EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Планови рада и извештаји о раду инспекција

Позитивно мишљење Координационе комисије на планове инспекција 2023. годину


Инспекција за заштиту животне средине

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Годишњи план рада инспекције за заштиту животне средине за 2024. годину

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Позитивно мишљење на план инспекцијског надзора инспекцији за заштиту животне средине општинске управе општине Дољевац за 2023. године

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину


Пореска инспекција

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину пореске инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период јануар-јун 2023. године

Извештај о раду пореске инспекције за 2022. годину

Предлог Плана рада пореске инспекције за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције на терену за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције у канцеларији за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора пореског одељења за 2021. годину

Извештај о раду пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину


Комунална инспекција

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2024. годину

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину комуналне инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2023. годину

План рада комуналне инспекције за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2022.годину

План рада комуналне инспекције за 2021. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину


Грађевинска инспекција

Програм уклањања објеката за период 01.07.2024 - 30.09.2024. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2023. годину

Програм уклањања објеката за период 01.04.2024 - 30.06.2024. године

Прописи по којима поступа грађевинска инспекција

Предлог годишњег плана грађевинске инспекције за 2024. годину

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.01.2024 - 31.03.2024. године

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.07.2023 - 30.09.2023. године

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.01.2023 - 31.03.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2022 - 31.12.2022. године

Програм уклањања објеката за период 01.07.2022 - 30.09.2022. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2021. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину


Просветна инспекција

План рада просветне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

Годишњи план просветне инспекције за 2019. годину


Инспекција за саобраћај и путеве

Прописи по којима поступа инспекција за саобраћај и путеве

Планови саобраћајне инспекције за 2023. годину

Извештаји о раду саобраћајне инспекције за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2024. годину

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2022. годину

Предлог годишњег Плана инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2023. годину са мишљењем

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2021. годину


Буџетска инспекција

Програм рада буџетске инспекције за 2021. годину


Туристичка инспекција

Сагласност начелника туристичке инспекције Одељења Ниш за предлог годишњег плана инспектора за 2023. годину

План инспекцијског надзора туристичког инспектора за 2023. годину

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

КОНКУРС за избор директора Jавног комуналног предузећа „Дољевац” Дољевац

Скупштина општине Дољевац, на основу члана 25., 36.ст.3 и ст.4., члана 37. и 39.Закона о јавним предузећима („Службени гласник Републике Србије” број 15/16) и Одлуке о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног  предузећа  „Дољевац“, број: 02-113 од 05.06.2018. године, објављује

КОНКУРС

за избор директора Jавног комуналног предузећа „Дољевац

Дољевац

 

 

I

            Расписује се јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног предузећа  „Дољевац“ Дољевац, чији је оснивач Скупштина општине Дољевац, ради именовања на период од четири године.

II

Подаци о јавном предузећу:

 Пословно име: Јавно комунално предузеће „Дољевац“ Дољевац

Седиште: Дољевац, ул. Николе Тесле бр.69/I, 18410 Дољевац

Матични број:   17449907

ПИБ: 102125728

Јавно комунално предузеће „Дољевац“ Дољевац, обавља делатност од општег интереса за општину Дољевац, у складу са Одлуком Скупштине општине Дољевац бр.02-144 од 05.09.2016.године.

Претежна делатност предузећа је:

81030 – Услуге  уређења и одржавања околине.

Место рада: Дољевац, на адреси седишта Предузећа у ул. Николе Тесле бр.69/1.

 

III

Јавни конкурс се спроводи за радно место директора Јавног комуналног предузећа  „Дољевац“ Дољевац .

Директор Предузећа заснива радни однос на одређено време.

 Директор Предузећа је јавни функционер, у смислу Закона којим се регулише област вршења јавних функција.

