EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Планови рада и извештаји о раду инспекција

Позитивно мишљење Координационе комисије на планове инспекција 2023. годину


Инспекција за заштиту животне средине

Годишњи план рада инспекције за заштиту животне средине за 2024. годину

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Позитивно мишљење на план инспекцијског надзора инспекцији за заштиту животне средине општинске управе општине Дољевац за 2023. године

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину


Пореска инспекција

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину пореске инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период јануар-јун 2023. године

Извештај о раду пореске инспекције за 2022. годину

Предлог Плана рада пореске инспекције за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције на терену за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције у канцеларији за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора пореског одељења за 2021. годину

Извештај о раду пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину


Комунална инспекција

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2024. годину

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину комуналне инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2023. годину

План рада комуналне инспекције за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2022.годину

План рада комуналне инспекције за 2021. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину


Грађевинска инспекција

Прописи по којима поступа грађевинска инспекција

Предлог годишњег плана грађевинске инспекције за 2024. годину

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.01.2024 - 31.03.2024. године

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.07.2023 - 30.09.2023. године

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.01.2023 - 31.03.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2022 - 31.12.2022. године

Програм уклањања објеката за период 01.07.2022 - 30.09.2022. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2021. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину


Просветна инспекција

План рада просветне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

Годишњи план просветне инспекције за 2019. годину


Инспекција за саобраћај и путеве

Прописи по којима поступа инспекција за саобраћај и путеве

Планови саобраћајне инспекције за 2023. годину

Извештаји о раду саобраћајне инспекције за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2024. годину

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2022. годину

Предлог годишњег Плана инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2023. годину са мишљењем

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2021. годину


Буџетска инспекција

Програм рада буџетске инспекције за 2021. годину


Туристичка инспекција

Сагласност начелника туристичке инспекције Одељења Ниш за предлог годишњег плана инспектора за 2023. годину

План инспекцијског надзора туристичког инспектора за 2023. годину

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

ОБАВЕШТЕЊЕ ЗА ПОРОДИЉЕ - ОДЛУКА УСТАВНОГ СУДА IУз-60/2021

Одлуком Уставног суда бр. IУз-60/2021 од 14. фебруара 2024. године ("Службени гласник РС", број 11/24), утврђено је да одредба члана 13. став 1. Закона о финансијској подршци породици са децом ("Службени гласник РС", бр. 113/17, 50/18, 46/21-УС, 51/21-УС, 53/21-УС, 66/21,130/21, 43/23-УС и 62/23), у делу који гласи: "одсуства због компликација у вези са одржавањем трудноће, или" и у делу који гласи: "уколико није коришћено одсуство због компликација у вези са одржавањем трудноће", није у сагласности са Уставом.

Тако да од 14. фебруара 2024. године, члан 13. став1. Закона о финансијској подршци породици са децом гласи:

"Основица накнаде зараде, односно накнаде плате за време породиљског одсуства и одсуства са рада ради неге детета, за лица из члана 12. овог закона, утврђује се на основу збира месечних основица на који су плаћени доприноси на примања која имају карактер зараде, за последњих 18 месеци који претходе првом месецу отпочињања породиљског одсуства."

Опширније...

ИЗЛАГАЊЕ НАЦРТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДОЉЕВЦА И ИЗВЕШТАЈА О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДОЉЕВЦА НА ЈАВНИ УВИД

Општинска управа општине Дољевац, Одељење за урбанизам и инспекцијске послове, на основу чл.50. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/2023), чл.19. Закона о стратешкој процени утицаја на животну средину („Сл.гласник РС“, бр.135/2004 и 88/2010) и чл. 55. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/2019), дана 17.02.2024.године:

 

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НАЦРТА ИЗМЕНА И ДОПУНА ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДОЉЕВЦА

И 

ИЗВЕШТАЈА  О СТРАТЕШКОЈ ПРОЦЕНИ УТИЦАЈА НА ЖИВОТНУ СРЕДИНУ ИЗМЕНА И ДОПУНА  ПЛАНА ГЕНЕРАЛНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ ДОЉЕВЦА

НА ЈАВНИ УВИД

Опширније...

