EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Планови рада и извештаји о раду инспекција

Позитивно мишљење Координационе комисије на планове инспекција 2023. годину


Инспекција за заштиту животне средине

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Годишњи план рада инспекције за заштиту животне средине за 2024. годину

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Позитивно мишљење на план инспекцијског надзора инспекцији за заштиту животне средине општинске управе општине Дољевац за 2023. године

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину


Пореска инспекција

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину пореске инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период јануар-јун 2023. године

Извештај о раду пореске инспекције за 2022. годину

Предлог Плана рада пореске инспекције за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције на терену за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције у канцеларији за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора пореског одељења за 2021. годину

Извештај о раду пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину


Комунална инспекција

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2024. годину

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину комуналне инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2023. годину

План рада комуналне инспекције за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2022.годину

План рада комуналне инспекције за 2021. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину


Грађевинска инспекција

Програм уклањања објеката за период 01.07.2024 - 30.09.2024. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2023. годину

Програм уклањања објеката за период 01.04.2024 - 30.06.2024. године

Прописи по којима поступа грађевинска инспекција

Предлог годишњег плана грађевинске инспекције за 2024. годину

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.01.2024 - 31.03.2024. године

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.07.2023 - 30.09.2023. године

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.01.2023 - 31.03.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2022 - 31.12.2022. године

Програм уклањања објеката за период 01.07.2022 - 30.09.2022. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2021. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину


Просветна инспекција

План рада просветне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

Годишњи план просветне инспекције за 2019. годину


Инспекција за саобраћај и путеве

Прописи по којима поступа инспекција за саобраћај и путеве

Планови саобраћајне инспекције за 2023. годину

Извештаји о раду саобраћајне инспекције за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2024. годину

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2022. годину

Предлог годишњег Плана инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2023. годину са мишљењем

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2021. годину


Буџетска инспекција

Програм рада буџетске инспекције за 2021. годину


Туристичка инспекција

Сагласност начелника туристичке инспекције Одељења Ниш за предлог годишњег плана инспектора за 2023. годину

План инспекцијског надзора туристичког инспектора за 2023. годину

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Оглас за отуђење непокретности у јавној својини општине Дољевац у поступку прикупљања писмених понуда

На основу чл. 99. ст. 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10- УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), члана 35.Закона о јавној својини  ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон и 108/2016), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Службени гласник РС” број 24//12, 48/15, 99/15 и 42/17) и члана 16. и 17. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Дољевац ( „Службени лист града Ниша“, број 69/2014, 72/2015, 41/2016, 100/2016, 147/16 и 59/2017), Председник општине,  дана 16.11.2017.године, објављује

 

О Г Л А С

ЗА ОТУЂЕЊЕ НЕПОКРЕТНОСТИ У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ У

ПОСТУПКУ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

I ПРЕДМЕТ ОГЛАСА:

 

Предмет јавног огласа је отуђење непокретности у јавној својини општине Дољевац, прикупљањем писмених затворених понуда, и то:

 -  кат. парцелa број 2471/2 КО Кочане, oпштина Дољевац, укупне  површине 1974 м2, која се састоји од земљишта под зградом-објектом, површине 323 м2 и њиве 1.класе, површине 1651 м2, на којој је у листу непокретности бр.1488 КО Кочане, уписано право јавне својине Општине Дољевац, са уделом 2553/4527, у површини од 1113,24 м2, која је према Информацији о локацији, Општинске управе општине Дољевац, Одељења за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности, планирана за обављање привредне делатности (пословања, производње, складиштења и трговине).

 

- Почетна цена непокретности:  3.785,00 ЕУР

- Износ депозита: 378,50 ЕУР у динарској противвредности, по средњем курсу НБС на дан уплате депозита.

 

