EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Планови рада и извештаји о раду инспекција

Позитивно мишљење Координационе комисије на планове инспекција 2023. годину


Инспекција за заштиту животне средине

Годишњи план рада инспекције за заштиту животне средине за 2024. годину

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Позитивно мишљење на план инспекцијског надзора инспекцији за заштиту животне средине општинске управе општине Дољевац за 2023. године

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину


Пореска инспекција

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину пореске инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период јануар-јун 2023. године

Извештај о раду пореске инспекције за 2022. годину

Предлог Плана рада пореске инспекције за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције на терену за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције у канцеларији за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора пореског одељења за 2021. годину

Извештај о раду пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину


Комунална инспекција

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2024. годину

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину комуналне инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2023. годину

План рада комуналне инспекције за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2022.годину

План рада комуналне инспекције за 2021. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину


Грађевинска инспекција

Прописи по којима поступа грађевинска инспекција

Предлог годишњег плана грађевинске инспекције за 2024. годину

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.01.2024 - 31.03.2024. године

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.07.2023 - 30.09.2023. године

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.01.2023 - 31.03.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2022 - 31.12.2022. године

Програм уклањања објеката за период 01.07.2022 - 30.09.2022. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2021. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину


Просветна инспекција

План рада просветне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

Годишњи план просветне инспекције за 2019. годину


Инспекција за саобраћај и путеве

Прописи по којима поступа инспекција за саобраћај и путеве

Планови саобраћајне инспекције за 2023. годину

Извештаји о раду саобраћајне инспекције за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2024. годину

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2022. годину

Предлог годишњег Плана инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2023. годину са мишљењем

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2021. годину


Буџетска инспекција

Програм рада буџетске инспекције за 2021. годину


Туристичка инспекција

Сагласност начелника туристичке инспекције Одељења Ниш за предлог годишњег плана инспектора за 2023. годину

План инспекцијског надзора туристичког инспектора за 2023. годину

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ПРИЈАВЉЕНИХ ЗА ПОПИСИВАЧЕ У ПОПИСУ ПОЉОПРИВРЕДЕ 2023 И СПИСАК ПОТРЕБНЕ ДОКУМЕНТАЦИЈЕ

РАНГ ЛИСТА КАНДИДАТА ПРИЈАВЉЕНИХ ЗА ПОПИСИВАЧЕ
ЗА ТЕРИТОРИЈУ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ У ПОПИСУ ПОЉОПРИВРЕДЕ 2023.

Ранг листу погледајте на овом линку (ПДФ документ).

 

СПИСАК ДОКУМЕНАТА КОЈЕ ТРЕБА ДОНЕТИ У ОПШТИНУ У ПРОСТОРИЈЕ ПОПИСНЕ КОМИСИЈЕ

 

Документација обавезна за све кандидате:

–       фотокопија личне карте, односно очитана лична карта или фотокопија пасоша;

–       фотокопија дипломе или потврда образовне установе о стеченој стручној спреми и оригинал на увид:

  • ако кандидат није у могућности да донесе диплому на увид прихвата се и оверена фотокопија дипломе,
  • као доказ о завршеној средњој школи уместо дипломе средње школе прихвата се и Уверење о студирању или други одговарајући доказ о уписаном факултету (индекс, потврда и сл.),
  • ако кандидат има инострану диплому признаје се само нострификована диплома или потврда о предатом захтеву за нострификацију (изузетак су дипломе стечене у Црној Гори или у Републици Српској);

–       уверење о некажњавању (издаје МУП-не старије од 6 месеци);

–       уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није покренута истрага (издају основни судови – не старије од 6 месеци).

Напомена: уколико жели, кандидат може приликом предаје остале потребне документације да потпише сагласност да Републички завод за статистику по службеној дужности прибави Уверење о некажњавању и Уверење да се против кандидата не води кривични поступак и да није покренута истрага. Уколико жели да ова документа прибави сам, а није их прибавио до предаје документације, крајњи рок за њихову доставу ПК јесте почетак обуке.

