EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Планови рада и извештаји о раду инспекција

Позитивно мишљење Координационе комисије на планове инспекција 2023. годину


Инспекција за заштиту животне средине

Годишњи план рада инспекције за заштиту животне средине за 2024. годину

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Позитивно мишљење на план инспекцијског надзора инспекцији за заштиту животне средине општинске управе општине Дољевац за 2023. године

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину


Пореска инспекција

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину пореске инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период јануар-јун 2023. године

Извештај о раду пореске инспекције за 2022. годину

Предлог Плана рада пореске инспекције за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције на терену за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције у канцеларији за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора пореског одељења за 2021. годину

Извештај о раду пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину


Комунална инспекција

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2024. годину

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину комуналне инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2023. годину

План рада комуналне инспекције за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2022.годину

План рада комуналне инспекције за 2021. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину


Грађевинска инспекција

Програм уклањања објеката за период 01.04.2024 - 30.06.2024. године

Прописи по којима поступа грађевинска инспекција

Предлог годишњег плана грађевинске инспекције за 2024. годину

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.01.2024 - 31.03.2024. године

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.07.2023 - 30.09.2023. године

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.01.2023 - 31.03.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2022 - 31.12.2022. године

Програм уклањања објеката за период 01.07.2022 - 30.09.2022. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2021. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину


Просветна инспекција

План рада просветне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

Годишњи план просветне инспекције за 2019. годину


Инспекција за саобраћај и путеве

Прописи по којима поступа инспекција за саобраћај и путеве

Планови саобраћајне инспекције за 2023. годину

Извештаји о раду саобраћајне инспекције за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2024. годину

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2022. годину

Предлог годишњег Плана инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2023. годину са мишљењем

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2021. годину


Буџетска инспекција

Програм рада буџетске инспекције за 2021. годину


Туристичка инспекција

Сагласност начелника туристичке инспекције Одељења Ниш за предлог годишњег плана инспектора за 2023. годину

План инспекцијског надзора туристичког инспектора за 2023. годину

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Јавни позив за учешће у финансирању програма обуке на захтев послодавца у 2016/2017 години, за послодавце са територије оптине Дољевац

I ОСНОВНЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

        Програм обуке на захтев послодавца подразумева учешће у финансирању обуке ради стицања знања и вештина потребних за обављање послова на конкретном радном месту, уколико на евиденцији незапослених Националне службе за запошљавање Филијале Ниш, Испоставе Дољевац (у даљем тексту: Национална служба) нема лица са потребним знањима и вештинама.

 

Програм обуке на захтев послодавца подразумева:

-           реализацију обуке у трајању од 160 до 480 часова (у зависности од врсте, сложености послова и других елемената од значаја за трајање обуке), у складу са стандардима нивоа обука[1],, и

-           заснивање радног односа са лицима која су са успехом завршила обуку.

На основу образложеног захтева Националној служби, послодавац може да заснује радни однос са полазником обуке и за време трајања обуке, уз обавезу да након завршене обуке лице остане у радном односу минимум још 6 месеци.

 

 

Јавни позив за реализацију програма обуке на захтев послодавца представља основ за доделу de minimis државне помоћи.

 

1 Стандарди програма обука налазе се на сајту НСЗ – www.nsz.gov.rs

II НАМЕНА И ВИСИНА СРЕДСТАВА

За реализацију обуке Национална служба, а у складу са потписаним Споразумом између  Општине Дољевац и Националне службе Филијале Ниш, исплаћује:

 

  1. незапосленом полазнику обуке:
  • o месечну новчану помоћ у висини од 6.000,00 динара
  • врши обрачун и уплату доприноса за случај повреде на раду и професионалне болести, за незапослене полазнике обуке, у складу са законом.

 

Послодавац, за кога буде донета Одлука о одобравању средстава обука на захтев послодавца, обавезује се изјавом да ће полазницима обуке организовати и сносити трошкове превоза( од места становања до места обуке и назад), за све време трајања обуке.

III ПОДНОШЕЊЕ ЗАХТЕВА

Услови

 

Право учешћа у реализацији програма обуке на захтев послодавца може остварити послодавац под условом:

-  да припада приватном сектору (удео приватног капитала у власничкој структури 100%);

-  да је регистрован на територији општине Дољевац,

-  да у законским роковима измирује обавезе по основу пореза и доприноса за обавезно социјално осигурање;

- да у последњих шест месеци није био дуже од 30 дана непрекидно евидентиран у регистру дужника принудне наплате НБС;

-  да је измирио раније уговорне обавезе и друге обавезе према Националној служби, осим за обавезе чија је реализација у току, под условом да исте редовно измирује;

- да обучава и запошљава незапосленог који се води на евиденцији Националне службе  Испоставе Дољевац и који задовољава опште и посебне услове за укључивање на у обуку, у складу са важећим актима Националне службе;

- да има кадровске капацитете за реализацију програма обуке, односно обезбеди инструктора који има:   минимум завршену средњу школу,одговарајућу стручну квалификацију и најмање 12 месеци радног искуства на пословима за које се лице обучава или најмање 24 месеца радног искуства на пословима за које се лице обучава, уколико нема одговарајућу стручну квалификацију;

- послодавац треба да обезбеди једног инструктора за једну образовну групу од највише 10 полазника; обука мора да се реализује у једном циклусу, са могућношћу формирања више полазничких група;

- да има техничке, просторне и друге капацитете за реализацију програма обуке, односно, да радни простор, техничка средства и опрема по функционалности одговарају величини образовне групе и у складу су са радним местом за које се лица обучавају, као и да обезбеди све услове у складу са прописима о безбедности и заштити на раду.

