EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Програм рада буџетске инспекције за 2021

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Планови рада и извештаји о раду

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израдe других измена и допуна плана детаљне регулације Комплекса соларних електрана: „Шајиновац 1“, „Шајиновац 2“ и „Шајиновац 3“

Општинска управа општине Дољевац, Одељење за урбанизам и инспекцијске послове на основу члана 45a. и члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и чл.37.- 40. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", број 32 /19), дана 03.06.2022. године

О Г Л А Ш А В А

 

РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде:

ДРУГИХ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

Комплекса соларних електрана: „Шајиновац 1“, „Шајиновац 2“ и „Шајиновац 3“ на к.п.бр. 568/5, 568/6, 568/7, 568/8, 568/9, 568/10, 568/11 у К.О.Шајиновац, снаге 3x999 кW

 

Опширније...

Рани јавни увид Плана детаљне регулације за повезивање базних станица на територији општине Дољевац и измене и допуне комплекса око цркве „Светог јована“ на брду „Комњига“ у КО Орљане

Општинска управа Општине Дољевац, Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности на основу члана 45a. и члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19, 9/20 и 52/21) и чл.37.- 40. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", број 32 /19), дана 05.03.2022. године

О Г Л А Ш А В А

 

  1. РАНИ ЈАВНИ УВИД поводом израде:

 

ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ЗА ПОВЕЗИВАЊЕ БАЗНИХ СТАНИЦА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ (NI4008 и NI4257), и

 

ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ КОМПЛЕКСА ОКО ЦРКВЕ „СВЕТОГ ЈОВАНА“ НА БРДУ „КОМЊИГА“ У К.О. ОРЉАНЕ

Опширније...

ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

На основу члана 14. став 1, чл. 15, чл.16. став 4 и чл. 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и тач. 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 15/12, 88/18, 67/20, 40/21, 90/21 и 16/22),  Одељење за општу управу и ванпривредне делатности општине Дољевац

  ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА

ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

Опширније...

Јавни позив - бирачки списак

На основу члана 14. став 1, чл. 15, чл.16. став 4 и чл. 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и тач. 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 15/12, 88/18, 67/20, 40/21, 90/21 и 16/22),  Одељење за општу управу и ванпривредне делатности општине Дољевац

 

ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА

ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

Опширније...

Јавни увид мале хидроелектране

Општинска управа општине Дољевац, Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности на основу чл.50 Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон, 9/2020 и 52/2021) и чл.55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/2019) по обављеној стручној контроли Комисије за планове

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

-НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ Измене и допуне ПДР-а комплекса-мале хидроелектране „ЧЕЧИНА“ на реци Јужна Морава, снаге око 1680 Кw, општина Дољевац

- НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ Измене и допуне ПДР-а комплекса-мале хидроелектране „ОРЉАНЕ“ на реци Јужна Морава, снаге око 1680 Кw, општина Дољевац

- НАЦРТ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ Измене и допуне ПДР-а комплекса-мале хидроелектране „ЧАПЉИНАЦ“ на реци Јужна Морава, снаге око 1680 Кw, општина Дољевац

Опширније...

Рани јавни увид МХЕ

Општинска управа општине Дољевац, Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14 и 145/14, 83/2018, 31/2019, 37/2019-др.закон и 9/2020) и чл.37. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/2019), дана 26.10.2020.године,

 

ОГЛАШАВА

 ИЗЛАГАЊЕ НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

-       ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕкомплекса-мале хидреолектране „ЧАПЉИНАЦ“ на реци Јужна Морава, снаге око 1680 kV, општина Дољевац,

-       ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕкомплекса-мале хидроелектране „ОРЉАНЕ“ на реци јужна Морава, снаге око 1680 kV, општина Дољевац,

-       ИЗМЕНУ И ДОПУНУ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕкомплекса-мале хидроелектране „ЧЕЧИНА“ на реци јужна Морава, снаге око 1680 kV, општина Дољевац,

Опширније...

Јавни позив за презентацију

Општинска управа Општине Дољевац, Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности на основу члана 63. ст. 2. Закона о планирању и изградњи (“Службени гласник РС“, бр. 72/09, 81/09-исправка, 64/10-Одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-Одлука УС, 98/13-Одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 и 9/20), објављује

 

 

ЈАВНИ ПОЗИВ ЗА ПРЕЗЕНТАЦИЈУ

Урбанистичког пројекта за изградњу локалног постројења за пречишћавање отпадних вода насеља Пуковац са прилазним путем

и Урбанистичког пројекта за потребе урбанистичко-архитектонске разраде локације дела центра насеља Пуковац

Опширније...

Излагање на увид део јединственог бирачког списка за подручје општине Дољевац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број:  013-7

Дана: 05.03.2020.године

 

На основу члана 14. став 1. и чл. 15. и 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и тач. 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 15/12 и 88/18), Општинска управа општине Дољевац

ИЗЛАЖЕ НА УВИД

ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА

ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

Опширније...

Рани јавни увид поводом израде Просторног плана Републике Србије

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

МИНИСТАРСТВО ГРАЂЕВИНАРСТВА, САОБРАЋАЈА И ИНФРАСТРУКТУРЕ

у складу са чланом 45а. Закона о планирању и изградњи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09, 64/10-УС, 24/11, 121/12, 42/13-УС, 50/13-УС, 98/13-УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19 - др. закон и 9/20)

 

оглашава

РАНИ ЈАВНИ УВИД

поводом израде

ПРОСТОРНОГ ПЛАНА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

ОД 2021. ДО 2035. ГОДИНЕ

Опширније...

Оглас јавни увид - нацрт измене и допуне Просторног плана општине Дољевац

Општинска управа општине Дољевац, Одељење за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности, на основу чл.50. Закона о планирању и изградњи ("Сл. гласник РС", бр. 72/2009, 81/2009 - испр., 64/2010 - одлука УС, 24/2011, 121/2012, 42/2013 - одлука УС, 50/2013 - одлука УС, 98/2013 - одлука УС, 132/2014, 145/2014, 83/2018, 31/2019 и 37/2019 - др. закон), члана 61.став 1. и чл.55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања ("Службени гласник РС", број 32 од 3. маја 2019.год.), по обављеној стручној контроли Комисије за планове

 

ОГЛАШАВА

ИЗЛАГАЊЕ НА ЈАВНИ УВИД

НАЦРТ ИЗМЕНЕ И ДОПУНЕ ПРОСТОРНОГ ПЛАНА ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

Опширније...

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121