Незапослени кандидати, поред обавезне документације, достављају још и следеће:

–       потврду из надлежне филијале фонда ПИО, да кандидату у тренутку пријаве не тече стаж осигурања

Незапослена лица, односно лица која нису у радном односу у складу са одредбама Закона о раду, а која су код другог послодавца радно ангажована по основу уговора о делу  или другог основа  који омогућава пријаву од стране Завода ангажовања  по основу уговора о обављању привремених и повремених послова у Централног регистру обавезног социјалног осигурања, могу да се пријаве за рад у Попису, достављају још и следеће:

–          фотокопију важећег уговора и потврду из надлежне филијале фонда ПИО о основу по коме су пријављени у Централни регистар социјалног осигурања

Напомена: Студенти који су се пријавили за рад у општини/граду у којем студирају, а не у општини/граду где имају пријављено пребивалиште/боравиште, поред остале документације, треба да донесу на увид и уверење о студирању или индекс и да приложе фотокопију уверења, односно фотокопију странице индекса са подацима о кандидату и високошколској установи у којој студирају.

Старосни пензионери, поред обавезне документације, достављају још и следеће:

–       фотокопију последњег пензионог чека, или

–       фотокопију решења о пензији

Запослени и лица ангажована по основу Уговора о обављању привремених и повремених послова са непуним радним временом, достављају још и следеће:

–       фотокопију важећег уговора или потврду послодавца (наведена дужина трајања радног времена).

Запослене са пуним радним временом, достављају још и следеће:

–       фотокопију важећег уговора или потврду послодавца о заснивању радног односа са пуним радним временом.

Напомена:

  • Сва лица запослена у органима државне управе, аутономне покрајине или јединицама локалне самоуправе у обавези су да прибаве писмену  Сагласност руководиоца/послодавца за додатни рад ван радног времена код другог послодавца и приликом доласка на предају документације и интервју исту доставе у оригиналу.
  • Јавни функционери, чија јавна функција захтева рад са пуним радним временом или стални рад, да би учествовали у изборном поступку за пописиваче у Попису поред остале документације, достављају и позитивно мишљење органа који их је изабрао, поставио или именовао на јавну функцију. Јавни функционери су дужни да поступају у складу са чл. 46 Закона о спречавању корупције („Службени гласник РС“, бр. 35 од 21. маја 2019, 88 од 13. децембра 2019, 11 од 12. фебруара 2021 - Аутентично тумачење, 94 од 27. септембра 2021, 14 од 7. фебруара 2022).
  • Уколико су кандидати у моменту пријаве били радно ангажовани по основу Уговора о обављању привремених и повремених послова (који истиче најкасније до 15. септембра2023. године), приликом предаје документације  потребно је да доставе фотокопију важећег уговора, а најкасније до 18. септембра 2023. године доставе потврду од ПИО фонда да је престао да им тече стаж осигурања. Постојање Уговора о обављању привремених и повремених послова са пуним радним временом у периоду од 16. септембра до 20. децембра 2023. године искључује могућност ангажовања на пословима попосивача.
  • Кандидати који су радно ангажовани по основу Уговора о обављању привремених и повремених послова са непуним радним временом (не више од 30 часова недељно) приликом предаје документације потребно је да доставе фотофокопију важећег уговора. Такви кандидати могу бити ангажовани без обзира на  трајања самог уговора (уговор може истицати и након 15. септембра 2023. године), битно је само да је у питању непуно радно време – до 30 часова недељно.

Уколико је кандидат поднео захтев за издавање уверења (МУП-у и/или суду) али још увек није добио документ, дужан је да приложи доказ о поднетом захтеву, а уверење може доставити ПК накнадно – пре почетка обуке. У том случају Пописна комисија је дужна да о томе сачини Записник.

У случају да кандидат изјави да је поднео захтев, али нема доказ о томе, дужан је да попуни изјаву коју ће добити од ПК.

Уколико кандидат приложи доказ (поврда/фотографија) о поднетом захтеву за једно уверење, а за друго уверење не располаже одговарајућим доказом, у том случају попуњавају се оба документа (Записник и Изјава).

Ако се увидом у документацију установи да је кандидат у пријави навео нетачне податке, број бодова ће бити коригован и кандидат ће поново бити рангиран. У случају да је остварио мањи број бодова од кандидата који је рангиран као последњи на списку кандидата за дато насељено место/кластер, кандидат може бити искључен из даљег изборног поступка.

Уколико кандидат не преда тражену документацију, или се увидом у тражена документа установи да не испуњава предвиђене опште услове, искључује се из даљег изборног поступка.

Уколико се кандидат не јави Пописној комисији нити се појави у предвиђеном терминуза предају докумената и интервју  сматраће се да је одустао од рада у Попису.

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121