПОЗИВУ

Једној организацији у области спорта не може се одобрити више од 20% средстава од укупне суме средстава буџета општине Дољевац предвиђених за финансирање програма из области спорта (највише 1.000.000,00 динара), с тим да се трошкови програма којима се задовољавају потребе и интереси грађана у општине Дољевац морају односити, по правилу, најмање 15% на активности повезане са спортом деце (најмање 750.000,00 динара).

 

VII - РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ И ОДЛУЧИВАЊЕ О ДОДЕЛИ СРЕДСТАВА

            1. Рок за подношење пријаве и предлога програма / пројекта на овај јавни позив је 10  дана од дана објављивање јавног позива на сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs .

2. Благовременом доставом сматра се пријава предата на писарници општине, односно препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија неће разматрати.

3. Листа вредновања и рангирања пријављених програма / пројеката, коју утврђује  комисија у складу са критеријумима из Правилника о одобравању и финансирању програма, којима се задовољавају потребе и интереси грађана у области спорта у  општини Дољевац и Правилником о категоризацији спортских организација са седиштем на територији општине Дољевац, биће објављена на званичној интернет страници општине Дољевац,  у року од 15 дана од дана истека рока за подношење пријава.

4. Одлука о избору програма / пројеката којима се из буџета општине Дољевац, додељују средства,  биће објављена у року од 30 дана од дана утврђивања листе вредновања и рангирања пријављених програма / пројеката.

 

Конкурсна документација може се преузети са интернет странице општине Дољевац 

www.opstinadoljevac.rs

За додатне информације можете се обратити на број телефона 018/4810-054, или путем електронске поште на адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Докуменантација за преузимање:

1. Текст јавног позива у ворд формату

2. Образац буџета пројекта

3. Образац наративног буџета пројекта

4. Образац пријаве програма пројекта од јавног интереса за 2017. годну

 

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121