-  кат. парцелa број 2166  КО Белотинац, општина Дољевац, укупне  површине 4934 м2, која се састоји од: ЗЕМЉИШТА ПОД ЗГРАДОМ-ОБЈЕКТОМ, површине 217м2, ЗЕМЉИШТА ПОД ЗГРАДОМ-ОБЈЕКТОМ , површине 256 м2, ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ-ОБЈЕКТОМ, површине 139 м2, ЗЕМЉИШТА ПОД ЗГРАДОМ-ОБЈЕКТОМ, површине 60 м2, ЗЕМЉИШТА ПОД ЗГРАДОМ-ОБЈЕКТОМ, површине 83 м2, ЗЕМЉИШТА ПОД ЗГРАДОМ-ОБЈЕКТОМ, површине 51 м2, ЗЕМЉИШТА ПОД ЗГРАДОМ-ОБЈЕКТОМ, површине 54 м2, ЗЕМЉИШТА ПОД ЗГРАДОМ-ОБЈЕКТОМ, површине 57 м2, ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ-ОБЈЕКТОМ, површине 83 м2, ЗЕМЉИШТА ПОД ЗГРАДОМ-ОБЈЕКТОМ, површине 62 м2, ЗЕМЉИШТЕ ПОД ЗГРАДОМ-ОБЈЕКТОМ, површине 38 м2,  ЗЕМЉИШТА ПОД ЗГРАДОМ-ОБЈЕКТОМ, површине 108 м2, ЗЕМЉИШТЕ УЗ ЗГРАДУ-ОБЈЕКАТ, површине 500 м2,ВОЋЊАКА 1.класе, површине 3226 м2 и објекти који се налазе на Катастарској парцели бр.2166 КО Белотинац: Зграда за производњу и прераду дувана, површине 217 м2, Зграда за производњу и прераду дувана,површине 256 м2, Зграда за производњу и прераду дувана, површине 139 м2,  Објекат за производњу и прераду дувана, површине 60 м2, Објекат за производњу и прераду дувана, површине 83 м2, Објекат за производњу и прераду дувана, површине 51 м2, Објекат за производњу и прераду дувана, површине 54 м2, Објекат за производњу и прераду дувана, површине,57 м2, Објекат за производњу и прераду дувана, површине 83 м2, Објекат за производњу и прераду дувана, површине 62 м2, Објекат за производњу и прераду дувана, површине 38 м2, Објекат за производњу и прераду дувана, површине 108 м2,  на којима је у листу непокретности број 98  КО Белотинац, уписано право јавне својине општине Дољевац, која је према Информацији о локацији, Општинске управе општине Дољевац, Одељења за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности, планирана  за обављање пољопривредне производње, трговине, занатства, угоститељства, услужне делатости и туризма.

 

- Почетна цена непокретности: 25.020,00 ЕУР.

- Износ депозита: 2.502,00 ЕУР, у динарској противвредности, по средњем курсу НБС, на    дан уплате депозита;

 

Почетни износ цене за отуђење горе наведених непокретности утврђен је у висини тржишне вредности непокретности, а на основу процене Министарства финансија-Пореске управе, Експозитура Дољевац.

Непокретност под редним бројем 1. отуђује се под теретом права прече куповине у складу са чланом 5. став 1. Закона о промету непокрености ("Службени гласник РС", бр. 93/14, 121/14 и 6/15), у корист Стојановић Братислава, из Пуковца, ул.Његошева 14, као сувласника са уделом од 1974/4527 на предметној непокретности – катастарској парцели.

Наведене непокретности се отуђују у виђеном и постојећем стању, без права купаца на накнадну рекламацију.

 

II. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право учешћа у поступку прикупљања писмених понуда имају сва физичка и правна лица, у складу са законом, која у року од 30 дана од дана објављивања овог огласа, доставе потпуне понуде.

Понуда у поступку прикупљања писмених понуда мора бити читко попуњена, са назначеним  редним бројем непокретности из овог огласа за који се лице пријављује и доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на коверти на који се оглас односи и на коју непокретност, као и ко је подносилац понуде.

Понуда  правног лица мора да садржи: назнаку непокретности која је предмет отуђења, назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од овлашћеног лица, оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из јавног огласа, доказ о уплаћеном депозиту, број рачуна за враћање депозита.

Уз понуду правног лица прилаже се извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Понуда  физичког лица мора да садржи: назнаку непокретности које је предмет отуђења,  име и презиме,  адресу, број личне карте, матични број и број телефона,изјаву о прихватању свих услова из јавног огласа, доказ о уплаћеном депозиту, број рачуна за враћање депозита и мора бити потписана, а ако је то лице приватни предузетник уз понуду се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Подносиоци понуде у обавези су да у понуди наведу износ који се нуди за предметну непокретност.

У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено код надлежног органа.

Сви подносиоци понуда морају уз понуду доставити оригинал доказа о уплати депозита, чији је износ наведен уз непокретност која је предмет овог огласа и који се уплаћује на рачун Општинске управе Дољевац-депозитни рачун бр. 840-951804-08, модел  97, позив на број 81-038.