 

IV

Услови за именовање директора:
1. да је пунолетан и пословно способан;
2. да је држављанин Републике Србије;
3. да има стечено високо образовање на основним студијама у трајању од најмање четири године, односно на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или специјалистичким струковним студијама;
4. да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева високо образовање из тачке 3.;
5. да има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа;
6. да познаје област корпоративног управљања;
7. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
8. да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
9. да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци;
10. да му нису изречене мере безбедности у складу са Законом којим се уређују кривична дела и то:
а). обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
б) обавезно психијатријско лечење на слободи;
в) обавезно лечење наркомана;
г) обавезно лечење алкохоличара;
д) забрана вршења позива, делатности и дужности.

Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата оцењују се у изборном поступку увидом у податке из пријаве  и доказе уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други одговарајући начин сходно потребама рада јавног предузећа, у складу са Законом којим се уређује правни положај јавних предузећа и  Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС“ бр.65/16) и Одлуком о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП ''Дољевац'' Дољевац, број: 02-113 од 05.06.2018. године.

Напомена: Конкурс је објављен у "Сл. Гласнику РС" бр. 47/2018 од 20.06.2018. године

 

V

Пријава на јавни конкурс и докази који се прилажу уз пријаву:
-Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место рођења, адресу становања, број телефона, е-маил адресу, податке о образовању, податке о врсти и дужини радног искуства и податке о посебним областима знања.

Докази који се прилажу уз пријаву: 
-  Извод из матичне књиге рођених, (издат на обрасцу сходно Закону о матичним књигама („Службени гласник РС“ број 20/09 и 145/14);
- Уверење о пословној способности (издато од стране надлежног Центра за социјални рад); 
- Уверење о држављанству, не старије од шест месеци у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном Гласнику РС“;
- Диплома о стеченом високом образовању;

- Исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други акти из којих се доказује најмање пет година радног искуства на пословима за које се захтева условом постављено високо образовање. Из наведених исправа потребно је да се јасно  види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно искуство);
- Исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа (потврде или други акти из којих се доказује да лице има најмање три године радног искуства на пословима који су повезани са пословима јавног предузећа);
- Изјава кандидата дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке;
- Уверење надлежног органа да лице није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци и уверење надлежног органа да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кривична дела, и то:
1. обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
2. обавезно психијатријско лечење на слободи;
3. обавезно лечење наркомана,
4. обавезно лечење алкохоличара;
5. забрана вршења позива, делатности и дужности не старија од шест месеци од дана објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”.

Сви докази прилажу се у оригиналу или овереној фотокопији, не старијој од 6 месеци, у односу на дан објављивања јавног конкурса у „Службеном Гласнику РС“.

 

VI

Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази, Комисија за именовање директора јавних предузећа чији је оснивач Скупштина општине Дољевац, одбациће закључком против ког није допуштена посебна жалба.

 

VII

Рок за подношење пријаве је 30 (тридесет) дана и почиње да тече наредног дана,од дана објављивања овог јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”.

 

VIII

Пријава на јавни конкурс са доказима подносе се у запечаћеној коверти, препорученом пошиљком, путем поште или лично, преко писарнице Општинске управе општине Дољевац, Комисији за именовање директора јавних предузећа, чији је оснивач Скупштина општине Дољевац, на адресу:

 

Скупштина општине Дољевац,

Комисији за именовање директора јавних предузећа, чији је оснивач Скупштина општине Дољевац,

Са назнаком: Пријава на јавни конкурс за директора ЈКП „Дољевац“ Дољевац –           „НЕ ОТВАРАТИ“

Ул.Николе Тесле 121

18410 Дољевац

 

IX

Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је Мирјана Младеновић, тел: 018/ 4819-054, лок.12, сваког радног дана од 9 до 13 часова.

 

X

Пријава на конкурс са достављеном документацијом не враћају се подносиоцима, већ остају у документацији Комисије за именовање директора јавних предузећа, чији је оснивач Скупштине општине Дољевац.

 XI

Овај Оглас објављује се у „Службеном гласнику РС”, најмање једним Дневним новимана које се дистрибуирају на целој територији Републике Србије, ''Службеном листу града Ниша'''и на званичној интерет страници општине Дољевац, www.opstinadoljevac.rs.

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121