EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Планови рада и извештаји о раду инспекција

Позитивно мишљење Координационе комисије на планове инспекција 2023. годину


Инспекција за заштиту животне средине

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Годишњи план рада инспекције за заштиту животне средине за 2024. годину

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Позитивно мишљење на план инспекцијског надзора инспекцији за заштиту животне средине општинске управе општине Дољевац за 2023. године

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину


Пореска инспекција

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину пореске инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период јануар-јун 2023. године

Извештај о раду пореске инспекције за 2022. годину

Предлог Плана рада пореске инспекције за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције на терену за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције у канцеларији за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора пореског одељења за 2021. годину

Извештај о раду пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину


Комунална инспекција

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2024. годину

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину комуналне инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2023. годину

План рада комуналне инспекције за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2022.годину

План рада комуналне инспекције за 2021. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину


Грађевинска инспекција

Програм уклањања објеката за период 01.07.2024 - 30.09.2024. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2023. годину

Програм уклањања објеката за период 01.04.2024 - 30.06.2024. године

Прописи по којима поступа грађевинска инспекција

Предлог годишњег плана грађевинске инспекције за 2024. годину

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.01.2024 - 31.03.2024. године

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.07.2023 - 30.09.2023. године

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.01.2023 - 31.03.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2022 - 31.12.2022. године

Програм уклањања објеката за период 01.07.2022 - 30.09.2022. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2021. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину


Просветна инспекција

План рада просветне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

Годишњи план просветне инспекције за 2019. годину


Инспекција за саобраћај и путеве

Прописи по којима поступа инспекција за саобраћај и путеве

Планови саобраћајне инспекције за 2023. годину

Извештаји о раду саобраћајне инспекције за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2024. годину

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2022. годину

Предлог годишњег Плана инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2023. годину са мишљењем

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2021. годину


Буџетска инспекција

Програм рада буџетске инспекције за 2021. годину


Туристичка инспекција

Сагласност начелника туристичке инспекције Одељења Ниш за предлог годишњег плана инспектора за 2023. годину

План инспекцијског надзора туристичког инспектора за 2023. годину

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

ОГЛАС О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ У ПОСТУПКУ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

OПШТИНА ДОЉЕВАЦ
ул.Николе Тесле 121, 18410 Дољевац

 

На основу чл. 99. ст. 1. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС” број 72/09, 81/09, 24/11, 121/12, 132/14, 145/14, 83/18 31/2019, 37/2019 - др.закон, 9/2020, 52/2021 и 62/2023), члана 35. Закона о јавној својини  ("Сл. гласник РС", бр. 72/2011, 88/2013, 105/2014, 104/2016 - др. закон и 108/2016,113/2017, 495/2018 и 153/2020), члана 19. Уредбе о условима прибављања и отуђења непокретности непосредном погодбом, давања у закуп ствари у јавној својини и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда (“Службени гласник РС” број 16/18 и 79/2023), члана 24. Одлуке о грађевинском земљишту („Службени лист града Ниша“, број 15/24) и члана 13. Одлуке о прибављању, располагању  и управљању стварима и другим имовинским правима  у јавној својини општине Дољевац („Службени лист града Ниша“, број 13/2019 и 21/2021), објављује

 

О Г Л А С
О ОТУЂЕЊУ НЕИЗГРАЂЕНОГ ГРАЂЕВИНСКОГ ЗЕМЉИШТА У ЈАВНОЈ СВОЈИНИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ У
ПОСТУПКУ ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА

 

I ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

 

Предмет јавног огласа је отуђење непокретности, неизграђеног грађевинског земљишта  у јавној својини општине Дољевац, прикупљањем писмених понуда, и то:

 1. кат. парцела број 568/15, КО Шајиновац, општина Дољевац, површине 58 м2, по почетној цени, у висини тржишне вредности у износу од 1,57 евра по м2, односно у укупном износу од  91,06 евра;

Висина депозита: 9,11 евра

 1. кп.бр.568/19, КО Шајиновац, општина Дољевац, површине 1087 м2, по почетној цени, у висини тржишне вредности  у износу од 1,57 евра по м2, односно у укупном износу од  1.706,59 евра;

