EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Планови рада и извештаји о раду инспекција

Позитивно мишљење Координационе комисије на планове инспекција 2023. годину


Инспекција за заштиту животне средине

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Годишњи план рада инспекције за заштиту животне средине за 2024. годину

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Позитивно мишљење на план инспекцијског надзора инспекцији за заштиту животне средине општинске управе општине Дољевац за 2023. године

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину


Пореска инспекција

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину пореске инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период јануар-јун 2023. године

Извештај о раду пореске инспекције за 2022. годину

Предлог Плана рада пореске инспекције за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције на терену за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције у канцеларији за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора пореског одељења за 2021. годину

Извештај о раду пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину


Комунална инспекција

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2024. годину

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину комуналне инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2023. годину

План рада комуналне инспекције за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2022.годину

План рада комуналне инспекције за 2021. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину


Грађевинска инспекција

Програм уклањања објеката за период 01.07.2024 - 30.09.2024. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2023. годину

Програм уклањања објеката за период 01.04.2024 - 30.06.2024. године

Прописи по којима поступа грађевинска инспекција

Предлог годишњег плана грађевинске инспекције за 2024. годину

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.01.2024 - 31.03.2024. године

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.07.2023 - 30.09.2023. године

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.01.2023 - 31.03.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2022 - 31.12.2022. године

Програм уклањања објеката за период 01.07.2022 - 30.09.2022. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2021. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину


Просветна инспекција

План рада просветне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

Годишњи план просветне инспекције за 2019. годину


Инспекција за саобраћај и путеве

Прописи по којима поступа инспекција за саобраћај и путеве

Планови саобраћајне инспекције за 2023. годину

Извештаји о раду саобраћајне инспекције за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2024. годину

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2022. годину

Предлог годишњег Плана инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2023. годину са мишљењем

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2021. годину


Буџетска инспекција

Програм рада буџетске инспекције за 2021. годину


Туристичка инспекција

Сагласност начелника туристичке инспекције Одељења Ниш за предлог годишњег плана инспектора за 2023. годину

План инспекцијског надзора туристичког инспектора за 2023. годину

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Јавни конкурс за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица у 2019. години

На основу члана 43 став 1 тачка 7 Закона о запошљавању и осигурању за случај незапослености („Сл. гласник РС“, бр. 36/09, 88/10, 38/15, 113/17 – др. закон и 113/17), члана 11 став 1 тачка 3 Закона о професионалној рехабилитацији и запошљавању особа са инвалидитетом („Сл. гласник РС“, бр. 36/09 и 32/13) и чл. 94 и 129 Правилника о критеријумима, начину и другим питањима од значаја за спровођење мера активне политике запошљавања („Сл. гласник РС“, бр. 102/15, 5/17 и 9/18), Споразума о уређивању  међусобних права и обавеза у реализацији програма и мера активне политике запошљaвања закљученог између Националне службе за запошљавање и Општине Дољевац, број 0306-101-1/2019 од   15.04.2019.год.

 

НАЦИОНАЛНА СЛУЖБА ЗА ЗАПОШЉАВАЊЕ И ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ

расписују

ЈАВНИ КОНКУРС

 ЗА ОРГАНИЗОВАЊЕ СПРОВОЂЕЊА ЈАВНИХ РАДОВА НА КОЈИМА СЕ АНГАЖУЈУ НЕЗАПОСЛЕНА ЛИЦА У 2019. ГОДИНИ

 

 

 

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

 

Програм   јавних   радова   намењен   је   радном   ангажовању   првенствено   теже запошљивих незапослених лица и незапослених у стању социјалне потребе, ради очувања и унапређења радних способности незапослених, као и ради остваривања одређеног друштвеног интереса. Јавни рад спроводи послодавац - извођач јавног рада са територије општине Дољевац, кога одређује Национална служба за запошљавање (у даљем тексту: Национална служба) на основу јавног конкурса.