Уплата депозита од лица које није подносилац понуде неће бити прихваћена, те ће се понуда уз тако уплаћен депозит сматрати непотпуном.

Право учешћа у поступку прикупљања писмених понуда имају само она лица која поднесу благовремену и потпуну понуду.

Благовременом се сматра понуда за отуђење непокретности у својини општине Дољевац,  приспела, до дана и сата датог у јавном огласу, без обзира на начин достављања.

Понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно објављеном огласу.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне понуде, не могу да учествују у поступку прикупљања понуда, а непотпуне односно неблаговремене понуде се одбацују.

Понуде за учешће  у поступку прикупљања писмених понуда,  достављају се у затвореној коверти, лично преко  писарнице Општинске управе општине Дољевац, ул. Николе Тесле бр. 121, Дољевац, или препорученом пошиљком, најкасније до 18.12.2017.године до 15,00 часова, са назнаком “НЕ ОТВАРАТИ, Понуда за отуђење непокретности у јавној својини општине Дољевац у поступку прикупљања писмених понуда“.

На полеђини коверте видљиво назначити назив, адресу  и контакт телефон подносиоца понуде.

 

III. ПОСТУПАК ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА И ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Поступак прикупљања писмених понуда спроводи Комисија за спровођење поступка отуђења непокретности у јавној својини општине Дољевац, у поступку прикупљања писмених понуда, образована Решењем Председника општине Дољевац.

Подносиоци неблаговремене односно непотпуне понуде немају право да учествују у поступку прикупљања писмених понуда.

Уколико подносилац благовремене и потпуне понуде не приступи поступку прикупљања писмених понуда, сматраће се да је одустао од понуде.

Поступак прикупљања писмених понуда, спровешће се уколико на оглас пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.

Учесник који понуди највиши износ купопродајне цене потписује Изјаву о висини понуђене цене.

Отварање писмених понуда извршиће се комисијски, дана18.12.2017.године, са почетком у 15,15 часова, на првом спрату, Општинске управе општине Дољевац, у канцеларији бр.11, ул. Николе Тесле бр. 121, 18410 Дољевац.

Решење о избору најповољнијег понуђача, након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине Општине, доноси Председник општине Дољевац.

Уговор са најповољнијим понуђачем у име општине Дољевац закључује Председник општине, најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана доношења одлуке Председника општине, о избору најповољнијег понуђача након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда, да се непокретност у јавној својини отуђи најповољнијем понуђачу, а купопродајна цена мора бити плаћена у целости року од 15 (петанест) дана од дана закључења и овере уговора са најповољнијим понуђачем.

Уколико најповољнији понуђач не закључи уговор или не плати купопродајну цену у наведеним роковима, губи право на повраћај депозита.

Обавештење о резултатима Огласа биће истакнуто на на сајту општине Дољевац и огласној табли Општинске управе општине Дољевац.

Учесници прикупљања писмених понуда који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита, у року од 10 радних дана од дана отварања понуда. Најповољнији понуђач има право на повраћај депозита у року од 10 радних дана од дана уплате купопродајне цене.

Трошкови пореза на пренос апсолутних права, трошкови овере уговора и сви други евентуални трошкови који могу настати из реализације овог правног посла падају на терет купца.

Рок за подношење понуда се утврђује на 30 дана, од дана објављивања јавног огласа у дневном листу «Курир».

Јавни оглас се налази и на сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs.

Додатна обавештења и информације о овом јавном огласу могу се добити од Општинске управе општине Дољевац, Одељење за привреду и финансије, на телефон број 018/4810 054, локал бр.12.

 

Документа за преузимање:

Изјаву о прихватању услова из  јавног oгласа за отуђење непокретности у јавној својини општине Дољевац, у поступку прикупљања писмених понуда за КП бр. 2166 КО Белотинац можете преузети овде::::

Изјаву о прихватању услова из  јавног oгласа за отуђење непокретности у јавној својини општине Дољевац, у поступку прикупљања писмених понуда за КП бр. 2471/2 КО Кочане можете преузети овде::::

Понуду физичког лица за отуђење непокретности у јавној својини општине Дољевац можете преузети овде:::::

Понуду предузетника за отуђење непокретности у јавној својини општине Дољевац можете преузети овде:::::

Понуду правног лица за отуђење непокретности у јавној својини општине Дољевац можете преузети овде:::::

Комплетан текст огласа у ворд формату можете преузети овде:::::

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121