 

 

Документација за подношење захтева:

-   захтев за учешће у програму на прописаном обрасцу Националне службе;

- обавештење подносиоца захтева о раније примљеној државној помоћи мале вредности, на прописаном обрасцу Националне службе;

- фотокопија решења надлежног органа о упису у регистар, уколико подносилац захтева није регистрован у АПР; уколико делатност обавља изван седишта послодавца (издвојено место), односно у издвојеном организационом делу (огранак) - извод из регистра или одлука надлежног органа о образовању организационог дела;

- уверење Пореске управе о измиреним обавезама на име пореза и доприноса до месеца који претходи месецу у коме је поднет захтев - за послодавца који паушално измирује пореске обавезе;

- извод из појединачне пореске пријаве о обрачунатим порезима и доприносима, штампан из електронске базе података Пореске управе (ЕБП-ПУРС), оверен од стране послодавца, за пријаве поднете у три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;

- извод из банке о плаћеном порезу и доприносима за обавезно социјално осигурање за пријаве поднете у три месеца која претходе месецу у коме је поднет захтев;

-  извод из акта о организацији и систематизацији послова код послодавца где је као услов за рад на одређеним пословима предвиђено радно ангажовање лица одређеног профила, односно занимања или назив и опис послова за које ће се незапослени обучавати, као и услови за обављање истих;

- доказ о кадровским капацитетима за реализацију програма обуке, и то: доказ о квалификацијама/стручној оспособљености инструктора (диплома, уверење, сертификат, лиценца и сл.); доказ о дужини радног искуства инструктора на пословима за које се лице обучава (уговор о раду, потврда послодавца о радном искуству и сл.).

 

Национална служба задржава право да тражи и друге доказе релевантне за одлучивање о поднетом захтеву.

 

Начин подношења захтева

Захтев за учешће у програму обука на захтев послодавца са пратећом документацијом подноси се Национaлној служби за запошљавање Филијали Ниш, Ратка Вукићевића бр.3.

 

IV ДОНОШЕЊЕ ОДЛУКЕ

 

Одлуку о одобравању средстава за програм обуке на захтев послодавца доноси председник општине Дољевац, на основу предлога Комисије о разматрању захтева, и  бодовне листе послодаваца.

 

Провера поднетих захтева

Национална служба проверава усклађеност поднетог захтева и приложене документације са условима из Јавног позива. У циљу провере испуњености услова из Јавног позива по поднетом захтеву, Национална служба ће извршити службени обилазак послодавца.

 

 

Бодовање поднетих захтева

Приликом бодовања захтева узимају се у обзир следећи критеријуми: програм обуке, кадровски капацитети, претходно коришћена средства у организацији Националне службе по програму обука на захтев послодавца, делатност послодавца (претежна), најнижа цена .

 

БОДОВНА ЛИСТА

Бр.

Критеријуми

Бодови

1.

Програм обуке

(структура и садржај)

Детаљно разрађен програм обуке - детаљно су разрађени сви елементи програма са јасно видљивим везама и исходима и дефинисаним стручним компетенцијама, знањима и вештинама

20

Разрађен програм обуке - елементи програма са наведеним везама и исходима и дефинисаним стручним компетенцијама, знањима и вештинама

10

2.

Кадровски капацитети

Поседује исту струку и има више од 36 месеци радног искуства

или

поседује стручна и практична знања за обављање послова на којима се стручно оспособљавају полазници обуке и има више од 48 месеци радног искуства на тим пословима

20

Поседује исту струку у којој се полазници обуке оспособљавају и има од 24 до 36 месеци радног искуства 

или

поседује стручна и практична знања за обављање послова на којима се стручно оспособљава полазник обуке и има од 36 до 48 месеци радног искуства на тим пословима

10

Поседује исту струку у којој се полазници обуке оспособљавају и има од 12 до 24 месеца радног искуства

или

поседује стручна и практична знања за обављање послова на којима се стручно оспособљава полазник обуке и има од 24 до 36 месеци радног искуства на тим пословима

5

3.

 

Делатност послодавца (претежна)

Производна

10

Услужна

8

Остало

5

4.

