Одлука о буџету општине Дољевац за 2021. годину

Неуручена решења о рушењу

Неуручена решења о рушењу погледајте овде::::

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом

Позив на јавне консултације јавност, органе и организације заинтересоване за План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима за пројекат појачаног одржавања државног пута Ia реда бр. 1 деоница: Брестовац (петља) – Дољевац (петља)

Јавни позив можете преузети ОВДЕ

Увид у предметни План управљања заштитом животне средине и социјалним питањима може се извршити ОВДЕ

Програм рада буџетске инспекције за 2020

Водич кроз мере подршке развоју иновативне привреде

Упутство катастар загађивача

Контролне листе

Унапреди пословање предузећа

Укидање печата

Аква парк Дољевац

EU PRO

Линкови

 

 

Програм пописа по зонама незаконито изграђених објеката

Регистрација стамбених зграда

Комплетну докумнетацију за регистрацију стамбених зграда можете преузети на следећем линку:::::

Интерни конкурс за попуњавање радног места у Општинској управи општине Дољевац

РЕПУБЛИКА СРБИЈА

ОПШТИНА ДОЉЕВАЦ

ОПШТИНСКА УПРАВА

Број:  112-16

Датум: 11.03.2020.год.

Д о љ е в а ц

 

На основу члана 4, чл.80, чл.83. и члана 84. Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе („Службени гласник РС“ бр. 21/2016, 113/2017 и 95/2018), члана 4, 5. и 6.Уредбе о интерном конкурсу ("Сл. гласник РС", број 17/2016), члана 4. Уредбе  о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавање радних места у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе (“Службени гласник РС“, бр. 17/2016) и Решења начелнице Општинске управа општине Дољевац, број: 112-15 од 11.03.2020.године, Општинска  управа општине Дољевац, оглашава

 

ИНТЕРНИ КОНКУРС ЗА ПОПУЊАВАЊЕ РАДНОГ МЕСТА У ОПШТИНСКОЈ

УПРАВИ ОПШТИНЕ ДОЉЕВАЦ

 

 

  1. I.                    Радно место које се попуњава:

 

1 Послови бесплатне правне помоћи грађанима, у Општинској управи општине Дољевац, у Одељењу за урбанизам, инспекцијске послове и ванпривредне делантости, звање: саветник – један извршилац.

 

Опис послова:

            Пружа опште правне информације, попуњава формуларе, саставља јавнобележничке исправе и посредује у решавању спорова; пружа правне савете, саставља поднеске којим се покреће поступак пред судом, другим државним органом, односно органом јавне власти или који се подноси током већ покренутог поступка (састављање тужбе, захтева, предлога, молбе, притужбе, приговора, поднеска, жалбе  и друга правна средства); заступа  корисника бесплатне правне помоћи у поступку пред судом, другим државним органом, органом јавне власти или у поступку мирног решавања спора;  одлучује о захтеву за одобравање бесплатне правне помоћи; обавља најсложеније нормативно – правне послове и задатке из делокруга рада  председника Општине, Општинског већа и Скупштине општине; припрема нацрте општих аката, анализира и проучава законе и друге прописе за приипрему нацрта општих аката, сарађује са надлежним органима; припрема одговоре и мишљења, анализе и извештаје и обавља друге послове по налогу начелника одељења.

             

Услови:

- Стечено високо образовање из научне области правнe наукe на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ, мастер академским студијама, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студијама, специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на факултету;

- најмање 3 годинe радног искуства у струци и

- положен државни стручни испит.

У изборном поступку, усменим разговором проверавају се: познавање Закона о локалној самоуправи,  Закона о запосленима у аутономним покрајинама и јединицама локалне самоуправе, Закона о бесплатној правној помоћи, Закона о парничном поступку, Породичног закона, Закона о наслеђивању, Закона о облигационим односима, Закона о основима својинско-правних односа,  Закона о општем управном поступку, Уредбе о тарифи за пружање бесплатне правне помоћи, Правилника о упућивању подносиоца захтева на пружаоца бесплатне правне помоћи, Правилника о начину вођења евиденције органа управе јединице локалне самоуправе по захтевима за одобравање бесплатне правне помоћи и бесплатне правне подршке и  Правилника о начину вођења евиденције о пруженој бесплатној правној помоћи и бесплатној правној подршци.

