EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Планови рада и извештаји о раду инспекција

Позитивно мишљење Координационе комисије на планове инспекција 2023. годину


Инспекција за заштиту животне средине

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Годишњи план рада инспекције за заштиту животне средине за 2024. годину

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Позитивно мишљење на план инспекцијског надзора инспекцији за заштиту животне средине општинске управе општине Дољевац за 2023. године

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину


Пореска инспекција

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину пореске инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период јануар-јун 2023. године

Извештај о раду пореске инспекције за 2022. годину

Предлог Плана рада пореске инспекције за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције на терену за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције у канцеларији за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора пореског одељења за 2021. годину

Извештај о раду пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину


Комунална инспекција

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2024. годину

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину комуналне инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2023. годину

План рада комуналне инспекције за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2022.годину

План рада комуналне инспекције за 2021. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину


Грађевинска инспекција

Програм уклањања објеката за период 01.04.2024 - 30.06.2024. године

Прописи по којима поступа грађевинска инспекција

Предлог годишњег плана грађевинске инспекције за 2024. годину

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.01.2024 - 31.03.2024. године

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.07.2023 - 30.09.2023. године

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.01.2023 - 31.03.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2022 - 31.12.2022. године

Програм уклањања објеката за период 01.07.2022 - 30.09.2022. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2021. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину


Просветна инспекција

План рада просветне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

Годишњи план просветне инспекције за 2019. годину


Инспекција за саобраћај и путеве

Прописи по којима поступа инспекција за саобраћај и путеве

Планови саобраћајне инспекције за 2023. годину

Извештаји о раду саобраћајне инспекције за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2024. годину

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2022. годину

Предлог годишњег Плана инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2023. годину са мишљењем

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2021. годину


Буџетска инспекција

Програм рада буџетске инспекције за 2021. годину


Туристичка инспекција

Сагласност начелника туристичке инспекције Одељења Ниш за предлог годишњег плана инспектора за 2023. годину

План инспекцијског надзора туристичког инспектора за 2023. годину

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Јавни оглас о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини општине Дољевац путем прикупљања писмених понуда

 На основу чл. 99 ст. 1. и ст.5.Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РСˮ, бр. 72/09, 81/09 - исправка, 64/10- УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18 и 31/2019), члана 40.став 1. тачка 19.Статута општине Дољевац („Службени лист града Ниша“, број 127/2018), члана 4.Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини општине Дољевац, прикупљањем писмених понуда, број 464-67 oд 08.11.2019.године и члана 4.Одлуке о покретању поступка отуђења непокретности у јавној својини општине Дољевац, прикупљањем писмених понуда, број 464-68 од 08.11.2019.године, Скупштина општине Дољевац, објављује

ЈАВНИ ОГЛАС

о отуђењу грађевинског земљишта у јавној својини општине Дољевац путем прикупљања писмених понуда

 

 

I           ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

 

Предмет јавног огласа је отуђење грађевинског земљишта у јавној својини општине Дољевац, прикупљањем писаних, затворених понуда, и то:

 

1) катастарска парцела бр.4555 К.О. Кочане, укупне површине 9938 м2, уписана у листу непокретности 453 К.О. Кочане, као земљиште у грађевинском подручју, у јавној својини општине Дољевац, која се према Информацији о локацији број: 353-264 од 21.10.2019. године издатој од стране Општинске управе општине Дољевац, Одељења за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности, налази у грађевинском реону, одређеним Планом детаљне регулације радно пословне зоне на југоисточном делу петље „Дољевац“ („Службени лист града Ниша“, број 75/12), у делу простора намењеног пословно-производној делатности, отуђује се по почетној купопродајној цени у износу од 40.547,68 евра, с тим што се исплата врши у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

 

- Висина депозита за кат.парцелу бр.4555 К.О. Кочане износи: 4.054,77 евра у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

 

2) катастарске парцеле: број 1867/15,  површине 186 м2, број 1867/18, површине1624 м2  и број 1867/19 , површине 261 м2, укупне површине 2.071 м2, све у К.О. Oрљане,општина Дољевац, уписано у листу непокретности број 117 К.О.Орљане,  као земљиште у грађевинском подручју, у јавној својини општине Дољевац, које се према Информацији о локацији број: 353-267 од 24.10.2019. године издатој од стране Општинске управе општине Дољевац, Одељења за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности, налази у грађевинском реону, одређеним Просторним планом општине Дољевац („Службени лист града Ниша“, број 16/2011), у делу простора Стамбена зона С2 – Становање у централоном делу насеља, са директиним приступом на главне насељске саобраћајнице, отуђују се по почетној купопродајној цени у укупном износу од 4.436,15 евра, с тим што се исплата врши у динарској противвредности по средњем курсу Народне банке Србије на дан уплате.