 

 

 

Претходно коришћена средства Националне службе, ЛС Дољевац, по програму обуке на захтев послодавца

 

 

 

Проценат запослених лица по завршетку уговорне обавезе

 

 

 

Послодавац раније није користио финансијска средства или уговорна обавеза послодавца још траје

Више од 71% запослених лица

40

Запослено 51-70% лица

30

Запослено 31-50% лица

25

Запослено 11-30% лица

20

Запослено до 10% лица

15

Није било запослених

0

 

 

МАКСИМАЛАН БРОЈ БОДОВА

90

 

Критеријум „Претходно коришћена средства Националне службе по програму обуке на захтев послодавца“ односи се на програме обука на захтев послодавца спроведене по јавним позивима Националне службе за запошљавање  ЛС Дољевац за период од 2012. закључно са 2015. годином.

Критеријум „Проценат запослених лица по завршетку програма обуке на захтев послодавца“ подразумева однос броја лица која су у периоду од 6 месеци након завршетка програма задржана у радном односу код истог или су засновала радни однос код другог послодавца и броја незапослених лица која су била укључена у програм код подносиоца захтева. Наведене податке Национална служба ће утврдити на основу података из ЈИС-а Националне службе.

Уколико више послодаваца оствари исти број бодова применом наведених критеријума, предност ће се дати послодавцу који је остварио већи број бодова код критеријума „Претходно коришћена средства Националне службе по програму обуке на захтев послодавца“, затим „Програм обуке“, затим „Кадровски капацитети“ и на крају критеријум „Делатност послодавца“.

 

 

 

Динамика одлучивања

Одлука о одобравању средства доноси се најкасније у року од 15 дана од дана затварања јавног позива.

Национална служба у сарадњи са ЛС Општином Дољевац, задржава право да приликом одлучивања по поднетом захтеву изврши корекцију броја лица, у складу са расположивим средствима која су дефинисана Споразумом између Филијале Ниш и Општине Дољевац,.

 

V ЗАКЉУЧИВАЊЕ УГОВОРА

 

Општина Дољевац, Национална служба и послодавац у року до 60 дана од дана доношења одлуке о одобравању средстава закључују уговор, којим уређују међусобна права и обавезе. Датум почетка обуке мора бити након датума закључивања уговора са послодавцем, а у току календарске године у којој је донета одлука.

 

Документација за закључивање уговора са незапосленим полазником обуке:

- фотокопија/очитана лична карта полазника

- фотокопија текућег рачуна полазника.

 

VI ОБАВЕЗЕ ИЗ УГОВОРА

Послодавац је у обавези да током трајања обуке:

- обезбеди потребне кадровске, просторне, техничке и друге услове за реализацију програма обуке;

- упозна полазника обуке са планом и програмом обуке и његовим обавезама;

- доставља редовно Националној служби извештаје о присутности полазника на обуци, најкасније до 05. у месецу за претходни месец, а на основу вођења евиденције о присутности полазника на обуци;

- обучи полазника за рад на пословима у складу са програмом обуке и закљученим уговором;

- изврши замену лица са другим незапосленим лицем са евиденције Националне службе, уколико полазник прекине обуку и уколико надлежна филијала и послодавац процене да се ново лице може обучити за током преосталог периода трајања обуке;

- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза;

- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

 

Послодавац је у обавези да после завршетка обуке:

- изда полазнику обуке одговарајући сертификат - уверење о стеченим компетенцијама или му омогући стицање истог у надлежној институцији/телу;

- по завршетку обуке достави Националној служби писани извештај о реализацији обуке и списак издатих сертификата;

- у року од 30 дана од дана завршетка обуке заснује радни однос  са полазницима обуке на пословима за које су обучени;

- након заснивања радног односа са полазником обуке Националној служби достави уговор о раду и копију пријаве на обавезно социјално осигурање;

- задржи лица у радном односу најкраће 6 месеци од датума заснивања радног односа након завршене обуке;

- изврши замену са другим незапосленим лицем са евиденције Националне службе, у року до 30 дана од дана престанка радног односа, за преостало време дефинисано уговором, продужено за период спроведене замене, у случају престанка радног односа лица по истеку периода обуке;

- омогући Националној служби контролу реализације уговорних обавеза;

- обавести Националну службу о свим променама које су од значаја за реализацију уговора у року од 8 дана од дана настанка промене.

 

У случају да послодавац у току обуке не реализује обавезе утврђене уговором, дужан је да врати општини исплаћена средства на име новчане помоћи полазницима обуке и исплаћена средства на име осигурања за случај повреде на раду и професионалне болести, увећана за законску затезну камату.

Послодавац који по истеку периода обуке не испуни уговором преузете обавезе, дужан је да врати општини исплаћена средства на име новчане помоћи полазницима обуке и исплаћена средства на име осигурања за случај повреде на раду и професионалне болести, увећана за законску затезну камату.

 

VII ОСТАЛЕ ИНФОРМАЦИЈЕ

Информације о програму могу се добити у Националној служби за запошљавање Филијали Ниш или Испостави Дољевац, на телефон:018/501-275 или 018/810-069.

Јавни позив је објављен на сајту НСЗ и општине Дољевац, и биће отворен 8 (осам) дана од дана објављивања.

Комплетан текст огласа у ворд формату можете преузети овде::::::[1] Стандарди нивоа обука налазе се на сајту НСЗ - www.nsz.gov.rs

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121