EU PRO+

Одлука о буџету општине Дољевац за 2022. годину

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Планови рада и извештаји о раду инспекција

Позитивно мишљење Координационе комисије на планове инспекција 2023. годину


Инспекција за заштиту животне средине

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Годишњи план рада инспекције за заштиту животне средине за 2024. годину

Извештај о раду инспекције за заштиту животне средине за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2023. годину

Позитивно мишљење на план инспекцијског надзора инспекцији за заштиту животне средине општинске управе општине Дољевац за 2023. године

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2020. годину

Извештај о раду инспектора за заштиту животне средине за 2019. годину


Пореска инспекција

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину пореске инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора пореске инспекције за период јануар-јун 2023. године

Извештај о раду пореске инспекције за 2022. годину

Предлог Плана рада пореске инспекције за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције на терену за 2023. годину

Контролна листа пореске инспекције у канцеларији за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора пореског одељења за 2021. годину

Извештај о раду пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2020. годину

План рада пореске инспекције за 2019. годину


Комунална инспекција

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2024. годину

Позитивно мишљење на предлог оперативног плана инспекцијског надзора за 2023. годину комуналне инспекције

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора комуналне инспекције за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду комуналне инспекције за 2022. годину

Годишњи план инспекцијског надзора комуналне инспекције за 2023. годину

План рада комуналне инспекције за 2022. годину

План рада инспекције за заштиту животне средине за 2022.годину

План рада комуналне инспекције за 2021. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2020. годину

План рада комуналне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду комуналног инспектора за 2019. годину


Грађевинска инспекција

Програм уклањања објеката за период 01.07.2024 - 30.09.2024. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2023. годину

Програм уклањања објеката за период 01.04.2024 - 30.06.2024. године

Прописи по којима поступа грађевинска инспекција

Предлог годишњег плана грађевинске инспекције за 2024. годину

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.01.2024 - 31.03.2024. године

Сагласност на Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2023 - 31.12.2023. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.07.2023 - 30.09.2023. године

Годишњи план инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2023. годину

План рада инспекцијског надзора грађевинске инспекције за 2022. годину

Програм уклањања објеката за период 01.01.2023 - 31.03.2023. године

Програм уклањања објеката за период 01.10.2022 - 31.12.2022. године

Програм уклањања објеката за период 01.07.2022 - 30.09.2022. године

Годишњи извештај о раду грађевинске инспекције за 2021. годину

План рада грађевинског инспектора за 2020. годину

Извештај о раду грађевинског инспектора за 2019. годину

План рада грађевинске инспекције за 2019. годину


Просветна инспекција

План рада просветне инспекције за 2020. годину

Извештај о раду просветне инспекције за 2019. годину

Годишњи план просветне инспекције за 2019. годину


Инспекција за саобраћај и путеве

Прописи по којима поступа инспекција за саобраћај и путеве

Планови саобраћајне инспекције за 2023. годину

Извештаји о раду саобраћајне инспекције за 2023. годину

Годишњи план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2024. годину

Оперативни (тромесечни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период април-јун 2023. године

Оперативни (полугодишњни) план инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за период јануар-јун 2023. године

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2022. годину

Предлог годишњег Плана инспекцијског надзора инспекције за саобраћај и путеве за 2023. годину са мишљењем

Годишњи извештај о раду инспекције за саобраћај и путеве за 2021. годину


Буџетска инспекција

Програм рада буџетске инспекције за 2021. годину


Туристичка инспекција

Сагласност начелника туристичке инспекције Одељења Ниш за предлог годишњег плана инспектора за 2023. годину

План инспекцијског надзора туристичког инспектора за 2023. годину

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Јавни конкурс за попуњавање извршилачких радних места у Општинској управи општине Дољевац

На основу члана 94. и 102. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016 113/2017 и 95/18), члана 12. Уредбе о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 95/2016) и Закључка 51 Број:112-10259/2018 од 29.10.2018.године и Закључка  51 Број:112- 11546/2018 од 30.11.2018.године, Комисије за давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање код корисника јавних средстава, Општинска управа општине Дољевац, оглашава

ЈАВНИ КОНКУРС

ЗА ПОПУЊАВАЊЕ ИЗВРШИЛАЧКИХ РАДНИХ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ УПРАВИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

 

I Орган у коме се радна места попуњавају:

Општинска управа општине Дољевац, ул.Николе Тесле 121, 18410 Дољевац.

II Радна места која се попуњававају:

1.Шеф групе за буџет, трезор и финансијске послове и буџетски инспектор, у Одељењу за привреду и финансије, самостални саветник – један извршилац.