 

Јавни радови се организују на подручју општине Дољевац, које према степену развијености утврђеним у складу са посебним прописом Владе припада:

-         четвртој групи (степен развијености испод 60% републичког просека) и девастираним подручјима (степен развијености испод 50% републичког просека).

 

Послодавац - извођач јавног рада може организовати спровођење јавних радова са незапосленим лицима која се воде на евиденцији Националне службе за запошљавање испостава Дољевац, која припадају некој од следећих категорија:

 

-     млади до 30 година живота, вишкови запослених, старији од 50 година, лица без квалификација и нискоквалификовани, особе са инвалидитетом, Роми, радно способни корисници новчане социјалне помоћи, дугорочно незапослени (на евиденцији дуже од 12 месеци а посебно незапослена лица која траже посао дуже од 18 месеци), млади у домском смештају, млади у хранитељским породицама, млади у старатељским породицама и жртве породичног насиља.

Категорија младих у домском смештају, хранитељским и старатељским породицама подразумева младе до 30 година старости који су имали или имају статус младих у домском смештају, хранитељским и старатељским породицама.

Такође, у програме и мере активне политике запошљавања потребно је укључивати и остала теже запошљива лица из посебно осетљивих категорија незапослених као што су: жене (посебно жене жртве трговине људима), избегла и расељена лица, повратници према споразуму о реадмисији, самохрани родитељи, супружници из породице у којој су оба супружника незапослена, родитељи деце са сметњама у развоју, бивши извршиоци кривичних дела и сл. на начин којим се омогућава њихова интеграција на тржиште рада.

 

 

Пре  укључивања  у програм  Национална  служба  врши  проверу  испуњености законских и услова овог јавног конкурса за незапослено лице.

 

На јавним радовима се радно ангажује најмање 5 (пет) незапослених лица из наведених категорија незапослених.

 

Максимална дужина трајања јавног рада је четири месеца, у складу са расположивим финансијским средствима.

 

Уговором о привременим и повременим пословима утврдиће се број радних дана за свако лице укључено у јавни рад.

 

 

Јавни радови се могу спроводити у областима:

 

 •  социјалне заштите  и хуманитарног рада,
 •  одржавања и обнављања јавне инфраструктуре,
 •  одржавања и заштите животне средине и природе.

 

Средства намењена за организовање спровођења јавних радова користе се за:

 

 • исплату  накнаде  за  обављен  посао  лицима  ангажованим  на  јавним радовима по основу уговора о привременим и повременим пословима, у висини до 22.000,00 динара по лицу, на месечном нивоу за пун фонд радних часова, односно сразмерно времену радног ангажовања на месечном нивоу; која се увећава за припадајући порез и доприносе за обавезно социјално осигурање. Наведена накнада обухвата и трошкове доласка и одласка са рада;

 

 • накнаду трошкова спровођења јавних радова послодавцу, у свим областима, једнократно, у висини од:

 

- 1.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају месец дана,

 

- 1.500,00 динара по лицу за јавне радове који трају два месеца,

 

- 2.000,00 динара по лицу за јавне радове који трају три и четири месеца;

 

 • накнаду  трошкова  обуке:  у  зависности  од  врсте  и  сложености  послова  које обухвата јавни рад, у току првог месеца спровођења јавних радова може се организовати обука, по интерном програму послодавца или програму образовне установе,  односно  за  лица  ангажована  код  послодавца  -  пружаоца  услуга социјалне заштите, у складу са законом; по завршетку обуке лицу се издаје потврда/сертификат/лиценца о стеченим компетенцијама; послодавцу - извођачу јавног рада, односно образовној установи, исплаћују се средства у једнократном износу од 1.000,00 динара по ангажованом лицу које је завршило обуку и којем је издата потврда о стеченим компетенцијама; накнада трошкова обуке не може бити исплаћена за лица која су у претходном периоду већ завршила предвиђену обуку; Национална служба   процењује   оправданост   потребе   за   обуком,   уколико   исто није регулисано законом.

