EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Планови рада и извештаји о раду инспекција

Позитивно мишљење Координационе комисије на планове инспекција 2023. годину


Инспекција за заштиту животне средине

Годишњи план рада инспекције за заштиту животне средине за 2024. годину

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Позитивно мишљење на план инспекцијског надзора инспекцији за заштиту животне средине општинске управе општине Дољевац за 2023. године

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину


Пореска инспекција

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину пореске инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период јануар-јун 2023. године

Извештај о раду пореске инспекције за 2022. годину

Предлог Плана рада пореске инспекције за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције на терену за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције у канцеларији за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора пореског одељења за 2021. годину

Извештај о раду пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину


Комунална инспекција

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2024. годину

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину комуналне инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2023. годину

План рада комуналне инспекције за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2022.годину

План рада комуналне инспекције за 2021. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину


Грађевинска инспекција

Програм уклањања објеката за период 01.04.2024 - 30.06.2024. године

Прописи по којима поступа грађевинска инспекција

Предлог годишњег плана грађевинске инспекције за 2024. годину

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.01.2024 - 31.03.2024. године

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.07.2023 - 30.09.2023. године

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.01.2023 - 31.03.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2022 - 31.12.2022. године

Програм уклањања објеката за период 01.07.2022 - 30.09.2022. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2021. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину


Просветна инспекција

План рада просветне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

Годишњи план просветне инспекције за 2019. годину


Инспекција за саобраћај и путеве

Прописи по којима поступа инспекција за саобраћај и путеве

Планови саобраћајне инспекције за 2023. годину

Извештаји о раду саобраћајне инспекције за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2024. годину

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2022. годину

Предлог годишњег Плана инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2023. годину са мишљењем

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2021. годину


Буџетска инспекција

Програм рада буџетске инспекције за 2021. годину


Туристичка инспекција

Сагласност начелника туристичке инспекције Одељења Ниш за предлог годишњег плана инспектора за 2023. годину

План инспекцијског надзора туристичког инспектора за 2023. годину

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Јавни оглас за отуђење непокретности

На основу чл. 99. ст. 1. Закона о планирању и изградњи ("Службени гласник РС", бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10- УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14 и 145/14), члана 35.Закона о јавној својини  ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. Закон, 108/2016 и 113/17), члана 19.Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом и давања у закуп ствари у јавној својини, односно прибављања и уступања искоришћавања других имовинских права, као и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Службени гласник РС“, број 16/2018) и члана 16. и 17.Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Дољевац („Службени лист града Ниша“,број 69/2014, 72/2015, 41/2016, 100/2016, 147/16 и 59/2017), Председник општине, објављује

 

Ј А В Н И  О Г Л А С

ЗА ОТУЂЕЊЕ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ  ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ ПУТЕМ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

I ПРЕДМЕТ ОГЛАСА:

Предмет јавног огласа је отуђење неизграђеног грађевинског земљишта у јавној својини општине Дољевац, прикупљањем писмених затворених понуда, и то:

-  кат. парцелa број 1638/1 КО Кочане, oпштина Дољевац, као грађевинско земљиште, укупне  површине 35514 м2, уписана у листу непокретности бр.453 КО Кочане, као  јавна својина Општине Дољевац.

Катастарска парцела бр.1638/1 К.О. Кочане, општина Дољевац, се према Информацији о локацији број: 353-175 од  25.09.2018. године, издатој од стране Општинске управе општине Дољевац, Одељења  за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности, налази у грађевинском реону, одређеним Планом детаљне регулације радно пословне зоне на југоисточном делу Петље „Дољевац“ („Службени лист града Ниша“, број 75/2011, 57/2013 и 75/2018), у делу површине остале намене, којима припадају пословно-производне делатности, туризам, спорт и рекреација, заштитно зеленило и додатни садржаји планираног паркиралишта.

 

- Почетни износ за отуђење горе наведеног грађевинског земљишта износи: 144.073,144 ЕУР

- Износ депозита: 14.407,3144 ЕУР

 

Почетни износ цене за отуђење горе наведеног грађевинског земљишта  утврђен је у висини тржишне вредности непокретности, а на основу процене Министарства финансија - Пореске управе, Одсек Дољевац.

Предметно грађевинско земљиште отуђује се под теретом права службености пролаза, ради коришћења, поправке и одржавања подземног високонапонског вода 10/0.4 КВ, у дужини од 92,40 м. ЕПС ДИСТРИБУЦИЈА д.о.о. Београд, Масарикова бр.1-3.

У  северном делу парцеле постоји стубна трафо станица за коју долази вод 1Е10 из правца севера. Eлектро вод 1Е10  протеже се од бетонске бандере високог напона  ка југу за напајање трафо станице Аква парка Дољевац. У југоисточном делу парцеле пролазе телекомуникациони каблови 1ТТА. На истој кат.парцели налазе се привремени монтажни објекти. Купац је у обавези да омогући продавцу, упис предметне службености у јавну књигу, без права на накнаду за исту.

Од северозападне границе парцеле број 4532/8 КО Кочане дуж источне границе кп.бр. 1638/1 до кп.бр. 1638/2 изграђени су примарни водови за водоснабдевање Аква парка Дољевац, као и за каналисање отпадних фекалних и посебним водом за каналисање атмосферских вода у укупној ширини од 3м од источне границе кп.бр. 1638/1. Купац је у обавези да омогући продавцу, упис предметне службености у јавну књигу, без права на накнаду за исту.

Наведено грађевинско земљиште се отуђује у виђеном и постојећем стању, без права купаца на накнадну рекламацију.

