Одлука о буџету општине Дољевац за 2021. годину

Неуручена решења о рушењу

Неуручена решења о рушењу погледајте овде::::

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Програм рада буџетске инспекције за 2020

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Оглас o отуђењу покретних ствари у јавној својини општине Дољевац, службених путничких моторних возила, прикупљањем писмених понуда

О г л а с

o отуђењу покретних ствари у јавној својини општине  Дољевац, службених путничких моторних возила, прикупљањем писмених понуда

 

I           ПРЕДМЕТ ОГЛАСА

Предмет јавног огласа је отуђење покретних ствари, у јавној својини општине Дољевац, прикупљањем писмених затворених понуда, и то:

1.Службено путничко моторно возило, марке AUDI A6 Limusine Diesel 3.0 TDI  Quattro S-tronik, радне запремине 2967  ccm (цм) 180.0 kW (кц), датум прве регистрације: 19.09.2011. године, година производње: 2011

 

- Почетна цена покретне ствари: 15.164,50 ЕУР

- Износ депозита: 1.516,45 ЕУР, у динарској противвредности, по средњем курсу НБС на дан уплате депозита.

2. Хаварисано службено путничко моторно возило, марке ŠKODA модел: SUPERBELEGANCE 2.0 TDI, радне запремине 1968  ccm (цм) 103.0 kW (кц), датум прве регистрације 05.03.2013.године, година производње: 2012.

- Почетна цена покретне ствари: 4.854,89 ЕУР

- Износ депозита: 485,48 ЕУР, у динарској противвредности, по средњем курсу НБС на дан уплате депозита.

Почетни износ цене за отуђење горе наведених возила, утврђен је у висини тржишне вредности возила, а на основу Записника о процени вредности употребљивог возила, Министарства финансија-Пореске управе, Одсек Дољевац.

Наведена возила, отуђују се у виђеном и постојећем стању, без права купаца на накнадну рекламацију.

II         УСЛОВИ ПРИЈАВЉИВАЊА

Право учешћа у поступку прикупљања писмених понуда имају сва физичка и правна лица, у складу са законом, која у року од 30 дана од дана објављивања овог огласа, доставе потпуне понуде.

Понуда у поступку прикупљања писмених понуда мора бити читко попуњена и доставља се у затвореној коверти са видљивом назнаком на коверти на који се оглас односи и на коју покретну ствар, као и ко је подносилац понуде.

Понуда  правног лица мора да садржи: назнаку покретне ствари која је предмет отуђења, назив, седиште и број телефона и мора бити потписана од овлашћеног лица, оверену изјаву овлашћеног лица о прихватању свих услова из јавног огласа, доказ о уплаћеном депозиту, број рачуна за враћање депозита.

Уз понуду правног лица прилаже се извод из регистра привредних субјеката надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Понуда  физичког лица мора да садржи: назнаку покретне ствари која је предмет отуђења,  име и презиме,  адресу, број личне карте, матични број и број телефона, изјаву о прихватању свих услова из јавног огласа, доказ о уплаћеном депозиту, број рачуна за враћање депозита и мора бити потписана, а ако је то лице приватни предузетник уз понуду се прилаже извод из регистра надлежног органа и потврда о пореском идентификационом броју.

Подносиоци понуде у обавези су да у понуди наведу износ који се нуди за предметну покретну ствар, службено путничко моторно возило.

У случају да подносиоца понуде заступа пуномоћник, пуномоћје за заступање мора бити специјално и оверено код надлежног органа.

Сви подносиоци понуда морају уз понуду доставити оригинал доказа о уплати депозита, чији је износ наведен уз покретну ствар, која је предмет овог огласа и који се уплаћује на рачун Општинске управе Дољевац-депозитни рачун бр. 840-951804-08, модел  97, позив на број 81-038.

Уплата депозита од лица које није подносилац понуде неће бити прихваћена, те ће се понуда уз тако уплаћен депозит сматрати непотпуном.

Право учешћа у поступку прикупљања писмених понуда имају само она лица која поднесу благовремену и потпуну понуду.

Благовременом се сматра понуда за отуђење покретне ствари у својини општине Дољевац,  приспела, до дана и сата датог у јавном огласу, без обзира на начин достављања.

Понуда је непотпуна ако не садржи све што је прописано, ако нису приложене све исправе како је то предвиђено, односно ако не садржи све податке предвиђене огласом или су подаци дати супротно објављеном огласу.

Подносиоци неблаговремене, односно непотпуне понуде, не могу да учествују у поступку прикупљања понуда, а непотпуне односно неблаговремене понуде се одбацују.