Висина депозита: 170, 66 евра

 1. кп.бр.568/29, КО Шајиновац, општина Дољевац, површине 35 м2, по почетној цени, у висини тржишне вредности  у износу од  1,57 евра по м2, односно у укупном износу од 54,95 евра;

Висина депозита: 5,50 евра

 1. кп.бр.568/42, КО Шајиновац, општина Дољевац, површине 330 м2, по почетној цени, у висини тржишне вредности  у износу од  1,57 евра по м2, односно у укупном износу од 518,10 евра;

Висина депозита: 51,81 евра

 1. кп.бр. 568/44, КО Шајиновац, општина Дољевац, површине 37 м2,  по почетној цени, у висини тржишне вредности  у износу од 1,57 евра по м2, односно у укупном износу од 58,09 евра;

Висина депозита: 5,81 евра

 1. кп.бр.568/45, КО Шајиновац, општина Дољевац, површине 10 м2, по почетној цени, у висини тржишне вредности  у износу од 1,57 евра по м2, односно у укупном износу од 15,70 евра;

Висина депозита:1,57 евра, с тим што се ислата врши у динарској противвредности по средњем званичном курсу Народне банке на дан уплате.

 

Почетни износ цене за отуђење горе наведених  кат.парцела утврђен је на основу процењене тржишне вредности предметних кат.парцела у складу са Извештајем лиценцираног проценитеља Александара Јанића о процени тржишне вредности непокретности од 09.05.2024. године.

Сходно Информацији о локацији, Одељења за урбанизам и инспекцијске послове, Општинске управе општине Дољевац бр.353-190 од 10.05.2024. године, катастарске парцеле број 568/15, 568/19, 568/29, 568/42, 568/44 и 568/45 КО Шајиновацу Шајиновцу, налазе се у оквиру земљишта остале намене, са планираном наменом интерне сервисне саобраћајнице, у складу са Планом  детаљне регулације пословно-производног комплекса са изградњом соларних електрана у Шајиновцу („Службени лист града Ниша“, број 104/2012, 110/2018 и 140/2022).

Наведене кат.парцеле отуђују се у виђеном и постојећем стању, појединачно, без права купаца на накнадну рекламацију.

 

II УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право учешћа у поступку прикупљања писмених понуда имају сва физичка и правна лица, у складу са законом, која у року од 15 дана, од дана објављивања овог огласа, доставе потпуне понуде.

Понуда у поступку прикупљања писмених понуда мора бити читко попуњена и достављена у затвореној коверти са видљивом назнаком на коверти на који се оглас односи и на коју непокретност, као и ко је подносилац понуде.

Понуда  правног лица мора да садржи: назнаку непокретности која је предмет отуђења, назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од овлашћеног лица, оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из јавног огласа, доказ о уплаћеном депозиту, број рачуна за враћање депозита.

Уз понуду правног лица прилаже се оригинал или оверена фотокопија извода из регистра привредних субјеката са подацима за то правно лице, не старији од 30 дана.

Понуда  физичког лица мора да садржи: назнаку непокретности која је предмет отуђења,  име и презиме, име оца,  адресу, број личне карте, матични број и број телефона, изјаву о прихватању свих услова из јавног огласа, доказ о уплаћеном депозиту, број рачуна за враћање депозита и мора бити потписана, а ако је то лице предузетник уз понуду се прилаже оригинал или оверена фотокопија извода из регистра привредних субјеката или потврда да је предузетник уписан у одговарајући регистар, не старије од 30 дана.

Подносиоци понуде у обавези су да у понуди наведу износ који се нуди за предметну непокретност.

У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено код надлежног органа.

Пуномоћник може заступати само једног понуђача у поступку прикупљања писмених понуда.

Сви подносиоци понуда морају уз понуду доставити оригинал доказа о уплати депозита, чији је износ наведен уз непокретност, која је предмет овог огласа и који се уплаћује на рачун Општинске управе Дољевац-депозитни рачун бр. 840-951804-08, модел 97, позив на број 81-038, најкасније два дана пре истека рока за подношење пријава на оглас.

Уплата депозита од лица које није подносилац понуде неће бити прихваћена, те ће се понуда уз тако уплаћен депозит сматрати непотпуном.

