Одлука о буџету општине Дољевац за 2021. годину

Неуручена решења о рушењу

Неуручена решења о рушењу погледајте овде::::

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Програм рада буџетске инспекције за 2020

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Jавни конкурс за попуњавање положаја у Oпштинској управи општине Дољевац

На основу члана 54. и 56. став 1. Закона о локалној самоуправи („Сл. гласник РС“, бр. 129/2007 и 83/2014), члана 95.став 1. , члана 102. и 103.Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/16 и 113/17), члана  12. став 2.и чл.13.ст.1.Уредбе  о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе ( “Службени гласник РС“, бр. 17/2016 и члана 88. став 1. тачка 7. Статута општине Дољевац („Сл. лист Града Ниша, број 69/2008, 89/2010, 14/2012, 32/2012 и 70/2012, 57/13,9/14,26/15,99/15 и 100/16),

 

Општинско веће општине Дољевац,

18410 Дољевац, ул. Николе Тесле 121.

О г л а ш а в а

 ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ПОЛОЖАЈА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

Начелника Општинске управе општине Дољевац

 

 

I Радно место које се попуњава:

- Начелник Општинске управе општине Дољевац

 

Опис послова

- Руководи радом Општинске управе, организује и обезбеђује законит и ефикасан рад Општинске управе, одлучује о правима, дужностима и одговорностима запослених, решава сукоб надлежности између унутрашњих организационих  јединица, доноси правилике, наредбе, упутства, решења и закључке и обавља друге послове у складу са Законом, Статутом, одлукама Скупштине општине, Општинског већа и Преседника општине.

 

II Услови за рад на положају:

-          да је пунолетни држављанин Републике Србије;

-          да има општу здравствену способност;

-          да није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од најмање 6

месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу;

-          да има стечено високо образовање из научне области правне науке на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету, најмање пет година радног искуства у струци  и положен државни стручни испит.

 

III Знање и вештине које се проверавају у изборном поступку:

- познавање   Закона   о  локалној   самоуправи,   Закона   о  запосленима   у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Уредбе о критеријумима за разврставање радних места и  мерилима за опис радних места службеника у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе и Уредбе о  спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе  - усмена  провера.

 

IV Број телефона и име особе задужене за давање додатних обавештења о јавном конкурсу:

- Обавештења о Јавно конкурсу  могу се добити на телефон: 018/4810-054, лок.12.

- Особа задужена за давање додатних обавештења о јавном конкурсу је: Мирјана Младеновић.

 

V Адреса на коју се  пријаве подносе:

- Пријаве на Јавни конкурс подносе се лично или препорученом пошиљком Општинском већу општине Дољевац за Конкурсну комисију, ул. Николе Тесле 121, 18410 Дољевац са назнаком  „За јавни конкурс за попуњавање положаја – Начелника Општинске управе општине Дољевац“.

 

.

VI

Неблаговремене пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази биће одбачене.

 

VII  Подаци о доказима  који се подносе уз пријаву

Докази који се подносе уз пријаву:

-          оригинал уверења о држављанству или оверена фотокопија,

-          оригинал извода из матичне књиге рођених или оверена фотокопија,

-          уверење о општој здравственој способности (не старије од 6 месеци),

-          уверење да лице није осуђивано за кривично дело на безусловну казну затвора од

најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним за обављање послова у државном органу (не старије од 6 месеци),

-          оверена фотокопија дипломе,

-          оверена фотокопија радне књижице,

-          оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту.

 

Напомена: Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима, односно уверење о положеном правосудном испиту.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.

Попуњену изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе како би Комисија могла даље да поступа.

Наведену изјаву која се налази у прилогу јавног конкурса, могуће је преузети на интернет презентацији општине Дољевац  www.оpstinadoljevac.rs.

 

VIII Рок за подношење пријава:

- Рок за подношење пријава на јавни конкурс је 15 дана од дана оглашавања обавештења о јавном конкурсу у дневном листу „Курир“ и интернет презентацији општине Дољевац www.оpstinadoljevac.rs.

IX Tрајање радног односа:

За наведено радно место, радни однос се заснива на 5 година.

 

X Провера оспособљености, знања и вештина кандидата уизборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеном радном месту,назначене вештине и знања биће проверена у просторијама  мале сале Скупштине општине Дољевац, у Дољевцу, ул.Николе Тесле 121, усмено, о чему ће кандидати бити обавештени телефонским путем или електронском поштом на бројеве или адресе које су навели у пријави.

 

XI

Обавештење о јавном конкурсу и адресу интернет презентације на којој је објављен оглас, објавити у дневном листу „Курир“, а овај конкурс објавити на сајту општине Дољевац www.оpstinadoljevac.rs и огласној табли Општине Дољевац.

 

Комплетан текст огласа у ворд формату можете преузети овде::::

Изјаву можете преузети овде::::

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121