 

Опис послова:

            Руководи групом, припрема нацрте општих аката, анализира и проучава законе и друге прописе за приипрему нацрта општих аката, сарађује са наделжним органима, припрема одговоре и мишљења, анализе и извештаје. Учествује у јавним расправама у поступку припреме општих аката, врши контролу пословних књига, извештаја, евиденција и друге документације код корисника буџетских средстава, јавних предузећа основаних од стране општине. Обавља контролу примене закона у области материјално-финансијског пословања и наменског и законитог коришћења буџетских средстава, проверу примене закона у погледу поштовања правила интерне контроле. Врши припрему годишњег плана контроле, учествује у изради контролне листе. Доставља извештај о извршеној инспекцији са налазима, мерама и одговарајућим препорукама председнику општине и начелнику одељења, учествује у изради пројеката од значаја за општину и обавља и друге послове по налогу председника општине и начелника одељења.

             

Услови:

- Стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;

- најмање 5 година радног искуства  у струци и

-  положен државни стручни испит.

У изборном поступку, усменим разговором проверавају се: познавање Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закона о буџетском систему, Закона о општем управном поступку, Закона о инспекцијском надзору, Закона о прекршајима, Закона о јавним набавкама и Уредбе о буџетском рачуноводству.

2.Интерни ревизор, саветник – један извршилац.

Опис послова: Обавља послове ревизије и то ревизије система, ревизију успешности пословања, финансијску ревизију и ревизију усаглашености, пружа савете руководству и запосленима; израђује предлоге годишњих и оперативних планова интерне ревизије; придржава се професионалних и етичких стандарда. Сачињава периодичне и годишње извештаје за послове које реализује у извештајном периоду, спроводи ревизорске процедуре, укључујући индетификовање и дефинисање предмета ревизије, развијање критеријума, преглед и анлиза доказа и документовање процеса и процедура субјекта ревизије, обавља разговоре, прегледа документацију, сачињава сажетке, индетификује, обрађује и документује ревизорске налазе и препоруке користећи независну процену области коју је ревидирао, саопштава или помаже при саопштавању резултата обављених ревизија и консултантских ангажмана руководиоцу субјекта ревизије, путем писаних или усмених извештаја, обавља и друге послове по налогу начелника одељења.

Услови:

- стечено високо образовање из научне области економских наука на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,

- најмање 3 година радног искуства у струци, од чега  најмање три године радног искуства на пословима ревизије, интерне контроле, финансијске контроле или рачуноводствено-финансијским пословима и

-  положен испит за овлашћеног интерног ревизора у јавном сектору и

-  положен државни стручни испит.

У изборном поступку, усменим разговором, проверавају се: познавање Закона о  запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закона о буџетском систему, Закона о општем управном поступку, Закона о инспекцијском надзору, Закона о јавним набавкама , Закона о прекршајима и Уредбе о буџетском рачуноводству.

3. Послови из области урбанизма, грађевинских послова и стамбених послова у Одељењу за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делатности, саветник – један извршилац.

 

Опис послова:

            Обавља послове обједињене процедуре за издавање локацијских услова, издавање грађевинске дозволе, пријаву радова, издавање употребне дозволе, за прибављање услова за пројектовање, односно прикључење објеката на инфраструктурну мрежу, за прибављање исправа и других докумената које издају имаоци јавних овлашћења, а услов су за изградњу објеката, односно за издавање локацијских услова, грађевинске дозволе и употребне дозволе из њихове надлежности, као и обезбеђење услова за прикључење на инфраструктурну мрежу и за упис права својине на изграђеном објекту, спроводи обједињену процедуру и услучајевима издавања решења из члана 145. Закона о планирању и изградњи,  обавља административне послове за потребе комисије за технички пријем грађевинских објеката, прибавља по службеној дужности документацију, услове и неопходне сагласности за вршење техничког пријема, припрема уверења из области урбанизма, грађевинских послова и стамбене области, давање информација странкама о остваривању права из области урбанизма, грађевинских послова и стамбених послова. организује и стара се о извршењу извршних или коначних решења из области урбанизма, грађевинарства и стамбено-комуналних делатности; непосредно организује и присуствује извршењу и сачињава записник; води потребне евиденције; сарађује са инспекторима, другим органима и организацијама у циљу ефикаснијег обављања послова; обавештава непосредне извршиоце за извршење решења; по потреби обезбеђује присуство полиције код  извршења решења: уручује странкама решења или закључке из делокруга. Израђује месечне и годишње статистичке извештаје из надлежности одељења и доставља надлежним службама и органима, обавља послове из стамбене области у складу са законом и актима скупштине општине  и остале послове по налогу начелника одељења.

             

Услови:

- стечено високо образовање из научне области  грађевинског инжењерства и архитектуре  на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету,

- најмање 3 године радног искуства у струци и

-  положен државни стручни испит.

У изборном поступку усменим разговором, проверавају се: познавање Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закона о планирању и изградњи, Закона о озакоњењу објеката, Закона о општем управном поступку, Правилникa о спровођењу обједињене процедуре и Уредбе о локацијским условима.

III Место рада: Општинска управа општине Дољевац, ул.Николе Тесле 121, 18410 Дољевац.