 

 II. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право учешћа на огласу, у поступку прикупљања писмених понуда имају сва заинтересована физичка и правна лица, у складу са законом, која у року од 30 дана од дана објављивања овог огласа, доставе потпуне понуде.

Понуда у поступку прикупљања писмених понуда мора бити читко попуњена и доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на коверти на који се оглас односи и на коју непокретност, као и ко је подносилац понуде.

Понуда  правног лица мора да садржи: назнаку  грађевинског земљишта које је предмет отуђења, назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од овлашћеног лица, оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из јавног огласа, уверење Пореског одељења, Општинске управе општине Дољевац, да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода,  оригинал доказа о уплаћеном депозиту, број рачуна за враћање депозита.

Уз понуду правног лица прилаже се извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Понуда  физичког лица мора да садржи: назнаку грађевинског земљишта које је предмет отуђења,  име и презиме,  адресу, број личне карте, матични број и број телефона,изјаву о прихватању свих услова из јавног огласа, уверење Пореског одељења, Општинске управе општине Дољевац да је измирио обавезе по основу изворних локалних јавних прихода, оригинал доказа о уплаћеном депозиту, број рачуна за враћање депозита и мора бити потписана, а ако је то лице приватни предузетник уз понуду се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Подносиоци понуде у обавези су да у понуди наведу износ који се нуди за предметно грађевинско земљиште.

У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено код надлежног органа.

Сви подносиоци понуда дужни су да уплате горе наведени износ депозита на рачун  Општинске управе Дољевац-депозитни рачун бр. 840-951804-08, модел  97, позив на број 81-038, два дана пре истека рока за подношење пријава на оглас.

Уплата депозита од лица које није подносилац понуде неће бити прихваћена, те ће се понуда уз тако уплаћен депозит сматрати непотпуном.

Право учешћа у поступку прикупљања писмених понуда имају само она лица која поднесу благовремену и потпуну понуду.

Благовременом се сматра понуда за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Дољевац,  приспела на писарници Општинске управе општине Дољевац, до дана 02.11.2018.године до 14,00 часова, без обзира на начин достављања.

Понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно објављеном огласу.

Непотпуне и неблаговремене понуде, неће бити узете у разматрање.

Понуде за учешће  у поступку прикупљања писмених понуда,  достављају се у затвореној коверти, лично преко  писарнице Општинске управе општине Дољевац, ул. Николе Тесле бр.121, 18410 Дољевац, или препорученом пошиљком, најкасније до 02.11.2018.године до 14,00 часова, са назнаком “НЕ ОТВАРАТИ, Понуда за отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Дољевац у поступку прикупљања писмених понуда“.

На полеђини коверте видљиво назначити назив, адресу  и контакт телефон подносиоца понуде.

 

III. ПОСТУПАК ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДАИ ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Поступак прикупљања писмених понуда спроводи Комисија за спровођење поступка отуђења грађевинског земљишта у јавној својини општине Дољевац, у поступку прикупљања писмених понуда, образована Решењем Председника општине Дољевац.

Уколико подносилац благовремене и потпуне понуде не приступи поступку прикупљања писмених понуда, сматраће се да је одустао од понуде.

Поступак прикупљања писмених понуда, спровешће се уколико на оглас пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда.

У случају да два или више учесника понуде исту цену, општина Дољевац задржва право да по слободном уверењу и процени изврши избор најповољнијег понуђача.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.

Отварање писмених понуда извршиће се комисијски,  дана02.11.2018.године, са почетком у 15,00 часова, на првом спрату, Општинске управе општине Дољевац, у канцеларији бр.11, ул. Николе Тесле бр.121, 18410 Дољевац.

Решење о избору најповољнијег понуђача, након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда за отуђење грађевинског земљишта  из јавне својине Општине, доноси Председник општине Дољевац.

Уговор са најповољнијим понуђачем у име општине Дољевац закључује Председник општине, најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана доношења одлуке Председника општине, о избору најповољнијег понуђача након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда, да се грађевинско земљиште у јавној својини отуђи најповољнијем понуђачу, а купопродајна цена мора бити плаћена у целости року од 15 (петнаест) дана од дана закључења и овере уговора са најповољнијим понуђачем.

Уколико најповољнији понуђач не закључи уговор или не плати купопродајну цену у наведеним роковима, губи право на повраћај депозита.

Продавац задржава право да до доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача одустане од продаје и поништи јавни оглас, те у том случају има обавезу вратити депозит.

Обавештење о резултатима Огласа биће истакнуто на сајту општине Дољевац и огласној табли Општинске управе општине Дољевац.

Учесници прикупљања писмених понуда који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита, у року од 10 радних дана од дана отварања понуда. Најповољнији понуђач  има право на повраћај депозита у року од 10 радних дана од дана уплате купопродајне цене.

Трошкови пореза на пренос апсолутних права, трошкови овере уговора и сви други евентуални трошкови који могу настати из реализације овог правног посла, падају на терет купца.

Рок за подношење понуда  утврђује се на 30 дана, од дана објављивања јавног огласа у дневном листу «Курир».

Јавни оглас се налази и на сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs.

Додатна обавештења и информације о овом јавном огласу могу се добити од Општинске управе општине Дољевац, Одељења за привреду и финансије, на телефон број 018/4810 054, локал бр.12.

 

Документација за преузимање:

1. Оглас у ворд формату

2. Изјава о прихватању услова из јавног огласа

3. Образац понуде физиког лица

4. Образац понуде правног лица

5. Образац понуде предузентика

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121