 

- Висина депозита за кат.парцеле бр.1867/15, бр.1867/18 и бр. 1867/19  К.О. Орљане, општина Дољевац, износи: 443,61 евра.

 

Износ наведеног депозита за уплаћује се на рачун Општинске управе општине Дољевац-депозитни рачун бр. 840-951804-08, модел  97, позив на број 81-038.

Катастарске парцеле: број 1867/15,  бр.1867/18 и 1867/19, све у К.О. Орљане,  не могу се отуђити појединачно.

Почетни износ цене за отуђење горе наведеног грађевинског земљишта утврђен је у висини  тржишне вредности грађевинског земљишта, на основу Записника о процени тржишне вредности непокретности, Министарства финансија, Пореске управе, бр.073-464-08-06075/2019-000 од 22.10.2019.године.

Предметне непокретности отуђују се, у постојећем "виђеном" стању, без права купца на накнадне рекламације.

 

II         УСЛОВИ ОТУЂЕЊА

Отуђење грађевинског земљишта  врши се у поступку прикупљања писаних затворених понуда.

Коначна купопродајна цена грађевинског земљишта биће утврђена након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда.

Купопродајна цена грађевинског земљишта утврђена у висини најповољније понуде исплатиће се у динарској противредности по званичном средњем курсу Народне банке Србије, на дан уплате.

Рок за плаћање купопродајне цене је 15 (петнаест) дана од дана закључења купопродајног уговора.

 

III        УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Рок за подношење понуда је 30 дана, од дана објављивања јавног огласа у дневном листу «Курир» , односно до 13.12. 2019.год. до 14,45 часова.

Право учешћа у поступку прикупљања писмених понуда имају сва физичка и правна лица, која  испуњавају услове огласа и која уплате депозит за предметно грађевинско земљиште.

Подносиоци понуде у обавези су да понуду поднесу на прописаним обрасцима, који се могу преузети на web сајтуопштине Дољевацwww.opstinadoljevac.rs.

Уредна и потпуна писмена понуда мора да садржи:

висину понуђене купопродајне цене изражене у еврима;

потврду о уплати депозита;

Уредна и  потпуна писмена понуда мора бити  потписана и оверена печатом уколико се ради о правном лицу и мора да садржи и све податке о подносиоцу понуде и то:

- Понуда  физичког лица мора да садржи: име и презиме, адресу, број личне карте и број телефона, а ако је лице приватни предузетник, уз понуду се прилаже  оригинални извод из регистра привредних субјеката или потврда да је предузетник  уписан у одговарајући регистар, назнаку грађевинског земљишта која је предмет отуђења, износ понуђене купопродајне цене изражене у еврима и број рачуна за враћање депозита.

- Понуда правног лица мора да садржи: назив, седиште и број телефона,  оригинални извод из регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице, не старије од 30 (тридесет) дана, копију уговора о отварању и вођењу рачуна код пословне банке код које има рачун; копију решења о додељеном пореском идентификационом броју – ПИБ; име  и  презиме  лица  овлашћеног за заступање  (директор), са овереним картоном депонованих потписа, назнаку грађевинског земљишта, које је предмет отуђења, износ понуђене купопродајне цене изражене у еврима и број рачуна за враћање депозита.

У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити  оверено од стране јавног бележника.

Пуномоћник може заступати само једног понуђача у поступку прикупљања писмених понуда.

Право учешћа у поступку прикупљања писмених понуда имају само она лица која поднесу благовремену и потпуну понуду.                  

Уколико подносилац благовремене и потпуне понуде не приступи отварању писмених понуда, сматраће се да је одустао од понуде.

У поступку прикупљања понуда, могу учествовати само лица која су положила депозит.

Благовременом се сматра понуда за отуђење предметног грађевинског земљишта у својини општине Дољевац,  приспела, до дана и сата назначеном у јавном огласу, без обзира на начин достављања.

Понуда за учешће  у поступку прикупљања понуда,  доставља се, на адресу Општинска  управа општине Дољевац, ул. Николе Тесле бр.121, 18410 Дољевац, препорученом пошиљком, или преко писарнице Општинске управе општине Дољевац, радним даном до 15 часова, у затвореној коверти,  на којој је јасно назначено:

 

1) За грађевинско земљиште, катастарску парцелу бр.4555 К.О. Кочане, општина Дољевац: “НЕ ОТВАРАТИ, Понуда за отуђење грађевинског земљишта, катастарске парцеле бр.4555 К.О. Кочане“.

 

2) За грађевинско земљиште, катастарске парцеле: број 1867/15,  бр.1867/18, и бр. 1867/19, КО Орљане, општина Дољевац: „НЕ ОТВАРАТИ, Понуда за отуђење, грађевинског земљишта, катастарских парцела: број 1867/15,  бр.1867/18, и бр. 1867/19, К.О. Орљане“.