 

 

II УСЛОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ

 

Право учешћа на Јавном конкурсу за организовање спровођења јавних радова на којима се ангажују незапослена лица имају:

 

 •  органи аутономне покрајине и органи јединица локалне самоуправе,

 

 •  јавне установе и јавна предузећа,

 

 •  привредна друштва,

 

 •  предузетници,

 

 •  задруге и

 

 •  удружења која имају статус правног лица, односно која су уписана у Регистар Агенције за привредне регистре.

 

Право на доделу средстава за организовање спровођења јавног рада послодавац - извођач јавног рада може да оствари под условом да је измирио раније уговорне и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, уколико исте редовно измирује и да обавља делатност на територији општине Дољевац.

 

III ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВЕ Документација за подношење пријаве:

 • попуњена пријава за спровођење јавног рада на прописаном обрасцу, са детаљно разрађеним активностима у термин плану;
 • фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико послодавац - извођач јавног рада није регистрован у АПР;
 • фотографије места извођења јавног рада - за јавне радове који се спроводе у области одржавања и заштите животне средине и природе и одржавања и обнављања јавне инфраструктуре (максимално три фотографије за сваку локацију);
 • за јавне радове који се спроводе у области социјалне заштите, односно који се односе на пружање појединих услуга социјалне заштите (дневне услуге у заједници - помоћ у кући и др., услуге подршке за самостални живот - персонална асистенција и др.), фотокопија лиценце за пружање наведених услуга, у складу са прописима у области социјалне заштите;
 • информације о корисницима услуга (број и структура) - за послодавцa - извођачa јавног рада из области социјалне заштите и хуманитарног рада.

 

Уколико послодавац - извођач јавног рада организује обуку, неопходно је приложити интерни програм обуке или програм образовне установе на прописаном обрасцу Националне службе, као и биографију инструктора/предавача, осим послодавца - пружаоца услуга социјалне заштите, који подлеже обавези оспособљавања новозапослених у складу са законом.

 

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе и документацију од значаја за спровођење поступка одлучивања о одобравању средстава за спровођење јавних радова.

 

 

Начин подношења пријаве

 

Пријава за спровођење јавног рада подноси се у два примерка, надлежној организационој јединици Национaлне службе, према месту спровођења јавног рада, непосредно или путем поште, на прописаном обрасцу који се може добити у организационој јединици Национaлне службе испостава Дољевац или преузети на сајту www.nsz.gov.rs. и сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs

 
 

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

 

Одлука о одобравању средстава за спровођење јавног рада доноси се на основу ранг- листе, а након провере испуњености услова Јавног конкурса и бодовања поднете пријаве, односно приложене документације  послодавца - извођача јавног рада од стране Националне службе, у року од 30 дана од дана истека јавног конкурса. Изузетно, пријаве које испуњавају услове Јавног конкурса, а по којима није позитивно одлучено у наведеном року, могу бити поново узете у разматрање уколико се за то стекну услови.

 

 Национална служба приликом одлучивања процењује оправданост укључивања броја  лица  и/или  трајања  јавног  рада  из  пријаве,  као  и  оправданост  поднете пријаве послодавца - извођача јавног рада коме је 2017, 2018. и 2019. године финансирано спровођење јавног рада у истој области на предложеним локацијама, у складу са износом средстава који је опредељен за надлежну филијалу Националне службе.

 

Списак послодаваца - извођача којима је одобрено спровођење јавних радова се објављује на огласној табли испоставе Дољевац Националне службе.

