EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Програм рада буџетске инспекције за 2021

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама из буџета општине Дољевац у 2021. години

На основу члана 5 Правилника о критеријумима и поступку доделе средстава  црквама и верским заједницама, број 400-168 од 04.10.2018. године и члана 6. Одлуке о буџету општине Дољевац за 2021. годину (''Службени лист Града Ниша'', бр. 120/2020)

   Председник општине Дољевац расписује

 

 JАВНИ КОНКУРС

за доделу средстава црквама и верским заједницама из буџета општине Дољевац у 2021. години

 

 

  I ОБЛАСТ И ИЗНОС СРЕДСТАВА ЗА КОЈИ СЕ РАСПИСУЈЕ КОНКУРС

 

           Расписује се јавни конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама за реализовање програма у циљу унапређивања верских  слобода и остваривања општег добра и заједничког интереса. Одлуком о буџету општине Дољевац за 2021. годину („Сл.лист града Ниша“ бр. 120/2020),  предвиђена су средства у Разделу „„5 – Општинска управа“, Програмска класификација „0901-0003 - Подршка социо-хуманитарним организацијама“,  Функц.кл. „090 - Социјална заштита некласификована на другом месту“,  економска класификација – „481000 - Дотације невладиним организацијама“, у износу од  1.000.000,00 динара.

 

IIОСНОВНИ УСЛОВИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА  ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА СУ:

 

-          да подносилац програма има статус цркве или верске заједнице,

-          да је подносилац програма основан у складу са прописима којим је уређено његово оснивање,

-          да је седиште подносиоца програма на територији општине Дољевац, или

-          да се програм од јавног интереса реализује на територији општине Дољевац

 

III КРИТЕРИЈУМИ ЗА ДОДЕЛУ СРЕДСТАВА ЦРКВАМА И ВЕРСКИМ ЗАЈЕДНИЦАМА ЗА РЕАЛИЗОВАЊЕ ПРОГРАМА ИЗ БУЏЕТА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦСУ:

 

-          карактер и значај програма;

-          капацитет за реализацију програма;

-          досадашња искуства у реализацији програма;

-          број корисника према којима је усмерен програм.

 

  IV РОК РЕАЛИЗАЦИЈЕ ПРОГРАМА/ПРОЈЕКАТА

 

-          најкасније до  31.12.2021. године

 

V      ОБАВЕЗНА КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

      Предлагач програма / пројекта обавезан је да достави следећу документацију:

  1. Образац пријаве на конкурс  општини Дољевац, за доделу средстава црквама и верским заједницама за 2021. годину
  2. Одлуку цркве или верске заједнице о изградњи, адаптацији и реконструкцији верског објекта за који се конкурише;
  3. Доказ о добијеним потребним дозволама и сагласностима надлежних органа предвиђеним законом и прописима који регулишу ову област.

 

VI    НАЧИН ПРИЈАВЉИВАЊА НА КОНКУРС

 

Пријава на конкурс доставља се у затвореној коверти са назнаком „За конкурс за доделу средстава црквама и верским заједницама – не отварати“ пошти или писарници општине Дољевац на адресу Општинска управа општине Дољевац - Комисији за доделу средстава црквама и верским заједницама, ул. Николе Тесле бр.121, 18410 Дољевац.

            Одлуку о додели средстава доноси председник општине на предлог комисије.

 

VII - РОКОВИ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПРИЈАВА НА ЈАВНИ ПОЗИВ / КОНКУРС

             Пријава на конкурс подноси се на обрасцу који је саставни део конкурсне документације .

Конкурс је отворен до 26.02.2021. и објављује се на сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs  и огласној табли Општинске управе општине Дољевац.

             Благовременом доставом сматра се пријава предата на писарници Општинске управе, односно препоручена пошиљка предата пошти најкасније до истека последњег дана утврђеног рока за предају конкурсне документације (печат поште), без обзира на датум приспећа.

Неблаговремене и непотпуне пријаве Комисија неће разматрати.

              Конкурсна документација може се преузети са интернет странице општине Дољевац  www.opstinadoljevac.rs

За додатне информације можете се обратити на број телефона 018/4810-054, или путем електронске поште на адресу This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 

 

Број: 400-47

У Дољевцу, дана 11.02.2021. године

 

                                                                                                                     ПРЕДСЕДНИК ОПШТИНЕ

                                                                                                                                            Горан Љубић

Документација:

Образац пријаве

 

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121