Одлука о буџету општине Дољевац за 2021. годину

Неуручена решења о рушењу

Неуручена решења о рушењу погледајте овде::::

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Програм рада буџетске инспекције за 2020

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Интерни конкурс за попуњавање радних места у Општинској управи општине Дољевац

На основу члана 4, члана 83. и 84.Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 4, 5. и 6.Уредбе о спровођењу интерног конкурса ("Сл. гласник РС", број 17/16), члана 4. Уредбе  о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС“, бр. 17/2016) и Решења начелнице Општинске управа општине Дољевац, број: 112-80 од 28.12.2018.године, Општинска  управа општине Дољевац, оглашава

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

УПРАВИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

 

 I.                    Радна места која се попуњавају:

 

1.Шеф групе за буџет, трезор и финансијске послове и буџетски инспектор, у Одељењу за привреду и финансије, самостални саветник – један извршилац.

 

Опис послова:

            Руководи групом, припрема нацрте општих аката, анализира и проучава законе и друге прописе за приипрему нацрта општих аката, сарађује са наделжним органима, припрема одговоре и мишљења, анализе и извештаје. Учествује у јавним расправама у поступку припреме општих аката, врши контролу пословних књига, извештаја, евиденција и друге документације код корисника буџетских средстава, јавних предузећа основаних од стране општине. Обавља контролу примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења буџетских средстава, проверу примене закона у погледу поштовања правила интерне контроле. Врши припрему годишњег плана контроле, учествује у изради контролне листе. Доставља извештај о извршеној инспекцији са налазима, мерама и одговарајућим препорукама председнику општине и начелнику одељења, учествује у изради пројеката од значаја за општину и обавља и друге послове по налогу председника општине и начелника одељења.

             

Услови:

- Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;

- најмање 5 година радног искуства  у струци и

- положен државни стручни испит.

У изборном поступку, усменим разговором проверавају се: познавање Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе , Закона о буџетском систему, Закона о општем управном поступку, Закона о инспекцијском надзору, Закона о прекршајима, Закона о јавним набавкама и Уредбе о буџетском рачуноводству.

 

2.Интерни ревизор, саветник – један извршилац.

Опис послова: Обавља послове ревизије и то ревизије система, ревизију успешности пословања, финансијску ревизију и ревизију усаглашености, пружа савете руководству и запосленима; израђује предлоге годишњих и оперативних планова интерне ревизије; придржава се професионалних и етичких стандарда. Сачињава периодичне и годишње извештаје за послове које реализује у извештајном периоду, спроводи ревизорске процедуре, укључујући индетификовање и дефинисање предмета ревизије, развијање критеријума, преглед и анлиза доказа и документовање процеса и процедура субјекта ревизије, обавља разговоре, прегледа документацију, сачињава сажетке, индетификује, обрађује и документује ревизорске налазе и препоруке користећи независну процену области коју је ревидирао, саопштава или помаже при саопштавању резултата обављених ревизија и консултантских ангажмана руководиоцу субјекта ревизије, путем писаних или усмених извештаја, обавља и друге послове по налогу начелника одељења.

Услови:

- стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,

- најмање 3 година радног искуства у струци, од чега  најмање три године радног искуства на пословима ревизије, интерне контроле, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима.

- положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору и

            - положен државни стручни испит.

 

У изборном поступку, усменим разговором, проверавају се: познавање Закона о  запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закона о буџетском систему, Закона о општем управном поступку, Закона о инспекцијском надзору, Закона о јавним набавкама , Закона о прекршајима и Уредбе о буџетском рачуноводству.

3. Послови из области урбанизма, грађевинских послова и стамбених послова у Одељењу за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности, саветник – један извршилац.

 

Опис послова:

            Обавља послове обједињене процедуре за издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, пријаву радова, издавање употребне дозволе, за прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, за прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе и употребне дозволе из њихове надлежности, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту, спроводи обједињену процедуру и услучајевима издавања решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи,  обавља административне послове за потребе комисије за технички пријем грађевинских објеката, прибавља по службеној дужности документацију, услове и неопходне сагласности за вршење техничког пријема, припрема уверења из области урбанизма, грађевинских послова и стамбене области, давање информација странкама о остваривању права из области урбанизма, грађевинских послова и стамбених послова. организује и стара се о извршењу извршних или коначних решења из области урбанизма, грађевинарства и стамбено-комуналних делатности; непосредно организује и присуствује извршењу и сачињава записник; води потребне евиденције; сарађује са инспекторима, другим органима и организацијама у циљу ефикаснијег обављања послова; обавештава непосредне извршиоце за извршење решења; по потреби обезбеђује присуство полиције код  извршења решења: уручује странкама решења или закључке из делокруга. Израђује месечне и годишње статистичке извештаје из надлежности одељења и доставља надлежним службама и органима, обавља послове из стамбене области у складу са законом и актима скупштине општине  и остале послове по налогу начелника одељења.

             

Услови:

- стечено високо образовање из научне области  грађевинског инжењерства и архитектуре  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,

- најмање 3 године радног искуства у струци и

- положен државни стручни испит.

У изборном поступку проверавају се: познавање Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закона о планирању и изградњи, Закона о озакоњењу објеката, Закона о општем управном поступку, Правилникa о спровођењу обједињене процедуре и Уредбе о локацијским условима.

II. Место рада: Општинска управа општине Дољевац, ул.Николе Тесле 121, 18410 Дољевац.

III. Право учешћа на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу имају право да учествују само запослени на неодређено време у систему локалне самоуправе - у органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослене чије се плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе.

IV. Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 15 дана. Рок почиње да тече  од 01.01.2019. године године и истиче  15.01.2019.године.

V. Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Мирјана Младеновић, телефон: 4810-054, лок.12.

VI.  Адреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс:

 Општинска  управа општине Дољевац, ул.Николе Тесле 121, 18410 Дољевац, са назнаком: "ЗА ИНТЕРНИ КОНКУРС" и "НЕ ОТВАРАТИ".

            У пријави обавезно назначити за које радно место се пријава подноси.

VII. Датум оглашавања: 31.12.2018.година

VIII. Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:

- извод из матичне књиге рођених,

- уверење о држављанству,

- оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема,

-  доказ о оствареном радном стажу,

- уверење из суда да против кандидата није покренут кривични поступак, као и да није покренута истрага за кривична дела из надлежности судова и тужилаштва,

 

 Уверење о држављанству и уверење из суда не смеју бити старији од шест месеци.

Одредбом члана 9. и члана 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/2016) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су: уверење о држављанству и извод из матичне књиге рођених;

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.

Попуњену изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе како би Комисија могла даље да поступа.

Наведену изјаву која се налази у прилогу јавног конкурса, могуће је преузети на интернет презентацији општине Дољевац  www.оpstinadoljevac.rs.

 

IX. Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашена радна места, назначене вештине и знања биће провераване, усменим разговором у просторијама Општинске управе општине Дољевац, након истека рока за подношење пријава, о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника или другог надлежног органа, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовала начелница Општинске  управе општине Дољевац, Решењем број: 02-263  од 28.12.2018.године и Решењем број: 02-264  од 28.12.2018.године .

Интерни конкурс објављен је на интернет страници општине Дољевац и огласној табли Општинске  управе општине Дољевац. 

 

 

                                                                                             НАЧЕЛНИЦА

                                                                                            ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

                                                                                             _______________________

                                                                                              Гордана Цветковић

Комплетан текст конкурса у ворд формату преузмите овде::::

Изјаву преузмите овде:::::

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121