Заинтересовани понуђачи могу да разгледају непокретности које су предмет отуђења, најкасније до 15.07.2024. године у периоду од 8,00 до 13,00 часова.

Право учешћа у поступку прикупљања писмених понуда имају само она лица која поднесу благовремену и потпуну понуду.

Благовременом се сматра понуда за отуђење непокретности у својини општине Дољевац,  приспела, до дана и сата датог у јавном огласу, без обзира на начин достављања.

Понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно објављеном огласу.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне понуде, не могу да учествују у поступку прикупљања понуда, а непотпуне односно неблаговремене понуде се одбацују.

Понуде за учешће  у поступку прикупљања писмених понуда,  достављају се у затвореној коверти, лично преко  писарнице Општинске управе општине Дољевац, ул. Николе Тесле бр. 121, Дољевац, или препорученом пошиљком, најкасније до 18.07.2024.године до 14,00 часова, са назнаком „НЕ ОТВАРАТИ, Понуда за отуђење непокретности, неизграђеног грађевинског земљиштау јавној својини општине Дољевац у поступку прикупљања писмених понуда“.

На полеђини коверте видљиво назначити назив, адресу  и контакт телефон подносиоца понуде.

 

III ПОСТУПАК ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА И ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Поступак прикупљања писмених понуда спроводи Комисија за спровођење поступка отуђења непокретности у јавној својини општине Дољевац, у поступку прикупљања писмених понуда, образована решењем Скупштине општине Дољевац.

Уколико подносилац благовремене и потпуне понуде не приступи поступку отварања писмених понуда, сматраће се да је одустао од понуде.

Поступак прикупљања писмених понуда, спровешће се уколико на оглас пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.

Отварање писмених понуда извршиће се комисијски,  дана18.07.2024.године, са почетком у 14,15 часова, у канцеларији бр.35, Општинске управе општине Дољевац, ул. Николе Тесле бр.121, 18410 Дољевац.

Решење о избору најповољнијег понуђача, након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда за отуђење непокретности из јавне својине Општине, доноси Скупштина општине Дољевац.

Уговор са најповољнијим понуђачем у име општине Дољевац закључује Председник општине или лице које он овласти, најкасније у року од 30 дана од дана доношења Решења о отуђењу, након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда, да се непокретности у јавној својини отуђе најповољнијем понуђачу, а лице коме се грађевинско земљиште отуђује обавезно је да цену плати у року од 15 дана од дана доношења Решења о отуђењу грађевинског земљишта.

Уколико најповољнији понуђач не закључи уговор или не плати купопродајну цену у наведеним роковима, губи право на повраћај депозита.

Учеснику поступка прикупљања писмених понуда, којем се предметно земљиште отуђује, уплаћени депозит се урачунава у цену, док се осталим учесницима, по завршетку поступка прикупљања писмених понуда, депозит враћа у номиналном износу и без права на камату, у року од 10 (десет) дана од дана отварања понуда.

Општина Дољевац неће сносити никакву одговорност, нити је у обавези да надокнади било какву штету, коју би учесник евентуално могао имати поводом учешћа у овом поступку.

Трошкови пореза на пренос апсолутних права, трошкови овере уговора и сви други евентуални трошкови који могу настати из реализације овог правног посла падају на терет купца.

Рок за подношење понуда утврђује се на 15 дана, од дана објављивања јавног огласа у дневном листу «Новости».

Јавни оглас са обрасцима понуде и изјава, могу се преузети са сајта општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs .

Додатна обавештења и информације о овом јавном огласу могу се добити код Општинске управе општине Дољевац, Одељења за привреду и финансије, на телефон број 018/4810-054, локал бр.12 и локал број 35.

 

Документација за преузимање:

 1. Оглас - ПДФ документ - преузмите овде
 2. Изјава о прихватању услова уз јавног огласа - WORD документ - преузмите овде
 3. ПОНУДА ФИЗИЧКОГ ЛИЦА - WORD документ - преузмите овде
 4. ПОНУДА ПРЕДУЗЕТНИКА - WORD документ - преузмите овде
 5. ПОНУДА ПРАВНОГ ЛИЦА - WORD документ - преузмите овде

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121