EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Планови рада и извештаји о раду инспекција

Позитивно мишљење Координационе комисије на планове инспекција 2023. годину


Инспекција за заштиту животне средине

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Годишњи план рада инспекције за заштиту животне средине за 2024. годину

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Позитивно мишљење на план инспекцијског надзора инспекцији за заштиту животне средине општинске управе општине Дољевац за 2023. године

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину


Пореска инспекција

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину пореске инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период јануар-јун 2023. године

Извештај о раду пореске инспекције за 2022. годину

Предлог Плана рада пореске инспекције за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције на терену за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције у канцеларији за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора пореског одељења за 2021. годину

Извештај о раду пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину


Комунална инспекција

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2024. годину

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину комуналне инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2023. годину

План рада комуналне инспекције за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2022.годину

План рада комуналне инспекције за 2021. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину


Грађевинска инспекција

Програм уклањања објеката за период 01.04.2024 - 30.06.2024. године

Прописи по којима поступа грађевинска инспекција

Предлог годишњег плана грађевинске инспекције за 2024. годину

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.01.2024 - 31.03.2024. године

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.07.2023 - 30.09.2023. године

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.01.2023 - 31.03.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2022 - 31.12.2022. године

Програм уклањања објеката за период 01.07.2022 - 30.09.2022. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2021. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину


Просветна инспекција

План рада просветне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

Годишњи план просветне инспекције за 2019. годину


Инспекција за саобраћај и путеве

Прописи по којима поступа инспекција за саобраћај и путеве

Планови саобраћајне инспекције за 2023. годину

Извештаји о раду саобраћајне инспекције за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2024. годину

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2022. годину

Предлог годишњег Плана инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2023. годину са мишљењем

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2021. годину


Буџетска инспекција

Програм рада буџетске инспекције за 2021. годину


Туристичка инспекција

Сагласност начелника туристичке инспекције Одељења Ниш за предлог годишњег плана инспектора за 2023. годину

План инспекцијског надзора туристичког инспектора за 2023. годину

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ У ПОСТУПКУ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

На основу чл. 99. ст. 1. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС” број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14, 83/18 31/2019, 37/2019 - др.закон, 9/2020 и 52/2021), члана 35. Закона о јавној својини  ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон и 108/2016,113/2017, 495/2018 и 153/2020), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Службени гласник РС” број 16/18) и члана 16. и 17. Одлуке о прибављању и располагању стварима у јавној својини општине Дољевац („Службени лист града Ниша“, број 13/2019 и 21/2021), објављује

 

О Г Л А С

О  ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА ИЗ ЈАВНЕ СВОЈИНЕ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ У

ПОСТУПКУ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

 

I ПРЕДМЕТ ОГЛАСА:

 

Предмет јавног огласа је отуђење непокретности, неизграђеног грађевинског земљишта, укупне површине 36.610 м2из јавне својине општине Дољевац, прикупљањем писмених затворених понуда, и то:

- кат. парцеле број 568/13 КО Шајиновац, општина Дољевац, површине 938 м2,

- кат.парцеле број 568/16  КО Шајиновац, општина Дољевац, површине 79 м2,

- кат.парцеле број 568/18  КО Шајиновац, општина Дољевац,  површине 1482 м2,

- кат.парцеле број 568/20  КО Шајиновац, општина Дољевац,  површине 90 м2,

- кат.парцеле број 568/21  КО Шајиновац, општина Дољевац,  површине 62 м2,

- кат.парцеле број 568/22 КО Шајиновац, општина Дољевац,  површине 2351 м2,

- кат.парцеле број 568/24  КО Шајиновац, општина Дољевац,  површине 2033 м2,

- кат.парцеле број 568/25  КО Шајиновац, општина Дољевац,  површине 494 м2,

- кат.парцеле број 568/26  КО Шајиновац, општина Дољевац,  површине 44 м2,

- кат.парцеле број 568/27  КО Шајиновац, општина Дољевац,  површине 130 м2,

- кат.парцеле број 568/28  КО Шајиновац, општина Дољевац,  површине 2127 м2,

- кат.парцеле број 568/30  КО Шајиновац, општина Дољевац,  површине 587 м2,

- кат.парцеле број 568/41  КО Шајиновац, општина Дољевац,  површине 25387  м2,

- кат.парцеле број 568/43  КО Шајиновац, општина Дољевац,  површине 369 м2 и

- кат.парцеле број 568/47 КО Шајиновац, општина Дољевац, површине 437 м2,  уписане у листу непокретности бр.56 КО Шајиновац, као јавна својина Општине Дољевац.

 

Сходно Информацији о локацији, Одељења за урбанизам и инспекцијске послове, Општинске управе општине Дољевац бр.353-55 од 14.02.2023.године, Планом детаљне регулације пословно-производно-трговинског комплекса са изградњом соларних електрана у Шајиновцу .(„Службени лист Града Ниша“ број 104/2012, 110/2018 и 140/2022), предвиђена намена  горе наведених кат. парцела, које су предмет отуђења је: Пословно-производно-трговински комплекс и соларне електране (мешовита намена).

- Почетна цена непокретности:  60.772,60 ЕУР

- Износ депозита:  6.077,26 ЕУР

Почетни износ цене за отуђење горе наведених непокретности утврђен је на основу процењене тржишне вредности непокретности, у складу са Извештајем лиценцираног проценитеља Александара Јанића о процени тржишне вредности непокретности од 09.12.2022. године, износи 1,66 ЕУР  по м2.