II. Место рада: Општинска управа општине Дољевац, Ул. Николе Тесле бр. 121, 18410 Дољевац.

III. Право учешћа на интерном конкурсу:

На интерном конкурсу имају право да учествују само запослени на неодређено време у систему локалне самоуправе - у органима јединице локалне самоуправе, јавним службама, јавним предузећима, правним лицима основаним од стране тих предузећа, привредним друштвима и другим организацијама које у систему локалне самоуправе имају обавезу пријављивања података о запосленима у Регистар, односно запослени чије се плате, односно зараде финансирају из буџета јединице локалне самоуправе.

IV. Рок за подношење пријава на интерни конкурс је 15 дана. Рок почиње да тече од 14.03.2020. године и истиче 30.03.2020.године, до 15 часова.

V. Лице које је задужено за давање обавештења о интерном конкурсу: Мирјана Младеновић, телефон: 4810-054, лок.12.

VI.  Адреса на коју се подноси пријава за интерни конкурс:

 Општинска управа општине Дољевац, Ул. Николе Тесле бр. 121, 18410 Дољевац, са назнаком: "ЗА ИНТЕРНИ КОНКУРС" и "НЕ ОТВАРАТИ".

            У пријави обавезно назначити за које радно место се пријава подноси.

VII. Датум оглашавања: 13.03.2020.године.

Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс:

VIII. Докази који се прилажу уз пријаву на интерни конкурс: Пријава са радном биографијом; оригинал или оверена фотокопија уверења о држављанству, оригинал или оверена фотокопија извода из матичне књиге рођених, оригинал или оверена фотокопија дипломе којом се потврђује стручна спрема; оригинал или оверена фотокопија доказа о положеном државном стручном испиту за рад у органима државне управе (кандидати са положеним правосудним испитом уместо доказа о положеном државном стручном испиту, подносе доказ о положеном правосудном испиту); оригинал или оверена фотокопија доказа о радном искуству у струци (потврде, решења и други акти којим се доказује на којим пословима, са којом стручном спремом и у којем периоду је стечено радно искуство), оригинал или оверена фотокопија решења о распоређивању.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена код јавног бележника (изузетно у градовима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, пријемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама као поверени посао). Као доказ се могу приложити и фотокопије докумената које су оверене пре 1. марта 2017. године у основним судовима, односно општинскоj управи.

Одредбама члана 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС“, број 18/2016 и 95/2018 – аутентично тимачење) прописано је, између осталог, да орган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су:

  • уверење о држављанству;
  • извод из матичне књиге рођених;
  • уверење о положеном државном стручном испиту за рад у органима државне управе односно уверење о положеном правосудном испиту.

Потребно је да учесник конкурса, уз напред наведене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или да ће то кандитат учинити сам.

Попуњену изјаву неопходно је доставити уз напред наведене доказе како би Комисија могла даље да поступа.

Наведену изјаву која се налази у прилогу јавног конкурса, могуће је преузети на интернет презентацији општине Дољевац  www.оpstinadoljevac.rs.

IX. Провера оспособљености, знања и вештина кандидата у изборном поступку:

Са кандидатима чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, потпуне и уз које су приложени сви потребни докази и који испуњавају услове за оглашено радно место, назначене вештине и знања биће провераване, усменим разговором у просторијама Општинске управе општине Дољевац, након истека рока за подношење пријава, о чему ће кандидати бити обавештени писменим путем.

Напомене:

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или фотокопији овереној код јавног бележника или другог надлежног органа, биће одбачене.

Интерни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју је именовала начелница Општинске  управе општине Дољевац, Решењем број: 02-63 од 11.03.2020.године.

Интерни конкурс објављен је на интернет страници општине Дољевац www.оpstinadoljevac.rs и огласној табли Општинске  управе општине Дољевац. 

Сви појмови који се користе у овом конкурсу у мушком граматичком роду обухватају мушки и женски род лица на које се односе.

                                                                                           

НАЧЕЛНИЦА

ОПШТИНСКЕ УПРАВЕ

Гордана Цветковић

 Документа за преузимање:

Текст конкурса у ворд формату

Изјава

 

 

 

Контакт

Телефон:  

018/4-810-054

018/4-810-056

 
Факс: 018/4-810-055  
E-mail:

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

 
Адреса:

18410 Дољевац, улица Николе Тесле број 121