Понуде за учешће  у поступку прикупљања писмених понуда,  достављају се у затвореној коверти, лично преко  писарнице Општинске управе општине Дољевац, ул. Николе Тесле бр. 121, Дољевац, или препорученом пошиљком, најкасније до 22.02.2019.год. до 14,45 часова, са назнаком:

 1.За службено путничко моторно возило, марке AUDI A6 Limusine Diesel 3.0 TDI  Quattro S-tronik  “НЕ ОТВАРАТИ, Понуда за отуђење службеног путничког моторног возила, марке AUDI A6 Limusine Diesel 3.0 TDI  Quattro S-tronik“.

2.За хаварисано службено путничко моторно возило марке ŠKODA SUPERB ELEGANCE 2.0 TDI , НЕ ОТВАРАТИ, Понуда за отуђење, хаварисаног службеног путничког моторног возила,маркеŠKODA SUPERB ELEGANCE 2.0 TDI“.

На полеђини коверте видљиво назначити назив, адресу  и контакт телефон подносиоца понуде.

III        ПОСТУПАК ПРИКУПЉАЊА ПИСМЕНИХ ПОНУДА И ИЗБОР НАЈПОВОЉНИЈЕГ ПОНУЂАЧА

Поступак прикупљања писмених понуда спроводи Комисија за спровођење поступка отуђења покретне ствари,  у јавној својини општине Дољевац,  прикупљањем писмених понуда, образована Решењем Општинског већа општине Дољевац.

Подносиоци неблаговремене односно непотпуне понуде немају право да учествују у поступку прикупљања писмених понуда.

Уколико подносилац благовремене и потпуне понуде не приступи поступку прикупљања писмених понуда, сматраће се да је одустао од понуде.

Поступак прикупљања писмених понуда, спровешће се уколико на оглас пристигне најмање једна благовремена и потпуна понуда.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђена цена.

Отварање писмених понуда извршиће се комисијски и то:

1.За службено путничко моторно возило, марке AUDI A6 Limusine Diesel 3.0 TDI  Quattro S-tronik, дана 22.02.2019.год. са почетком у 15,00 часова, на првом спрату, Општинске управе општине Дољевац, у канцеларији бр.11, ул.Николе Тесле бр. 121, 18410 Дољевац;

2.За хаварисано службено путничко моторно возило, марке ŠKODA SUPERB ELEGANCE 2.0 TDIдана 22.02.2019.године, са почетком у 16,00 часова, на првом спрату, Општинске управе општине Дољевац, у канцеларији бр.11, ул.Николе Тесле бр.121, 18410 Дољевац.

Решење о избору најповољнијег понуђача, након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда за отуђење покретних ствари из јавне својине Општине, службених путничких моторних возила, доноси Општинско веће општине Дољевац.

Уговор са најповољнијим понуђачем у име општине Дољевац закључује Председник Општинског већа општине Дољевац, најкасније у року од 30 (тридесет) дана од дана доношења одлуке Општинског већа општине Дољевац, о избору најповољнијег понуђача након спроведеног поступка прикупљања писмених понуда, да се предметне покретне ствари у јавној својини отуђе најповољнијем понуђачу, а купопродајна цена мора бити плаћена у целости року од 15 (петанест) дана од дана закључења уговора са најповољнијим понуђачем.

Уколико најповољнији понуђач не закључи уговор или не плати купопродајну цену у наведеним роковима, губи право на повраћај депозита.

Учесници прикупљања писмених понуда који нису изабрани за најповољнијег понуђача имају право на повраћај депозита, у року од 10 радних дана од дана отварања понуда. Најповољнији понуђач има право на повраћај депозита у року од 10 радних дана од дана уплате купопродајне цене.

Трошкови, таксе и јавне дажбине у вези закључења  овог уговора, преноса права својине  возила на купца, и сви други евентуални трошкови који могу настати из реализације овог правног посл, падају на терет купца.

Рок за подношење понуда се утврђује на 30 дана, од дана објављивања јавног огласа у дневном листу «Курир».

Јавни оглас се налази и на сајту општине Дољевац www.opstinadoljevac.rs.

Разгледање службених путничких моторних возила, која су предмет отуђења, може се извршити сваког радног дана у времену од 10 – 14 часова на паркингу иза зграде општине Дољевац, уз претходну најаву начелници Одељења за општу управу, Општинске управе општине Дољевац, Јелени Илић, мастер економије, позивом на телефон број 018/4810-054, локал бр.18, најраније  један дан, пре разгледања.

Ближа обавештења у вези са огласом могу се добити у Општинској управи општине Дољевац  на телефон број 018/4810-054, у термину од 08,00-14,00 часова. Контакт особа је Мирјана Младеновић.

Документација за преузимање:

1. Текст огласа у ворд формату преузмите овде::::

2. Изјаву (ауди) преузмите овде::::

3. Изјаву (шкода) преузмите овде::::

4. Понуду правног лица преузмите овде::::

5. Понуду предузетника преузмите овде::::

6. Оонуду физичког лица преузмите овде::::

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121