 

На полеђини коверте видљиво назначити назив, адресу  и контакт телефон подносиоца понуде.

Понуда  у  којој  цена  није  наведена у еврима,  или  је  дата  описно  неће  се разматрати.

Скупштина општине Дољевац задржава право да поништи поступак по Јавном огласу, као и да у случају пријема неодговарајућих и непотпуних понуда не изврши избор најповољнијег понуђача.

Скупштина општине неће сносити никакву одговорност нити бити дужна да надокнади било какву штету коју би учесник евентуално могао имати поводом учешћа у овом поступку.

 

IV      ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Скупштина општине Дољевац донеће решење о формирању Комисије за спровођење поступка по јавном огласу за избор најповољнијег понуђача за продају грађевинског земљишта из тачке 1. овог огласа.

Јавно отварање приспелих  понуда извршиће се комисијски, и то:

1.За грађевинско земљиште, катастарску парцелу бр.4555 К.О. Кочане, општина Дољевац, дана 16.12.2019.год. са почетком у 15,00 часова, на првом спрату, Општинске управе општине Дољевац, у канцеларији бр.11, ул.Николе Тесле бр. 121, 18410 Дољевац;

2. За грађевинско земљиште, катастарских парцеле: број 1867/15,  бр.1867/18 и бр. 1867/19, КО Орљане, општина Дољевац дана 17.12.2019.године, са почетком у 15,00 часова, на првом спрату, Општинске управе општине Дољевац, у канцеларији бр.11, ул.Николе Тесле бр.121, 18410 Дољевац.

Услови за спровођење поступка разматрања писмених понуда су испуњени уколико пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда.

Критеријум за оцењивање понуда је: „Највиша понуђена цена“.

 

У случају да два или више понуђача понуде исту купопродајну цену, Комисија ће позвати понуђаче који су понудили исти износ купопродајне цене, да у року од 3 (три) дана од дана пријема позива доставе нову понуду, са увећаним износом у односу на претходну понуду, а које понуде ће Комисија отворити и упутити надлежном органу извештај са предлогом за избор најповољнијег понуђача.

Уколико позвани понуђачи у року од 3 (три) дана не доставе нову понуду, односно уколико су понуђачи доставили понуду са истоветном купопродајном ценом, Комисија задржава право да по слободном уверењу и ценећи целисходност правног посла, упути надлежном органу извештај са предлогом за избор најповољнијег понуђача.

Решење о избору најповољнијег понуђача, након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда за отуђење грађевинског земљишта из јавне својине Општине, доноси Скупштина општине Дољевац.

Уговор са најповољнијим понуђачем у име општине Дољевац закључује Председник општине Дољевац, или лице које он овласти, најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана коначности Решења Скупштине општине Дољевац о избору најповољнијег понуђача, након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда, да се предметно грађевинско земљиште у јавној својини општине отуђи најповољнијем понуђачу.

Уколико понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 8 (oсам) дана од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор, сматраће се да је одустао од купопродаје, а на закључење уговора биће позван следећи најповољнији понуђач.

У року од 8 (oсам)  дана од дана доношења одлуке Скупштине општине Дољевац о избору најповољнијег понуђача, учеснике огласа Скупштина општине ће обавестити писмено о избору најповољније понуде.

Најповољнијем понуђачу се уплаћени депозит задржава до закључења уговора о купопродаји и исти се урачунава у купопродајну цену.

Депозит се задржава :

  1. Уколико заинтересовано лице уплати депозит, а не поднесе понуду;
  2. Уколико је уплаћен од стране лица које није подносилац понуде;
  3. Уколико  понуђач чија је понуда проглашена најповољнијом, у року од 8 дана од дана пријема позива за закључење уговора, не потпише уговор;
  4. Уколико најповољнији понуђач потпише уговор, а не уплати целокупну купопродајну цену у року од 15 дана од дана закључења уговора.

Депозит се, у случају да понуђач не буде изабран каонајповољнији, враћа у року од 10 дана од дана доношења одлуке о избору најповољнијег понуђача.

Разгледање грађевинског земљишта, које је предмет отуђења, може се извршити сваког радног дана у времену од 10 – 14 часова уз претходну најаву Одељењу за привреду и финансије, Општинске управе општине Дољевац, позивом на телефон број 018/4810-054, локал бр.12, најкасније  један дан, пре разгледања. 

Додатна  обавештења и информацијео јавном огласу могу се добити од Општинске управе општине Дољевац, Одељења за привреду и финансије на телефон број 018/4810-054, локал бр.12., у термину од 08,00-14,00 часова. Контакт особа је: начелник Одељења за привреду и финансије, дипл.економиста Јовица Пешић.

Јавни оглас објавити у дневном листу „Курир“ и на сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs.

 

Докумета за преузимање:

Текст огласа у ворд формату

Образац понуде физичког лица

Образац понуде предузтника

Образац понуде правног лица

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121