IV Aдреса на коју се подноси пријава:

Општинска управа општине Дољевац, ул.Николе Тесле 121, 18410, са назнаком: "За јавни  конкурс – попуњавање извршилачког радног места".

У пријави обавезно назначити за које радно место се пријава подноси.

V Лице које је задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Мирјана Младеновић, контакт телефон: 4810-054, лок.12.

VI Услови за рад на свим радним местима:

 

Држављанство Републике Србије; да је учесник конкурса пунолетан држављанин Републике Србије; да учеснику конкурса раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде дужности из радног односа и да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месеци.

VII Рок за подношење пријава:  15 дана и почиње да тече наредног дана од дана објављивања обавештења о расписаном јавном конкурсу у дневном листу «Kурир».

VIII Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:

- Потписана пријава са биографијом и наводима о досадашњем радном искуству;

- изјава у којој се кандидат опредељује да  ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција;

- изјава у којој се кандидат саглашава да се његов ЈМБГ користи у сврху прибављања података о чињеницама о којима се води службена евиденција;

- извод из матичне књиге рођених; 

- уверење о држављанству;

- оверена фотокопија дипломе/уверење  којим се потврђује стручна спрема;  

- доказ о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима (лица са положеним правосудним испитом уместо уверења о положеном стручном испиту за рад у државним органима достављају оригинал или оверену фотокопију уверења о положеном правосудном испиту);  

- доказ о радном искуству у струци (потврде, решења, уговори или други акти којима се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком временском периоду је стечено радно искуство);

- уверење надлежне Полицијске управе да кандидат није праноснажно осуђиван на безусловну казну затвора од најмање шест месеци;

- потврда да кандидату раније није престајао радни однос у државном органу због теже повреде радне дужности из радног односа, издата од стране државних органа у коме је учесник јавног конкурса био у радном односу.

Сви докази прилажу се у оригиналу  или у фотокопији која је оверена у општини, суду или код јавног бележника.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: извод из матичне књиге рођених, уверење о држављанству, уверење о положеном државном стручном испиту за рад у државним органима/уверење о положеном правосудном испиту.

Законом о општем управном поступку („Службени гласник РС“, бр. 18/16) прописано је, између осталог, да је орган дужан да по службеној дужности, у складу са законом, врши увид у податке о чињеницама неопходним за одлучивање о којима се води службена евиденција, да их прибавља и обрађује (члан 9. став 3.); да у поступку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави да ће те податке прибавити сама. Ако странка у року не поднесе личне податке неопходне за одлучивање органа, захтев за покретање поступка ће се сматрати неуредним (члан 103. став 3.).

Потребно је да кандидат попуни изјаву у којој се опредељује да  ће сам прибавити податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, као и изјаву у којој се кандидат саглашава да се његов ЈМБГ користи у сврху прибављања података о чињеницама о којима се води службена евиденција. Наведене изјаве је могуће преузети на сајту општине Дољевац  www.оpstinadoljevac.rs.

Попуњену изјаву је неопходно доставити уз напред наведене доказе како би орган могао даље да поступа.

IX  Трајање радног односа: за наведена радна места, радни однос се заснива на неодређено време.

X  Место, дан и време када ће се спровести изборни поступак:

Cа кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве и потпуне,уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за рад на оглашеним радним  местима обавиће се провера  стручних оспособљености, знања и вештина које се вреднују у изборном поступку о чему ће кандидати бити писмено обавештени на контакте (бројеве телефона и адресе) које наведу у својим пријавама.

НАПОМЕНА:

Кандидати који први пут заснивају радни однос у државном органу, органу аутономне покрајине или јединице локалне самоуправе подлежу пробном раду од 6 месеци. Кандидати без положеног државног стручног испита, примају се на рад под условом да тај испит положе  у року од 6 месеци од дана заснивања радног односа. Кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту подносе доказ о положеном правосудном испиту.

Сагласно одредбама члана 19. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017 и 95/18), којим је прописано да су при запошљавању свим кандидатима под једнаким условима доступна сва радна места и да се избор кандидата заснива на стручној оспособљености, знању и вештинама, кандидати са положеним државним стручним испитом немају предност у изборном поступку у односу на кандидате без положеног државног стручног испита.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у оригиналу или фотокопији овереној код надлежног органа (јавног бележника, у општинској управи или суду) биће одбачене закључком конкурсне комисије.

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија именована од стране начелнице Општинске управе општине Дољевац.

Овај оглас објављује се на web страници општине Дољевац www.оpstinadoljevac.rs., а обавештење о јавном конкурсу биће објављено у дневном листу „Курир”.

* Сви изрази, појмови, именице, придеви и глаголи у овом огласу који су употребљени у мушком граматичком роду, односе се без дискриминације и на особе женског пола.

 

НАЧЕЛНИЦА

 ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

Цветковић Гордана, дипл. правник

Документација за преузимање:

Конкурс у ворд формату преузмите овде::::

Изјаву 1 преузмите овде::::

Изјаву 2 преузмите овде::::

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121