Нацрт Средњорочног плана општине Дољевац за период од 2024. до 2026. године

Нацрт Средњорочног плана општине Дољевац за период од 2024. до 2026. године са пратећом документацијом можете преузети на линковима испод.

  1. Средњорочни план општине Дољевац за период 2024 - 2026. године - Нацрт - (PDF документ)
  2. Образац за примедбе и коментаре - (WORD документ)
  3. Програм јавне расправе о нацрту Среднорочног плана - (PDF документ)
  4. Јавни позив за јавну расправу о нацрту Средњорочног плана - (PDF документ)

ИЗЛАГАЊЕ НАЦРТА ПДР СОЛАРНЕ ЕЛЕКТРАНЕ "ДОЉЕВАЦ" НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ И ИЗЛАГАЊЕ ПДР ЗА УРЕЂЕЊЕ ДЕОНИЦА ДРЖАВНИХ ПУТЕВА IIа РЕДА БРOJ 158 И IIб РЕДА БРОЈ 418 У КО БЕЛОТИНАЦ, КО КНЕЖИЦА И КО МАЛОШИШТЕ

Општинска управа општине Дољевац, Одељење за урбанизам и инспекцијске послове, на основу чл.45а. Закона о планирању и изградњи („Сл.гласник РС“, бр.72/09, 81/09-исправка, 64/10-одлука УС, 24/11, 121/12, 42/13-одлука УС, 50/13-одлука УС, 98/13-одлука УС, 132/14, 145/14, 83/18, 31/19, 37/19-др.закон, 9/20, 52/21 и 62/2023) и чл. 37.-43. Правилника о садржини, начину и поступку израде докумената просторног и урбанистичког планирања („Сл.гласник РС“, бр.32/19), дана 04.12.2023.год.

 

О Г Л А Ш А В А

ИЗЛАГАЊЕ НАЦРТА ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ

соларне електране "Дољевац" на територији општине Дољевац

 

НА ЈАВНИ УВИД

И

ИЗЛАГАЊЕ ПЛАНА ДЕТАЉНЕ РЕГУЛАЦИЈЕ за уређење деоница државних путева IIа реда брoj 158 и IIб реда број 418 у КО Белотинац, КО Кнежица и КО Малошиште

 

НА РАНИ ЈАВНИ УВИД

 

ЈАВНИ УВИД у Нацрт плана детаљне регулације соларне електране “Дољевац” на територији општине Дољевац одржаће се у трајању од 30 дана, почев од 04.12.2023.год., закључно са 03.01.2024.год. Нацрт плана детаљне регулације је изложен сваког радног дана, од 7.00 до 15.00 часова, у згради Општинске управе општине Дољевац, Одељењу за урбанизам и инспекцијске послове, 18410 Дољевац, ул. Николе Тесле број 121, канцеларија бр.22, као и на интернет страни Општине Дољевац (www.opstinadoljevac.rs).

Опширније...

ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ а у вези Одлуке о расписивању избора за народне посланике Народне скупштине

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за општу управу и ванпривредне делатности

Број:  013-14
Дана: 01.11.2023.године

 

На основу члана 14. став 1, чл. 15, чл.16. став 4 и чл. 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и тач. 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 15/12, 88/18, 67/20, 40/21, 90/21 и 16/22), а у вези Одлуке о расписивању избора за народне посланике Народне скупштине („Службени гласник РС“, бр. 95/23), Одељење за општу управу и ванпривредне делатности општине Дољевац

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

 

            ИЗЛАЖЕ СЕ на увид грађанима Дољевца део Јединственог бирачког списка за општину Дољевац.

 

Опширније...

ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ а у вези Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији

РЕПУБЛИКА СРБИЈА
ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ
ОПШТИНСКА УПРАВА
Одељење за општу управу и ванпривредне делатности

Број:  013-13
Дана: 01.11.2023.године

 

На основу члана 14. став 1, чл. 15, чл.16. став 4 и чл. 21. Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 104/09 и 99/11) и тач. 9. и 10. Упутства за спровођење Закона о јединственом бирачком списку („Службени гласник РС“, бр. 15/12, 88/18, 67/20, 40/21, 90/21 и 16/22), а у вези Одлуке о расписивању избора за одборнике скупштина градова и скупштина општина у Републици Србији („Службени гласник РС“, бр. 95/23), Одељење за општу управу и ванпривредне делатности општине Дољевац

 

 ОБАВЕШТЕЊЕ О УВИДУ У ДЕО ЈЕДИНСТВЕНОГ БИРАЧКОГ СПИСКА ЗА ПОДРУЧЈЕ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

 

            ИЗЛАЖЕ СЕ на увид грађанима Дољевца део Јединственог бирачког списка за општину Дољевац.

Опширније...

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

На основу члана 8. став 2. Закона о безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС", бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13- одлука УС, 55/14, 96/15- др. закон, 9/16 одлука УС, 24/18, 41/18, 41/18-др. закон, 87/18, 23/19, 128/20-др. закон и 76/23), члан 2. Правилника о раду Савета за координацију послова безбедности саобраћаја на путевима ("Службени гласник РС“, број 8/20), члана 86. став 1. тачка 24) Статута општине Дољевац ("Сл. лист Града Ниша", број 127/18, 91/19 и 22/21) и члана 2. став 1. тачка 24. и члана 17. став 5. Одлуке о Општинском већу општине Дољевац ("Сл. лист града Ниша", број 127/18, 8/20 и 70/21), Општинско веће општине Дољевац, којим по овлашћењу председника општине и Општинског већа, број: 06-30 од 26.10.2023. године, председава заменик председника општине и члан Општинског већа по функцији, мр екон. Милош Вукотић, на седници одржаној дана 26. октобра 2023. године, донело је

 

РЕШЕЊЕ О ИЗМЕНИ РЕШЕЊА О ОСНИВАЊУ САВЕТА ЗА КООРДИНАЦИЈУ ПОСЛОВА БЕЗБЕДНОСТИ САОБРАЋАЈА НА ПУТЕВИМА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

Опширније...

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

На основу члана 9. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист Града Ниша“, број 52/18), Пореско одељење дана 25.10.2023. године сачинилo је

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О ЛОКАЛНИМ КОМУНАЛНИМ ТАКСАМА

Пореско одељење на основу члана 4. став 1. алинеја 5. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист Града Ниша“, број 52/18) објавило је јавни позив о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о локалним комуналним таксама.

Опширније...

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРЕИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

На основу члана 9. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист Града Ниша“, број 52/18), Пореско одељење дана 25.10.2023. године сачинилo је

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРЕИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ПОВРШИНА

Пореско одељење на основу члана 4. став 1. алинеја 5. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист Града Ниша“, број 52/18) објавило је јавни позив о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о накнадама за коришћење јавних површина.

Опширније...

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРЕИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

На основу члана 9. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист Града Ниша“, број 52/18), Пореско одељење дана 25.10.2023. године сачинилo је

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОЈ ЈАВНОЈ РАСПРАВИ О НАЦРТУ ОДЛУКЕ О НАКНАДАМА ЗА КОРЕИШЋЕЊЕ ЈАВНИХ ОПШТИНСКИХ ПУТЕВА НА ТЕРИТОРИЈИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

Пореско одељење на основу члана 4. став 1. алинеја 5. Одлуке о врстама прописа које доноси Скупштина општине Дољевац за које је обавезна јавна расправа и поступку и начину спровођења јавне расправе („Службени лист Града Ниша“, број 52/18) објавило је јавни позив о спровођењу јавне расправе о Нацрту Одлуке о накнадама за коришћење јавних општинских путева на трериторији општине Дољевац.

Опширније...

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121