 

БОДОВНА ЛИСТА – ЈАВНИ РАДОВИ

 

Критеријуми

 

Број бодова

 

 

 

Област спровођења јавног рада

 

Одржавање и заштита живoтне средине и природе

 

10

Социјална заштита и хуманитарни рад

 

8

 

Одржавање и обнављање јавне инфраструктуре

 

5

 

 

Дужина трајања јавног рада

3 и 4 месеца

20

2 месеца

10

1 месец

5

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Категорија лица

Јавни рад подразумева ангажовање искључиво жена без квалификација и нискоквалификованих

 

 

20

Јавни рад подразумева ангажовање искључиво лица без квалификација и нискоквалификованих

 

 

15

Јавни рад подразумева ангажовање искључиво жена које припадају следећим

категоријама: радно способни корисници новчане социјалне

помоћи, Роми, вишкови запослених, лица која посао

траже дуже од 18 месеци

 

 

 

 

10

 

 

Претходно коришћена средства Националне службе по програму јавних радова*

 

Нису раније коришћена средства

 

10

Коришћена средства у истој области на локацијама које нису обухваћене пријавом или различитим областима на истим локацијама

 

 

 

5

Коришћена средства у истој области и на истој локацији/локацијама

 

0

Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје надлежне филијале**

 

 

до 10

 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

 

70

 

*Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму јавних радова“ односи се на 2017, 2018. и 2019. годину, које је организовала и финансирала, у целости или делимично Национална служба. Изузетно, послодавцима који су претходно користили  средства, а поднели су пријаву за област социјалне  заштите и хуманитарног рада (без обзира на локацију), додељује се 5 бодова. Наведене податке из пријаве за спровођење јавног рада Национална служба ће проверавати увидом у своју евиденцију.

 

**Критеријум „Процена важности поднете пријаве за спровођење јавног рада за локално тржиште рада за подручје надлежне филијале“ подразумева да је директор надлежне филијале донео одлуку о додатним критеријумима, која је истакнута на огласној табли надлежне филијале уз јавни конкурс. На основу одлуке је могуће доделити до 10 бодова, узимајући у обзир следеће критеријуме: развијеност општине, друштвену корист која се остварује кроз реализацију јавног рада, привредни значај за развој региона, мишљење надлежног органа територијалне аутономије или локалне

самоуправе / локалног савета за запошљавање и др.

 

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

 

Послодавац - извођач јавног рада је дужан да након донете одлуке о одобравању средстава за спровођење јавног рада, а пре закљученог уговора о спровођењу јавног рада, закључи уговор о привременим и повременим пословима са изабраним незапосленим лицима са евиденције незапослених.

 

Датум ангажовања лица са којима је закључен уговор о привременим и повременим пословима не може бити пре датума закључивања уговора о спровођењу јавног рада, нити  након  60  дана  од  дана  доношења  одлуке  о  одобравању  средстава  за спровођење јавног рада.

 

Председник општине Дољевац, директор филијале Националне службе по овлашћењу директора Националне службе или други запослени којег овласти директор Националне службе и послодавац - извођач јавног рада, у року од 30 дана од дана доношења одлуке закључују уговор којим се уређују међусобна права и обавезе и на основу којег се врши исплата средстава.  Изузетно,  уколико  од  датума  доношења  одлуке  до  краја  календарске године има мање од 30 дана, уговор се закључује до краја те календарске године.

 

 

Документација за закључивање уговора о спровођењу јавног рада:

 

 • уговори о привременим и повременим пословима са незапосленим лицима, као доказ о ангажовању лица на јавном раду;

 

 • нови термин план потписан од стране послодавца - извођача јавног рада, уколико је  у  поступку  разматрања  пријаве  за  спровођење  јавног  рада  извршена корекција броја лица и/или дужине трајања јавног рада;

 

 • спецификација  средстава   -  материјала  за   рад,   у  складу   са   одобреним средствима за накнаду трошкова спровођења јавног рада;

 

 • потврда банке о отвореном наменском рачуну и картон депонованих потписа наменског рачуна, важећих у моменту пријема средстава обезбеђења и давања меничног овлашћења или потврда о отвореном евиденционом рачуну;

 

 • одговарајуће  средство  обезбеђења  уговорних  обавеза  у  складу  са  извором финансирања послодавца - извођача јавног рада;

 

 • за правна лица - доказ о извршеној регистрацији меница (попуњен и потписан захтев за регистрацију меница);

 

Докумета за преузимање:

Тект јавног конкурса у ворд формату

Образац пријаве

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121