EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Планови рада и извештаји о раду инспекција

Позитивно мишљење Координационе комисије на планове инспекција 2023. годину


Инспекција за заштиту животне средине

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Годишњи план рада инспекције за заштиту животне средине за 2024. годину

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Позитивно мишљење на план инспекцијског надзора инспекцији за заштиту животне средине општинске управе општине Дољевац за 2023. године

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину


Пореска инспекција

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину пореске инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период јануар-јун 2023. године

Извештај о раду пореске инспекције за 2022. годину

Предлог Плана рада пореске инспекције за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције на терену за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције у канцеларији за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора пореског одељења за 2021. годину

Извештај о раду пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину


Комунална инспекција

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2024. годину

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину комуналне инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2023. годину

План рада комуналне инспекције за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2022.годину

План рада комуналне инспекције за 2021. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину


Грађевинска инспекција

Програм уклањања објеката за период 01.07.2024 - 30.09.2024. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2023. годину

Програм уклањања објеката за период 01.04.2024 - 30.06.2024. године

Прописи по којима поступа грађевинска инспекција

Предлог годишњег плана грађевинске инспекције за 2024. годину

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.01.2024 - 31.03.2024. године

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.07.2023 - 30.09.2023. године

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.01.2023 - 31.03.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2022 - 31.12.2022. године

Програм уклањања објеката за период 01.07.2022 - 30.09.2022. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2021. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину


Просветна инспекција

План рада просветне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

Годишњи план просветне инспекције за 2019. годину


Инспекција за саобраћај и путеве

Прописи по којима поступа инспекција за саобраћај и путеве

Планови саобраћајне инспекције за 2023. годину

Извештаји о раду саобраћајне инспекције за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2024. годину

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2022. годину

Предлог годишњег Плана инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2023. годину са мишљењем

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2021. годину


Буџетска инспекција

Програм рада буџетске инспекције за 2021. годину


Туристичка инспекција

Сагласност начелника туристичке инспекције Одељења Ниш за предлог годишњег плана инспектора за 2023. годину

План инспекцијског надзора туристичког инспектора за 2023. годину

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Решење о постављању Гордане Цветковић за начелника Општинске управе Општине Дољевац

 

На основу члана 46. става 1. тачка 7, члана 54. а у вези са чланом 56. става 1. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,83/14-др.закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-др. закон), члана 49. став 2. и члана 99.став 1. и 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/16 и 113/17, 95/18, 114/21, 113/17, 95/18-др. закон 86/19-др. закон, 157/20-др. закон и 123/21- др. закон), члана 86. става 1. тачке 13 Статута општине Дољевац („Службени лист града Ниша“, број 127/18, 91/19 и 21/20), члана 2. став 1. тачка 13) и члана 17. став 5. Одлуке о општинском већу општине Дољевац („Службени лист града Ниша“, број 127/18,8/20 и 70/21),

Општинско веће општине Дољевац, којим по овлашћењу председника општине и Општинског већа, број: 02-139 од 18.07.2023. године, председава заменик председника општине и члан Општинског већа по функцији, мр екон. Милош Вукотић, на седници одржаној дана 27. јула 2023. године, донело је

Р Е Ш Е Њ Е

I ГОРДАНА ЦВЕТКОВИЋ, дипломирани правник, поставља се за начелника Општинске управе општине Дољевац, на период од 5 година.

II Именована ступа на положај, даном доношења овог Решења.

III Ово Решење објавити у „Службеном листу града Ниша“.

О б р а з л о ж е њ е

Општинско веће општине Дољевац на седници одржаној дана 30.07.2018. године донело је Решење број 112-57 о постављењу Гордана Цветковић дипломираног правника, за начелника Општинске управе општине Дољевац, на период од 5 година, а након расписаног и спроведеног конкурса.

Чланом 46. став 1. тачка 7. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС“, број 129/07,83/14-др.закон, 101/16-др. закон, 47/18 и 111/21-др. закон), прописано је да Општинско веће поставља и разрешава начелника Општинске управе.

Чланом 49. став 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Сл. гласник РС“, број 21/16 и 113/17, 95/18, 114/21, 113/17, 95/18-др. закон 86/19-др. закон, 157/20-др. закон и 123/21- др. закон), прописано је да Општинско веће поставља и разрешава начелника управе.

Чланом 99. став 1. и 2. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе прописано је да службеник ступа на положај даном доношења решења о

постављењу на положај и да службеник на положају може после протека времена на које је постављен, бити поново постављен на исти положај без јавног конкурса.

Чланом 86. став 1. тачка 13) Статута општине Дољевац („Службени лист града Ниша“, број 127/18, 91/19 и 21/20), прописано је да Општинско веће поставља и разрешава начелника Општинске управе.

Чланом 2. став 1. тачка 13) Одлуке о општинском већу општине Дољевац („Службени лист града Ниша“, број 127/18,8/20 и 70/21), прописано је да Општинско веће поставља и разрешава начелника Општинске управе.

На основу свега напред наведеног одлучено је као у диспозитиву решења.

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и против њега се може покренути управни спор тужбом које се подноси непосредно Управном суду у Београду у року од 30 дана од дана достављања овог решења.

Решење доставити:

  • Гордани Цветковић
  • Рачуноводству
  • Архиви

Број: 112-44

У Дољевцу, 27.07.2023. године

ОПШТИНСКО ВЕЋЕ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

ПРЕДСЕДАВАЈУЋИ

мр екон. Милош Вукотић

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121