Наведене непокретности се отуђују у виђеном и постојећем стању, без права купаца на накнадну рекламацију.

 

Предметне кат.парцеле не могу се отуђити појединачно.

 

II. УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право учешћа у поступку прикупљања писмених понуда имају сва физичка и правна лица, у складу са законом, која у року од 15 дана од дана објављивања овог огласа, доставе потпуне понуде.

Понуда у поступку прикупљања писмених понуда мора бити читко попуњена и достављена у затвореној коверти са видљивом назнаком на коверти на који се оглас односи и на које непокретности, као и ко је подносилац понуде.

Понуда  правног лица мора да садржи: назнаку непокретности које су предмет отуђења, назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од овлашћеног лица, оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из јавног огласа, доказ о уплаћеном депозиту, број рачуна за враћање депозита.

Уз понуду правног лица прилаже се извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Понуда  физичког лица мора да садржи: назнаку непокретности које су предмет отуђења,  име и презиме, адресу, број личне карте и број телефона, изјаву о прихватању свих услова из јавног огласа, доказ о уплаћеном депозиту, број рачуна за враћање депозита и мора бити потписана, а ако је то лице предузетник уз понуду се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Подносиоци понуде у обавези су да у понуди наведу износ који се нуди за предметне непокретности.

У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено код надлежног органа.

Сви подносиоци понуда морају уз понуду доставити оригинал доказа о уплати депозита, чији је износ наведен уз непокретности, које су предмет овог огласа и који се уплаћује на рачун Општинске управе Дољевац-депозитни рачун бр. 840-951804-08, модел  97, позив на број 81-038, најкасније два дана пре истека рока за подношење пријава за оглас.

Уплата депозита од лица које није подносилац понуде неће бити прихваћена, те ће се понуда уз тако уплаћен депозит сматрати непотпуном.

Заинтересовани понуђачи могу да разгледају непокретности које су предмет отуђења, најкасније два дана пре отварања понуда.

Право учешћа у поступку прикупљања писмених понуда имају само она лица која поднесу благовремену и потпуну понуду.

Благовременом се сматра понуда за отуђење непокретности из јавне својине општине Дољевац,  приспела, до дана и сата датог у јавном огласу, без обзира на начин достављања.

Понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно објављеном огласу.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне понуде, не могу да учествују у поступку прикупљања понуда, а непотпуне односно неблаговремене понуде се одбацују.

Понуде за учешће  у поступку прикупљања писмених понуда,  достављају се у затвореној коверти, непосредно преко писарнице Општинске управе општине Дољевац, ул. Николе Тесле бр. 121, 18410 Дољевац, или препорученом пошиљком, најкасније до06.03.2023.године до 14,00 часова, са назнаком “НЕ ОТВАРАТИ, Понуда за отуђење  непокретности, неизграђеног грађевинског земљишта  из јавне својине општине Дољевац у поступку прикупљања писмених понуда“.

На полеђини коверте видљиво назначити назив, адресу  и контакт телефон подносиоца понуде.

 

III. ПОСТУПАК ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА И ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Поступак прикупљања писмених понуда спроводи Комисија за спровођење поступка отуђења непокретности у јавној својини општине Дољевац, у поступку прикупљања писмених понуда, образована решењем Скупштине општине Дољевац.

Подносиоци неблаговремене односно непотпуне понуде немају право да учествују у поступку прикупљања писмених понуда.

Уколико подносилац благовремене и потпуне понуде не приступи поступку прикупљања писмених понуда, сматраће се да је одустао од понуде.

Поступак прикупљања писмених понуда, спровешће се уколико на оглас пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.

Отварање писмених понуда извршиће се комисијски,  дана06.03.2023.године, са почетком у 14,00 часова, на првом спрату, Општинске управе општине Дољевац, у канцеларији бр.11, ул. Николе Тесле бр.121, 18410 Дољевац.

Решење о избору најповољнијег понуђача, након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине Општине, доноси  Скупштина општине Дољевац.

Уговор са најповољнијим понуђачем у име општине Дољевац закључује Председник општине најкасније у року од 30 (тридесет) дана, од дана доношења одлуке  о избору најповољнијег понуђача након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда, да се непокретности из јавне својине отуђе најповољнијем понуђачу, а купопродајна цена мора бити плаћена у целости року од 15 (петанест) дана од дана закључења и овере уговора са најповољнијим понуђачем, код надлежног јавног бележника.

Уколико најповољнији понуђач не закључи уговор или не плати купопродајну цену у наведеним роковима, губи право на повраћај депозита.

Учеснику поступка прикупљања писмених понуда, којем се предметно земљиште отуђује, уплаћени депозит се урачунава у цену, док се осталим учесницима, по завршетку поступка прикупљања писмених понуда, депозит враћа у номиналном износу и без права на камату, у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

Општина Дољевац неће сносити никакву одговорност, нити је у обавези да надокнади било какву штету и трошкове, које би учесник евентуално могао имати поводом учешћа у овом поступку.

Трошкови пореза на пренос апсолутних права, трошкови овере уговора и сви други евентуални трошкови који могу настати из реализације овог правног посла падају на терет купца.

Рок за подношење понуда утврђује се на 15 дана, од дана објављивања јавног огласа у дневном листу «Информер».

Јавни оглас се објављује и на сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs.

Додатна обавештења и информације о овом јавном огласу могу се добити код Општинске управе општине Дољевац, Одељења за привреду и финансије, на телефон број 018/4810-054, локал бр.12.

 

Комплетну документацију (ZIP архиву) можете преузети кликом на овај линк.

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121